Haku

VKL 429/14

Tulosta

Asianumero: VKL 429/14 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2015

Vakuutuksen kattavuus. Kysymys siitä, oliko lisävakuutusturvasta sovittu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan traktori oli palovahingon vuoksi pois käytöstä 27.5.2013 ja 6.6.2013 välisen ajan. Vakuutuksenottaja on hakenut maatilavakuutuksesta korvausta niistä menetetyistä ajotunneista, jotka traktorin vuokraamisesta olisi saatu ilman esinevahinkoa. Vakuutusyhtiö on 6.9.2013 päivätyssä korvauspäätöksessä lausunut, ettei vakuutus ehtojen ja vakuutuskirjan mukaan sisältänyt vakuutusturvaa traktorin vuokratulon menetyksen varalle, eikä korvausta menetetystä vuokratulosta voitu tästä syystä suorittaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 3.7.2014 päivätyssä valituksessaan soittaneensa vakuutusyhtiöön vuonna 2009 ja kertoneensa, että traktoria tullaan todennäköisesti käyttämään vakuutuksenottajan pojan maatilalla vuokrakäytössä. Hän halusi vakuuttaa traktorin parhaalla mahdollisella vakuutusturvalla. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuskirjan merkinnöistä ei käynyt riittävän selvällä tavalla ilmi, ettei traktorin vuokraustoiminta ollut vakuutettuna. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön edustajan olisi tullut ymmärtää, että kyseisen kokoluokan traktori oli liian voimakasrakenteinen ainoastaan vakuutuksenottajan tilan klapikoneen pyörittämiseen.

Vakuutuksenottaja on kertonut 6.3.2015 ja 10.3.2015 lähettämissään lisäkirjelmissä, että hän koki voivansa luottaa siihen, että vakuutus korvaisi nyt aiheutuneen keskeytysvahingon. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, ettei vakuutusyhtiön edustaja ollut tarjonnut hänelle tätä vakuutustarvetta kattanutta vakuutusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt 2.9.2014 päivätyssä vastineessaan sekä myyntivirheen että vakuutuskirjan epäselvyyden. Vakuutetulle oli tehty vuonna 2005 liitännäiselinkeinon keskeytysvakuutus, kun lomamökit jäivät sukupolvenvaihdoksen yhteydessä hänelle. Silloin vakuutuksen kohteena oli lomamökkien liikevaihto. Jos vakuutusyhtiön edustajan olisi tullut ymmärtää vakuutuksenottajan tarvinneen lisävakuutuksen traktorin vuokraustoiminnalle, olisi vakuutuksenottajan tullut kertoa, minkälaista liikevaihtoa vuokraustoiminnasta oli odotettavissa. Vakuutuksenottajalle toimitetun vakuutuskirjan merkintöjen mukaan vakuutuksenottajalla oli traktorin omaisuusvakuutus sekä keskeytysvakuutus tilan tuotantotoiminnan liitännäiselinkeinolle 7000 euron liikevaihdon mukaisesti.

Vakuutuksenottajan esittämän selvityksen mukaan traktorin vuokraamisesta saadut tulot olivat vaihdelleet vuodesta 2009 vuoteen 2013 400 eurosta 4 480 euroon. Jos vuokratulo oli vaihdellut näin paljon, olisi vakuutuksenottajan tullut joka tapauksessa ilmoittaa yhtiölle muuttuneesta liikevaihdosta, jos hän oli ollut siinä käsityksessä, että traktorin vuokratulo oli ollut vakuutuksen piirissä. Koska näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut, ei vakuutuksenottaja voinut olla siinä käsityksessä, että myös traktorin vuokraustulon menetys olisi vakuutettuna.

Vakuutusyhtiö on todennut 30.1.2014 antamassaan lisävastineessa, että vakuutuskirja oli lähetetty vakuutuksenottajalle useaan kertaan vuoden 2009 jälkeen ja vakuutuksenottajalla olisi ollut mahdollisuus tarkistaa, että vakuutusturva vastasi hänen näkemystään. Vakuutuksen myynyt yhtiön edustaja käytti myyntipuheluissa pääosin matkapuhelinta, johon puheluita ei voitu tallentaa, eikä nauhoitetta ollut toimitettu.

Vakuutusyhtiö on kertonut 9.3.2015 antamassaan lisävastineessa, että vakuutusyhtiön edustaja olisi ilman muuta tehnyt myöntänyt keskeytysvakuutuksen traktorin vuokraustoimintaan, jos vakuutuksenottaja olisi kertonut tällaisesta vakuutustarpeesta. Jos vakuutuksenottajalla olisi aikaisemmassa traktorissa ollut vuokratuottokeskeytysvakuutus, olisi edustaja todennäköisesti tarkistanut, oliko myös uuteen traktoriin tarkoitus hankkia vastaava vakuutusturva.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus traktorin rikkoutumisen aiheuttamasta vuokratulon menetyksestä sillä perusteella, että yhtiön olisi vuonna 2009 tullut tehdä vakuutuksenottajalle traktorin vuokratoiminnan keskeytysvakuutus vakuutuksenottajan puhelimessa antamien tietojen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 (Yleiskuva) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti esinevakuutuksen ja, mikäli vakuutussopimukseen on liitetty lisäturvavakuutuksena tuotantoeläinvakuutus, sanotun vakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta aiheutunut tilan tuotantotoiminnan keskeytymisestä johtuva maatalouden tulon menetys.

Kohdan 2.2 (Liikevaihto) liikevaihdolla tarkoitetaan tilan maatilataloudesta yhden vuoden pituiselta ajalta saatavia tuloja ilman arvonlisäveroa ja metsätalouden tuloja. Vakuutuskirjaan merkittyyn liikevaihtoon sisältyvät myös viranomaisen päätöksellä myönnettävät tuet. Tilalla harjoitettu maatalouteen liittyvä liitännäiselinkeino on vakuutettu vain silloin, kun saatava liikevaihto on merkitty vakuutuskirjaan erikseen.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajalla oli esitetyn selvityksen mukaan ollut vuodesta 2005 saakka liitännäiselinkeinon keskeytysvakuutus tilan tuotantotoiminnalle 7000 euron liikevaihdolla. Vakuutuksenottaja ei ole väittänyt käsittäneensä vakuutusta tehtäessä, että kyseinen vakuutusturva koskisi myös traktorin vuokrauksen aiheuttamaa keskeytystä. Vakuutuksenottajan korvausvaatimus perustui siihen, että hän oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle vuonna 2009 puhelimitse tarvitsevansa traktorille vakuutuksen, joka kattaisi vuokratulon menetyksen, ja että vakuutusyhtiön olisi tullut reagoida tähän ilmoitukseen.

Koska asiassa ei ole kyse vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden arvioimisesta, tulee vakuutuksenottajan korvauksen hakijana esittää riittävä näyttö vaatimuksen perusteista, eli tässä tapauksessa siitä, että vakuutusyhtiölle oli kerrottu, että vakuutuksenottajan tarkoituksena oli vakuuttaa se riski, että vakuutuksenottajalle muodostuisi vuokratulon menetystä, jos traktoria ei voitaisi käyttää vuokraustoimintaan.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei sillä ole käytössä puhelutallennetta keskustelusta, jossa vakuutuksenottaja oli kertonut halunneensa traktorille vakuutuksen myös vuokraustulon menetyksen varalle. Vakuutusyhtiölle ei ollut esitetyn selvityksen perusteella annettu tietoa traktorin vuokraamisesta saadun tulon määrästä tai siitä, millainen omavastuu ja vastuuaika vakuutukseen haluttiin. Vakuutuksenottaja ei ollut myöskään reklamoinut vakuutusyhtiötä vuokrakeskeytysvakuutuksen puuttumisesta puhelinkeskustelun jälkeisenä vakuutuksen viitenä voimassaolovuotena eikä asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että vakuutusmaksua olisi korotettu vastaamaan uutta vakuutusturvaa vuonna 2009 käydyn riidanalaisen keskustelun jälkeen.

Lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajalle ole esitetyn selvityksen perusteella voinut syntyä perusteltua käsitystä siitä, että traktorin vakuutus sisältäisi vakuutuksen traktorin vuokrakäytön keskeytymiselle, eikä tuon vakuutusturvan puuttumisen ole osoitettu olleen seurausta mistään vakuutusyhtiön virheellisestä menettelystä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia