Haku

VKL 428/04

Tulosta

Asianumero: VKL 428/04 (2004)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.10.2004

Edunvalvojan määrääminen Vakuutusehtojen muutos

Itä-Suomen hovioikeudelle osoittamassaan valituksessa vakuutuksenottaja M.L. haki 30.10.2003 päivätyllä kirjeellään muutosta V:n käräjäoikeuden 16.9.2003 tekemään päätökseen, jolla M.L:n naistuttavan A.L:n poika J.L. oli määrätty äitinsä edunvalvojaksi. M.L. halusi itsensä määrättäväksi A.L:n edunvalvojaksi. 

M.L. haki asiaan oikeusturvaetua.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 17.3.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot. Asiassa sovelletaan 1.3.2002 voimaantulleita kotivakuutuksen oikeusturvavakuutusehtoja. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai –selvittäjän määräämisestä (ehdot 5.15).
 
Koska valitusasiassa on kyse edunvalvojan määräämisestä, vakuutusyhtiö ei korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 27.5.2004 vakuutuksenottaja vaatii, että hänelle on myönnettävä asiassa oikeusturva. Vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutus on ollut voimassa vuosikausia ennen ilmoitettua päivämäärää 1.3.2002, jonka jälkeen vakuutusyhtiö ilmoittaa soveltavansa joitakin uusia ehtojaan. Vakuutusyhtiö ei vakuutuksenottajan mielestä ole voinut yksipuolisesti mennä muuttamaan voimassa olevia oikeusturvavakuutusehtoja, joiden mukaan oikeusturvaan vakuutuksenottajan käsityksen mukaan kuuluu myös edunvalvonta-asiat.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 16.7.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtuma- ja käsittelytiedot sekä vakuutusehdot.
 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa sekä vakuutusehtoja ja –maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, se lähettää maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksut tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta alkaen, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä (yleiset sopimusehdot kohta 14.2.1).
 
Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys edunvalvojan määräämisestä. Asiassa, johon oikeusturvaetua on haettu, on nimenomaan kysymys edunvalvojan määräämisestä, joten vakuutetulle aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei voida korvata vakuutuksesta.
 
Ennen nykyisen kotivakuutuksensa alkamista M.L:llä on ollut voimassa aikaisempi koti- ja huvilavakuutus aikavälillä 21.10. 1993 – 1.3.1998. Tämän jälkeen M.L:llä on ollut voimassa edelleen jatkuva kotivakuutus 2.3.1998 alkaen. Tämän koti- ja huvilavakuutuksen oikeusturvavakuutukseen on sisältynyt rajoitusehto, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, jossa on kysymys uskotun miehen, pesänjakajan tai –selvittäjän määräämisestä. Nykyisessä kotivakuutuksessa ehtokohta on ollut vastaavansisältöinen vuoteen 2001 saakka. Edunvalvojan määräämistä koskeva rajoitus on tullut sovellettavaksi M.L:n kotivakuutuksessa 1.10.2001 alkaen.
 
Holhouslainsäädännön uudistuksen yhteydessä myös holhousterminologiaa on uudistettu siten, että vanhan holhouslain mukaiset uskottu mies ja holhooja on uudessa holhoustoimesta annetussa laissa korvattu edunvalvojalla. Edunvalvojan määräämistä koskevan maininnan lisääminen puheena olevaan rajoitusehtoon on siten perustunut muuttuneeseen lainsäädäntöön. Kysymyksessä on myös ollut vähäinen muutos, jolla ei ole ollut vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Näillä perusteilla vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus tehdä kyseinen ehtomuutos ilmoitusperusteisesti.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen muuttumisesta on tiedotettu vakuutuksenottajalle syksyllä 2001 seuraavaa vakuutuskautta koskevan laskun yhteydessä lähetetyllä saatekirjeellä. Kirjeessä on kerrottu vakuutuksenottajan mahdollisuudesta irtisanoa vakuutus. Koska vakuutuksenottaja ei ole irtisanonut vakuutustaan, on puheena oleva ehtomuutos tullut osaksi vakuutussopimusta 1.10.2001 alkaen. Rajoitusehto tulee näin ollen sovellettavaksi myös tässä oikeusturva-asiassa.
 
Edellä selitetyillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että yhtiön oikeusturva-asiassa tekemä korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukainen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta, vakuutusehdot
 
Laki holhoustoimesta
1. § 1. mom.
Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.
4. § 2. mom.
Täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt.
 
Kodin vakuutusehdot, voimassa 1.3.2002 alkaen
Kohta 5, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuuluja asiassa…
-15 jossa on kysymys edunvalvojan, uskotunmiehen, pesänjakajan tai ‑selvittäjän määräämisestä…
 
Yleiset sopimusehdot
Kohta 14.2, Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Kohta14.2.1, Ilmoitusmenettely
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtojaja –maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on
-         uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys…
 
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.
 
Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu- tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse oikeusturvaedun myöntämisestä edunvalvojan määräämistä koskevaan asiaan ja vakuutusehtojen muuttamisesta.
 
Vakuutuksenottaja on valittanut hovioikeudelle käräjäoikeuden päätöksestä, jolla hänen naistuttavansa poika on määrätty äitinsä edunvalvojaksi. Vakuutuksenottaja on pyytänyt itsensä määräämistä edunvalvojaksi katsoen olevansa siihen sopivampi.
 
Holhoojan ja sittemmin edunvalvojan määräämistä koskevat asiat eivät ole kuuluneet oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutuksenottajan kotivakuutuksen alkaessa vakuutusyhtiössä vuonna 1993 on voimassa ollut silloinen holhouslaki, jossa on määrätty holhoojista ja uskotuista miehistä. 1.12.1999 on tullut voimaan uusi holhouslaki, jossa nämä on korvattu termillä edunvalvoja. Vastaava terminologinen muutos on tehty vakuutuksenottajan kotivakuutukseen 1.10.2001 alkaen.
 
Yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, kun muutoksen perusteena on muuttunut lainsäädäntö. Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä ehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön. Yhtiön tulee kuitenkin ilmoittaa näistä vakuutuskauden vaihtuessa, ja antaa vakuutuksenottajalle mahdollisuus vakuutuksen irtisanomiseen.
 
Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus tekemäänsä ehtomuutokseen, joka on koskenut lainmuutoksesta aiheutunutta terminologiaa eikä sillä ole ollut vaikutusta vakuutuksen materiaaliseen sisältöön. Vakuutusyhtiö on myös osoittanut ilmoittaneensa muutoksesta ehdoissa säädetyin tavoin.
 
Koska vakuutuksenottajan hakemus on koskenut oikeusturvaedun myöntämistä asiaan, jossa on kysymys edunvalvojan määräämisestä, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen sekä varajäsen
Kivikoski. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia