Haku

VKL 427/15

Tulosta

Asianumero: VKL 427/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.02.2016

Lakipykälät: 5

Ansvarsförsäkring. Skada på fordon som mottagits för reparation. Ersättningsbart skadefall. Försäkringsgivarens informationsplikt före ingående av försäkringsavtal.

Uppgifter om händelseförloppet

Bakdörren på ett fordon som den försäkrades bilverkstad hade i sin besittning för oljebyte träffades 11.12.2014 av en portabel AC-apparat, varvid en buckla uppstod i bakdörren. Ersättning för skadan söks från bilverkstadens ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolaget har inte ersatt skadan eftersom försäkringen ersätter skador på fordon som är i en reparationsverkstads besittning bara om skadan förorsakas av oriktigt förfarande vid kontroll eller byte av olja, vätska eller filter, vid lösgörande eller fastsättning av hjul, vid tvätt eller vaxning av fordon, vid förflyttning eller vid provkörning som ansluter sig till service eller reparation. Skadan i fråga har inte uppkommit av någon ovan nämnd orsak och ersätts därför inte från ansvarsförsäkringen.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren har varit i den tron att alla skador som inträffar i garaget täcks av försäkringen såsom den marknadsförts vid köp. Enligt försäkringsvillkoren bör försäkringsbolaget därför ersätta skadan.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt försäkringsbolaget orsakades skadan inte på ett i försäkringsvillkoren nämnt sätt som berättigar till ersättning. Enligt försäkringsbolaget fick försäkringstagaren i samband med försäkringsofferten försäkringens produktfakta, där de vanligaste begränsningsvillkoren framkommer.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida en skada på en bil som mottagits för service är ett ersättningsbart skadefall. Dessutom är det fråga om huruvida försäkringsbolaget uppfyllde sin informationsplikt innan försäkringsavtalet ingicks.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt punkt 320 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen skador som uppstår på kunds fordon som mottagits för service eller reparation bara om skadan förorsakas av felaktigt byte av olja, vätska eller filter, vid byte av hjul, vid tvätt eller vaxning, vid förflyttning eller vid provkörning som ansluter sig till service eller reparation.

Enligt 5 § i lagen om försäkringsavtal ska försäkringsgivaren innan ett försäkringsavtal ingås ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för valet av försäkring, såsom information om försäkringsformerna, premierna och försäkringsvillkoren. När informationen ges ska uppmärksamhet även fästas vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid omständigheter som är väsentliga för valet av placeringsobjekt som eventuellt hänför sig till försäkringen, varvid den sökandes tidigare erfarenhet av och syfte med placeringen ska beaktas särskilt.

Bedömning

En bil som den försäkrades reparationsverkstad hade i sin besittning skadades när en AC-apparat knuffades till och träffade en av bildörrarna. Enligt försäkringsvillkoren ersätts en skada på ett fordon som är i en reparationsverkstads besittning bara om skadan förorsakas av felaktigt byte av olja, vätska eller filter, vid byte av hjul, vid tvätt eller vaxning, vid förflyttning eller vid provkörning som ansluter sig till service eller reparation. I detta ärende orsakades skadan inte på ett sätt som i försäkringsvillkoren fastställs som ersättningsbart, därför ska skadan enligt försäkringsvillkoren inte ersättas från försäkringen.

Enligt lagen om försäkringsavtal ska försäkringsgivaren innan ett försäkringsavtal ingås ge information om bl.a. väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Nämnden anser att det villkor som begränsar ersättningsbarheten för skador på fordon som är i reparationsverkstadens besittning är en sådan väsentlig begränsning i försäkringsskyddet som försäkringsbolaget bör ha gett information om innan försäkringsavtalet ingicks.

Försäkringsgivaren ska visa att den har uppfyllt sin informationsplikt som följer av lagen om försäkringsavtal. Att information ges muntligen förutsätts i allmänhet inte, utan det räcker att försäkringsbolaget innan försäkringsavtalet ingås ger försäkringstagaren en broschyr där bl.a. de väsentliga begränsningarna i försäkringsskyddet tydligt framgår. Försäkringsbolaget uppger att det innan försäkringsavtalet ingicks gav försäkringstagaren en broschyr där bl.a. det begränsningsvillkor som gäller egendom som mottagits för reparation nämndes. Nämnden har inte tillgång till någon annan redogörelse för omständigheterna före försäkringsavtalets ingående än det meddelande som försäkringsbolaget har gett. Nämnden anser att försäkringsbolaget har uppfyllt sin informationsplikt i ärendet.

Slutresultat

Nämnden anser att försäkringsbolagets beslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

Nämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Norros

Sekreterare Mäenpää

 

Medlemmar:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia