Haku

VKL 428/09

Tulosta

Asianumero: VKL 428/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2009

Toiminnanharjoittajan vastuu. Tuottamus. Öljyn purkaminen käytöstä poistettuun täyttöputkeen.

Vahinkoilmoituksen mukaan kuljetusliike toimitti tilattua polttoöljyä kaupungin omistamaan kiinteistöön 21.2.2008. Öljy oli purettu käytöstä poistettuun säiliöön ja se oli päässyt vuotavasta säiliöstä maaperään. Täyttöyhteyttä ei ollut poistettu tai saatettu sellaiseen tilaan, ettei täyttö olisi ollut mahdollinen. Kuljettajan mukaan myös ylitäytönestin oli toiminut eikä paikalla ollut ilmoitusta, ettei täyttöputki olisi ollut käytössä.

Kaupunki hakee korvausta maaperän pilaantumisesta aiheutuneesta vahingosta kuljetusliikkeen toiminnan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vanhan säiliön täyttöyhteyttä ei ollut poistettu eikä sitä ollut muutenkaan saatettu sellaiseen tilaan että täyttö ei olisi ollut mahdollinen. Myös säiliön ylitäytönestin oli toiminut normaalisti. Täyttöaukossa ei myöskään ole ollut lappua, jossa täyttö olisi kielletty.
 
Vakuutusyhtiö on vedonnut vahinkohetkellä voimassa olleisiin ympäristönsuojelumääräyksiin, joiden mukaan säiliö olisi pitänyt tarkastaa, korvata uudella säiliöllä ja estää sen jatkokäyttö.
 
Vakuutusyhtiön mukaan säiliön täyttäneellä ei ollut mitään syytä olettaa, että käytetty säiliö ei olisi ollut käytössä. Täyttöhetkellä maassa lojuneessa lapussa ei ollut näkynyt tekstiä ja säiliön täyttö oli sujunut normaalisti. Kuljettaja oli lisäksi aikaisemmin käynyt täyttämässä vielä tuolloin käytössä olevaa säiliötä toisen työnantajan palveluksessa. Täyttö oli tapahtunut naapurikiinteistön pihan kautta, koska kiinteistön, jolle öljyä vietiin, piha oli ollut vesakkoinen. Myös naapurikiinteistö on kaupungin omistuksessa.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kuljetusyhtiö tai kuljettaja ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Kuormakirjassa ei ole ollut erityisiä ohjeita purkupisteestä ja öljy on purettu talon päädyssä olleeseen purkuaukkoon. Purku on sujunut normaalisti, eikä kuljettajalla ole ollut syytä epäillä säiliön olleen pois käytöstä. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko johtuu kaupungin omasta tuottamuksesta, koska se ei ole kiinteistön omistajana noudattanut asianmukaista huolellisuutta vanhan öljysäiliön käytöstä poistossa.
 
Lausuntopyyntö
Kaupungin lausuntopyynnössä katsotaan, että vahingon syynä on ollut rahdintoimituksessa tapahtunut törkeä huolimattomuus.
 
Vanhan säiliön käytöstä oli luovuttu yli viisi vuotta ennen vahinkotapahtumaa. Kaupunki on aina tilannut polttoöljyn samalta toimittajalta, joka on tiettävästi käyttänyt samaa kuljetusliikettä. Vahinko on aiheutunut siitä, että kuljetusliikkeen sisällä on tapahtunut informaatiokatkos. Tietoa uudesta säiliöstä ei ole kerrottu uudelle kuljettajalle, joka on ilmeisesti aiemmin käynyt täyttämässä vanhan säiliön.
 
Vahingon osasyynä on ilmeisesti ollut myös se, että lastin purku on tapahtunut naapuritontilta käsin. Jos täyttö olisi tapahtunut kiinteistön oman liittymän kautta, ei vahinkoa olisi tapahtunut, koska uuden säiliön täyttöputki sijaitsee kiinteistön liittymän puoleisella seinustalla. Menettely ei ole ollut asianmukaista ja siihen on ollut ilmeisesti syynä kuljettajan kiire.
 
Käytöstä poistetun säiliön täyttöputkessa on ollut kiinnitettynä ilmoitus säiliön käytöstä poistamisesta, joka ilmoitus on ollut paikallaan kun säiliötä on täytetty. Kuljettaja ei myönnä ilmoitusta nähneensä vaan puhuu lappusesta maassa ilman tekstiä. Jos ajo on tapahtunut pimeän tai hämärän aikana, on kuljettajalle asetettava entistä korkeampi huolellisuusvelvoite.
 
Kielteistä korvauspäätöstä on perusteltu sillä, että kaupunki ei ole noudattanut omia ympäristönsuojelumääräyksiään. Kaupungin mukaan se on menetellyt asiassa säännösten ja määräysten mukaisesti ja vaikka ei olisikaan, se ei poista rahdinkuljettajan vastuuta omasta ja työntekijänsä huolimattomasta menettelystä, joka on ollut törkeää.
 
Lausuntopyynnön mukaan säiliön käyttö on estetty täyttöputkeen kiinnitetyllä ilmoituksella. Tämä täyttää säiliön käytöstä poistohetkellä voimassa olleen kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen, jonka mukaan käytöstä poistetun öljysäiliön täyttöputki on tulpattava tai säiliön käyttö muulla tavalla estettävä. Kaupungin omat ympäristönsuojelumääräykset eivät ole olleet säiliön käytöstä poistohetkellä voimassa. Lisäksi vanhassa säiliössä ei ole ollut toimivaa ylitäytönestintä.
 
Lausuntopyynnössä on lisäksi vedottu vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 656/00, jossa öljynkuljettaja oli vastuussa öljyn purkamisesta väärään öljyntäyttöputkeen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö tiedossa ei ole, milloin vanha öljysäiliö on poistettu käytöstä. Uuden öljysäiliön täyttöaukko oli syrjäisessä ja vaikeasti havaittavassa paikassa. Vakuutusyhtiö ei pidä todennäköisenä, että kuljettaja olisi havainnut uuden täyttöliittymän vaikka olisi käyttänyt kiinteistön omaa tonttiliittymää, koska kuormakirjassa ei ole ollut minkäänlaista merkintää uudesta käyttöliittymästä. Vakuutusyhtiön mukaan lastin purku naapuritontilta ei ole vaikuttanut vahingon syntymisen todennäköisyyteen.
 
Kuljetusliikkeen kuormakirjojen mukaan öljyn purkaminen on tapahtunut valoisaan aikaan. Jos ilmoitus on ollut paikassa, jossa se on isännöitsijän todistuksen mukaan ollut viikon päästä vahinkohetkestä, olisi kuljettaja sen varmasti huomannut. Kuljettajan kertomuksen mukaan paikalla oli ollut lappu, jossa ei ollut näkynyt kirjoitusta. Epäselväksi jää, onko kyse ollut edes samasta lapusta jonka isännöitsijä on havainnut. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että kaupunki ei ole esittänyt mitään näyttöä siitä, että ylitäytönestin ei olisi ollut täyttöhetkellä toiminnassa.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että kaupunki ei ole kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti estänyt käytöstä poistetun säiliön käyttöä. Täyttöputkeen kiinnitetty ilmoitus ei vakuutusyhtiön mukaan ole käytön estämistä.
 
Kaupunki ei ole antanut erityisiä ohjeita öljyn purkupisteestä tilatessaan öljyä. Se ei myöskään ole huolehtinut vanhan öljysäiliön käytön estämisestä, joten vahinko on seurausta sen omasta tuottamuksesta.
 
Vakuutusyhtiön mukaan kuljetusliikkeen tai öljyn kuljettajan toiminnassa ei voida osoittaa sellaista virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, joka voisi perustaa vahingonkorvauslain mukaisen vastuun aiheutuneesta vahingosta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-         joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista siitä, onko polttoöljyn purkaminen käytöstä poistettuun säiliöön johtunut öljynkuljettajan tuottamuksesta. Kiinteistön omistajana olevan kaupungin mukaan kyse on kuljettajan tuottamuksesta, koska säiliöön oli selkeästi merkitty, että säiliö ei ole käytössä. Myöskään säiliön ylitäytönesto ei ole ollut täyttöhetkellä toiminnassa. Vakuutusyhtiön mukaan kaupunki on laiminlyönyt velvollisuutensa estää vanhan säiliön käyttö. Kuljettajalla ei myöskään ole ollut mitään syytä olettaa, että säiliö ei olisi ollut käytössä.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttamista moitittavalla menettelyllä eli virheellä, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä. Menettelyn tulkitseminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.
 
Kaupunki on esittänyt, että säiliön ylitäytönestin ei ole täyttöhetkellä ollut käytössä ja lisäksi paikalla on ollut lappu, jossa on kerrottu säiliön olevan pois käytöstä. Kuljettajan mukaan paikalla ei ole ollut käytön kieltävää lappua ja ylitäytönestin on ollut käytössä. Öljyn purkaminen on sujunut normaalisti. Kuljettajalla ei siten ole ollut syytä epäillä, että säiliö ei olisi ollut käytössä. Tapauksesta saadun selvityksen perusteella ei voida katsoa, että säiliön täyttänyt kuljetusliike tai öljyn purkanut henkilö olisi toiminut tuottamuksellisesti. Vaikka myöhemmän selvityksen perusteella täyttöputki ja ylitäytönestin on poistettu, ei kaupunki ole näyttänyt, että ylitäytönestin ei olisi ollut vahingon tapahtumahetkellä käytössä. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että kuljetusliikkeen ei voida katsoa olevan vastuussa aiheutuneesta vahingosta.
 
Lausunnonpyytäjä on vedonnut vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 656/00, jossa öljynkuljettaja oli vastuussa öljyn purkamisesta väärään öljyntäyttöputkeen. Aiempi tapaus poikkeaa kuitenkin nyt tarkasteltavasta tapauksessa siten, että aiemmassa tapauksessa ylitäytönestin oli kiistattomasti pois käytöstä ja öljynkuljettaja toimi vastoin ohjeita kun ei ottanut yhteyttä kiinteistön omistajaan ennen täyttöä. Lisäksi öljy-yhtiölle oli tilauksen yhteydessä kerrottu, missä oikea täyttöputki sijaitsee. Nyt tarkasteltavassa tapauksessa kaupunki ei ole näyttänyt, ettei ylitäytönestin olisi täyttöhetkellä ollut toiminnassa. Saadun selvityksen mukaan kaupunki ei tilauksen yhteydessä ole myöskään antanut erityisiä ohjeita täyttöputken sijainnista. Näin ollen aiempi tapaus eroaa faktoiltaan olennaisesti nyt tarkasteltavasta.
 
Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että kuljetusliike ei aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Näin ollen vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen
Kainulainen. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta