Haku

VKL 428/13

Tulosta

Asianumero: VKL 428/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Vakuutuksen voimassaolo. Vakuutustapahtuman ajankohta. Kahden vuoden sääntö. Riidan peruste. Rakennusurakkaan kuuluneiden töiden jälkeen havaittu vesivahinko.

Tapahtumatiedot

T Oy oli tehnyt 30.7.2010 urakkasopimuksen asunto-osakeyhtiö V:n vesi-, viemäri- ja sähköjohtojen uusimisesta. Vakuutuksenottaja U Oy oli tehnyt urakkaan kuuluvia putki- ja viemäritöitä T Oy:n aliurakoitsijana vuoden 2010 aikana. Urakan loppuselvitys oli tehty 26.8.2011. T Oy oli asetettu konkurssiin 10.10.2011.

Asunto-osakeyhtiön huoneistossa havaittiin 3.1.2012 vesivuoto, jonka aiheuttajaksi paljastuivat seinärakenteen sisällä olleet tulppaamattomat patteriputket. Asunto-osakeyhtiö vaati 27.2.2012 ja 13.3.2012 päiväämillään kirjeillä U Oy:tä korvaamaan vahingon. U Oy:n kiistettyä vastuunsa asunto-osakeyhtiö nosti sitä vastaan asiassa vahingonkorvauskanteen 3.12.2012 vaatien vesivahingon 41.183,52 euron korjauskustannusten korvaamista.

U Oy haki 16.1.2013 asiaan oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä asiaan oikeusturvaetua 14.3., 19.6. ja 24.7.2013 päivätyillä päätöksillään.

Yhtiön mukaan vakuutuksesta voidaan korvata vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia. Vakuutustapahtuma eli riita on syntynyt, kun yksilöity vaatimus on kiistetty. Tässä asiassa vakuutustapahtuma oli sattunut viimeistään 9.1.2013, jolloin U Oy oli kiistänyt kanteessa esitetyt vaatimukset. Vakuutustapahtuman hetkellä U Oy:llä oli ollut voimassa edelleenkin voimassa ollut 7.5.2012 alkanut oikeusturvavakuutus. U Oy:llä oli ollut oikeusturvavakuutus myös 31.7.2006 – 28.2.2012.

Jos vakuutuksessa on ollut katkos riidan perusteen syntymisen jälkeen, ja riita asiassa syntyy uuden vakuutuksen oltua alle kaksi vuotta voimassa, estää katkos asianajokulujen korvaamisen. Vakuutusyhtiö mukaan tästä oli nyt kyse, sillä riidan peruste olivat työt, joita U Oy oli tehnyt 30.7.2010 ja 26.8.2011 välisenä aikana. Vakuutustapahtuma oli sattunut 9.1.2013. Vakuutustapahtuman hetkellä oikeusturvavakuutus oli ollut vakuutustapahtumasta taaksepäin katsoen voimassa yhtäjaksoisesti alle kaksi vuotta. Riidan peruste oli ajalta ennen vakuutustapahtuman hetkellä voimassa olleen vakuutuksen alkamista siten, että silloin oli kyllä ollut vakuutus, mutta tuo vakuutus oli päättynyt ennen uuden vakuutuksen alkamista. Näin ollen vaatimus vakuutuksen riittävän pitkästä yhtäjaksoisesta voimassaolosta ei täyttynyt.

Mikäli vakuutustapahtuman hetkeksi katsottaisiin vastapuolen haastehakemuksessaan mainitseman 13.3.2012 esitetyn vaateen kiistäminen, ei asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja silti voitasi korvata, koska näin katsoen vakuutustapahtuma olisi sattunut aikana, jolloin vakuutusta ei ollut.

Kun U Oy oli vedonnut muun muassa asunto-osakeyhtiön 25.7.2012 päiväämään laskuun vesivahingon korjauskuluista, vakuutusyhtiö on todennut korvattavan vakuutustapahtuman olevan riita-asiassa riidan syntyminen. Riita syntyy, kun esitetyt vaatimukset on kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Tässä asiassa riita on syntynyt 13.3.2012 jälkeen ja viimeistään 9.1.2012 (oikeastaan 9.1.2013), jolloin U Oy oli kiistänyt vastapuolen vaatimukset.

Oikeusturvavakuutuksen kahden vuoden voimassaolo lasketaan riidan syntymisestä taaksepäin. Mikäli vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös riidan perusteena olevan seikan olla tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Riidan peruste asiassa oli 30.7.2010 tehty urakkasopimus. 25.7.2012 päivätty lasku ei voinut olla vakuutusehdoissa tarkoitettu vaatimusten peruste, koska lasku oli vastapuolen määrältään yksilöimä vaatimus. Vaatimus maksaa lasku perustui urakkasopimuksen perusteella tehtyihin putkitöihin.

Koska vakuutuksen kahden vuoden yhtäjaksoinen voimassaolo ei vakuutustapahtuman sattuessa täyttynyt ja riidan peruste ajoittui vakuutuksen voimaantuloa edeltävälle ajalle, vakuutusyhtiö on katsonut, ettei oikeusturvaetua voitu myöntää. Jotta oikeusturvaetu olisi voitu myöntää, vakuutuksen olisi tullut olla voimassa 30.7.2010 lähtien yhtäjaksoisesti riidan syntymiseen asti. Vakuutusturvassa oli kuitenkin ollut katkos 1.3.2012 – 6.5.2012.

Valitus

U Oy on vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä asiaan. Kanteen mukaan vahinkovirhe oli tapahtunut syksyllä 2010. Kanne oli nostettu U Oy:tä eli aliurakoitsijaa vastaan, koska pääurakoitsija oli asetettu konkurssiin 10.10.2011. Kanne perustuu siihen, että aliurakoitsija olisi vastuussa pääurakoitsijan vastuulla olevasta väitetystä virheestä tämän konkurssin vuoksi.

U Oy on esittänyt, että kanteen kiistäminen 9.1.2013 lukien väitetystä vuonna 2010 tapahtuneesta virheestä ei ollut kanteen ainoa peruste. U Oy:n mielestä kanneperusteen syntymisaikana vakuutus oli voimassa. Kanteen perusteena oli taloyhtiön saatava eräpäivältä 8.8.2012, jonka juridinen perusta kanteen mukaan olisi ollut U Oy:n virhe putkitöissä vuonna 2010. Kanteen perustan eli vuoden 2010 aikana vakuutus oli voimassa ja oli ollut voimassa yli kaksi vuotta vuodesta 2006 asti. U Oy oli vakuutuksen voimassa ollessa jättänyt saatavan maksamatta elokuussa 2012 ja täten osoittanut, ettei ollut vastuussa vahingosta.

Kanteen mukaan taloyhtiön asukas oli havainnut vuodon 3.1.2012. Kuivausyhtiö kävi tutkimassa vian samana päivänä, mistä 17.1.2012 tehdyn raportin mukaan vesivuodon syynä olisivat olleet seinärakenteen sisällä olleet katkaistut / tulppaamattomat pesuhuoneen vanhan lämpöpatterin putket. U Oy oli sekä 9.1.2013 että helmikuussa 2012 taloyhtiön reklamoitua asiasta kiistänyt aiheuttaneensa tämän.

U Oy on vedonnut siihen, että oikeusturvavakuutus on ollut voimassa, kun asunto-osakeyhtiö oli syyskuussa 2011 laiminlyönyt velvollisuutensa tutkia lämminvesijärjestelmän paineenlaskun syy. U Oy ei ollut vastuussa tästä. Laiminlyönnin vuoksi vesivuoto, mihin kanne perustui, alkoi tammikuussa 2012. Myös tuolloin vakuutus oli voimassa samoin kuin taloyhtiön reklamoidessa asiasta U Oy:lle kanteen mukaan 27.2.2012 sekä laskuttaessa elokuussa 2012 vahinkoon perustuvia saataviaan. Kaikki saatavan muodostavat suuremmat työt oli tehty ja laskutettu taloyhtiötä touko-heinäkuun 2012 aikana, jolloin oikeusturvavakuutus oli voimassa. Syyskuussa 2011 havaittu vika oli sitten johtanut kanteen mukaiseen saamisen perimiseen 8.8.2012.

Kanteessa oli kyse siitä, kenellä vuonna 2010 oli vastuu, kun väitetty vesivahinkovirhe olisi syntynyt, sekä siitä, millainen sopimussuhde U Oy:llä ja asunto-osakeyhtiöllä oli pääurakoitsijan mennessä konkurssiin 10.10.2011, ja kun maksatusta ja vastuita oli muutettu 31.1.2011 sopimuksella. Asunto-osakeyhtiön tiedossa oli ollut, että pääurakoitsija ja asunto-osakeyhtiö olivat tehneet 31.1.2010 sopimuksen, jonka mukaan 31.1.2011 lukien U Oy laskutti suoraan asunto-osakeyhtiötä kohteessa tekemistään töistä. Sopimus ei koskenut aikaa 20.7.2010 - 31.1.2011, jolloin U Oy:n oli väitetty aiheuttaneen vesivahingon.

Kyse oli myös siitä, mikä oli asunto-osakeyhtiön vastuu, kun se ei syyskuussa 2011 reagoinut paineen laskuun lämminvesijärjestelmässä, mistä vesivahinko johtui. Asunto-osakeyhtiö oli reklamoinut asiasta vasta melkein puolentoista kuukauden kuluttua siitä, kun vesivuoto havaittiin. U Oy oli kiistänyt perusteen, mutta asunto-osakeyhtiö jatkoi korjausta eikä antanut U Oy:lle mahdollisuutta osallistua korjauksiin. Välilaskuja teetetyistä töistä ei missään vaiheessa lähetetty U Oy:lle, vaan vain lopullinen yhteensä 41.183,52 euron lasku 25.7.2012.

Kaikkien kanteen perusteiden aikana vakuutus oli voimassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jotta asianajopalkkiot voisivat tulla korvattaviksi, tulisi vakuutuksen olla ollut voimassa riidan syntymisen hetkellä kaksi vuotta. Jos vakuutus on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita perustuu, olla tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Asunto-osakeyhtiö oli ensimmäisen kerran reklamoinut vesivahingosta 27.2.2012, mihin vakuutuksenottaja ei kanteen mukaan ollut vastannut. Toinen reklamaatio oli tehty 13.3.2012, jonka jälkeen vakuutuksenottaja oli kiistänyt olevansa vastuussa tapahtuneesta. Vakuutuksenottaja oli sittemmin kiistänyt esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan myös antamassaan vastineessa 9.1.2013. Näin ollen vakuutustapahtuma eli riita asiassa oli sattunut aikaisintaan 13.3.2012 jälkeen.

Vaatimukset perustuivat vuonna 2010 tehtyihin putkitöihin. Mikäli vakuutuksenottaja oli kiistänyt vaatimukset heti 13.3.2012 jälkeen, mutta ennen uuden vakuutuksen alkamista 7.5.2012, ei asianajokuluja voitu korvata, sillä vakuutustapahtuma ei ollut sattunut vakuutuksen voimassa ollessa. Jos kiistäminen oli sattunut vasta vakuutuksen ottamisen jälkeen, ei asianajokuluja voitu korvata, koska vakuutus ei ollut vakuutustapahtuman sattumisen hetkellä ollut voimassa yhtäjaksoisesti kahta vuotta ja seikat, joihin vaatimus perustui, ajoittuvat katkosta edeltävälle ajalle.

Vakuutuksenottaja oli valituksessaan esittänyt, että vaatimukset perustuivat vuonna 2010 tehtyihin töihin, putkiston paineen laskuun syksyllä 2011, veden vuotamiseen tammikuussa 2012, reklamaatioon helmikuussa 2012 ja saamisten perimiseen vakuutuksenottajalta vuonna 2012. Valituksen mukaan asianajokustannukset tulisi korvata oikeusturvavakuutuksesta, sillä vakuutus oli ollut voimassa kaikkina edellä mainittuina kanneperusteiden aikana. Valituksessa ei kiistetty sitä, etteikö vakuutuksen voimassaoloajassa olisi ollut katkoa.

Koska korvattavuuden edellytyksenä oli vakuutuksen kahden vuoden yhtäjaksoinen voimassaoloaika ennen vakuutustapahtumaa, ei sillä ollut merkitystä korvattavuuden kannalta, että vakuutus oli ollut voimassa kaikkien valituksessa esitettyjen kanneperusteiden aikana. Vakuutuksen katkos ajoittui kanneperusteiden ja vakuutustapahtuman väliselle ajalle.

Valituksessa oli myös esitetty, että vaatimukset perustuivat asunto-osakeyhtiön lähettämiin laskuihin keväällä 2012 ja loppulaskuun, joka oli lähetetty 25.7.2012. Kyse oli myöhemmin kanteella esitetyn korvausvaatimuksen laskuttamisesta, siis siitä vaatimuksesta, jota vireillä oleva riita koski. Seikat, joihin tämä vaatimus perustui, olivat tapahtuneet aiemmin. Siten korjauskulujen laskutusta ei voitu pitää vaatimuksen perusteena.

Koska vakuutus ei riidan syntyessä eli joko 13.3.2012 jälkeen tai 9.1.2013 ole ollut yhtäjaksoisesti kahta vuotta voimassa, ja seikat, joihin vaatimukset perustuivat, olivat sattuneet ennen vakuutuksessa olevaa katkosta, ei asianajokuluja ja oikeudenkäyntikustannuksia voitu korvata oikeusturvavakuutuksesta. Jos vakuutustapahtuma oli sattunut vakuutusturvassa olevan katkoksen aikana 29.2.2012 – 6.5.2012, ei asiassa aiheutuneita kustannuksia voitu korvata silläkään perusteella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 40.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen vakuutustapahtuman syntymisajankohtaa koskevan kohdan 40.4.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Asian arviointi

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 40.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma riita-asiassa on riidan syntyminen, joksi ehtokohdassa on määritelty perusteeltaan ja määrältään yksilöidyn vaatimuksen kiistäminen perusteen tai määrän osalta.

Asiakirjojen mukaan asunto-osakeyhtiö on ensimmäisen kerran reklamoinut 3.1.2012 havaitun vesivahingon johdosta U Oy:lle 27.2.2012 päivätyllä kirjeellä. Toinen kirje U Oy:lle on lähetetty 13.3.2012 ja siihen U Oy on haastehakemuksen mukaan vastannut kiistäen vastuunsa vahingosta. Asianosaisten lautakunnalle antamissa asiakirjoissa ei ole viimeksi mainittua kirjettä eikä tarkempaa selvitystä siitä, milloin ja miten U Oy on kiistänyt asunto-osakeyhtiön vaatimuksen. Saadun selvityksen perusteella on mahdollista, että U Oy on kiistänyt asunto-osakeyhtiön vaatimukset jo 13.3.2012 - 6.5.2012 välisenä aikana tai joka tapauksessa viimeistään käräjäoikeudelle 9.1.2013 osoittamassaan vastauksessa.

Asianosaiset eivät ole erimielisiä siitä, että U Oy:n oikeusturvavakuutus ei ole ollut vakuutusyhtiössä voimassa ajalla 1.3.2012 - 6.5.2012. Vakuutus on ollut voimassa tätä ennen ja uudelleen 7.5.2012 alkaen edelleen jatkuvana. U Oy:n puolelta ei ole väitettykään, että sillä olisi ollut ajalla 1.3.2012 - 6.5.2012 oikeusturvavakuutus jostakin muusta vakuutusyhtiöstä tai vakuutusyhdistyksestä.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 40.4.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Mikäli nyt puheena oleva vesivahinkoa koskeva riita on edellä selostetuin tavoin syntynyt 13.3.2012 - 6.5.2012 eli aikana, jolloin U Oy:n vakuutus ei ole ollut voimassa, ei U Oy:llä ole oikeutta vakuutuskorvaukseen tämän riita-asian aiheuttamista oikeudenkäynti ja asianajokuluista.

Mikäli vakuutustapahtuma on sattunut 7.5.2012 ja 9.1.2013 välisenä aikana, on U Oy:n korvausoikeutta arvioitava vakuutusehtojen kohdassa 40.4.3 asetettujen lisäedellytysten perusteella. Ehtokohdan mukaan, jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita tai vaatimus perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutusehdon mukaan tällöin edellytetään vakuutuksen yhtäjaksoista voimassaoloa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Koska U Oy:n vakuutus ei ole ollut voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kahta vuotta ennen asian riitautumista 9.1.2013, tulee myös riidan perusteen olla syntynyt 9.1.2013 voimassa olleen vakuutuksen 7.5.2012 alkaneena voimassaoloaikana. Riidan perusteena olevat U Oy:lle mahdollisesti vastuun perustavat väitetysti virheelliset työsuoritukset on tehty vuonna 2010 eli ennen puheena olevan oikeusturvavakuutuksen voimaan tuloa 7.5.2012. Tämän vuoksi U Oy:llä ei ole tälläkään perusteella oikeutta vakuutuskorvauksen saamiseen.

Selostamillaan perusteilla lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Makkula, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia