Haku

VKL 428/14

Tulosta

Asianumero: VKL 428/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2015

Kuorma-auton käypä arvo. Tienhoitohydrauliikan ja aurausvarustuksen käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan kuorma-auto paloi 2.12.2011. Korvausta ajoneuvon käyvästä arvosta on haettu autovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on arvioinut 17.4.2012 päivätyssä korvauspäätöksessään ajoneuvon käyvän arvon olevan varusteineen 98 000 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on arvioinut 1.7.2014 päivätyssä valituksessaan ajoneuvon hydrauliikkajärjestelmän arvon olevan 20 500 euroa. Kuorma-autossa oli myös täydellinen aurausvarustus, jonka hinta vahinkohetkellä oli 80 000 euroa. Kuorma-auton arvoksi vakuutuksenottaja on arvioinut 80 000 euroa. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta yhteensä 140 000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 21.8.2014 päivätyssä vastineessaan, että auto ja varusteet olivat vahinkohetkellä noin kuusi vuotta vanhoja, mikä vaikutti käypään arvoon. Vakuutusyhtiö ei ollut löytänyt vakuutuksenottajan internetistä löytämää 140 000 euron pyyntihintaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, mikä ajoneuvon käypä arvo oli vahinkohetkellä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 26.2.1 (Käypä arvo) mukaan suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Ajoneuvon lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee vakuutusyhtiölle toimittaa myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hinta.

Jos korvauksen vaatija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka vahingon määrästä. Vakuutuksenottajan näyttönä esittämää ilmoitusta, jossa vastaavanlaista ajoneuvoa pidettiin kaupan 140 000 euron hinnalla, ei ollut löydettävissä. Vakuutusyhtiö oli löytänyt vahingoittunutta vastaavan ajoneuvon, jonka pyyntihinta oli 79 000 euroa. Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan ostaneensa kyseisen ajoneuvon, mutta ajoneuvoon tuli hankkia vielä muun muassa aurausvarustus. Vakuutuksenottaja on arvioinut, että varustuksen hinta olisi töineen noin 40 000 euroa. Vakuutuksenottaja on esittänyt näyttönä asennusyrityksen arvion uuden aurausvarustuksen ja tiehydrauliikan hinnasta ja asennustyön kustannuksista.

Vakuutusehtojen mukaan käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Ajoneuvon käypä arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei selvitystä käytetyn kuuden vuoden ikäisen auraus- ja tienhoitohydrauliikkavarustuksen pyyntihinnoista ole esitetty eikä vakuutuksenottaja ole näyttänyt, että ajoneuvon käypä arvo ylittäisi varustuksineen vakuutusyhtiön arvioiman 98 000 euroa. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta