Haku

VKL 422/13

Tulosta

Asianumero: VKL 422/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.02.2014

Kiinteistönomistajan vastuu. Liukastuminen.

Tapahtumatiedot

A (s. 1936) liukastui vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön piha-alueella 10.12.2011 noin kello 14.05 saaden reisiluun murtuman. A:n ja kahden todistajan mukaan vahinkopaikka oli vahingon sattuessa jäinen ja hiekoittamaton. Vahinkopaikkakunnan lämpötila oli vahinkopäivänä kello 14 +0,1 celsiusastetta. Kello 14.20 lämpötila oli -0,1 astetta; myöhemmin lämpötila oli taas noussut ja sahannut nollan pinnassa. Lumensyvyys aamulla oli 4 cm ja 11.12.2011 6 cm. Vuorokauden sademäärä 10.12.2011 oli 2,2 millimetriä. Kiinteistön huollosta vastaavan huoltoyhtiön selvityksen mukaan piha-alue oli viimeksi ennen vahinkoa hiekoitettu vahinkopäivänä kello 13.

A:n liukastumisvahingosta haettiin korvausta asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 21.9.2012. Yhtiö totesi, että vahingonkorvausvastuun syntyminen ja vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää vahingon aiheutumista vakuutettuna olevan asunto-osakeyhtiön huolimattomuuden tai laiminlyönnin vuoksi. Kiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöllä liikkuminen on turvallista. Näyttötaakka siitä, että kunnossapidosta on huolehdittu asianmukaisesti, on kiinteistön omistajalla.

Yhtiölle toimitetun hiekoituspäiväkirjan mukaan vahinkoalue oli viimeksi ennen vahinkoa hiekoitettu vahinkopäivänä kello 13. Hiekoitettaessa aluetta kulkuväylät hiekoitetaan ensin koneellisesti ja sen jälkeen lähempänä kivijalkaa olevat alueet hiekoitetaan käsin. Vahinkoilmoituksen mukaan vahinkopäivänä on satanut jäätävää tihkua. Kun vahinkopaikka oli kuitenkin hiekoitettu tuntia ennen vahinkotapahtumaa, ei voida katsoa, että asunto-osakeyhtiö olisi laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia kiinteistön kunnosta. Siten vahinkoa ei katsottu vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.

A teki päätöksen jälkeen asiassa yhtiölle oikaisupyynnön, jossa ilmoitti pitävänsä hiekoituspäiväkirjaa valheellisena. Uudessa korvauspäätöksessään 9.4.2013 yhtiö toisti aiemmin esittämänsä perustelut eikä muuttanut korvausratkaisuaan.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii henkilövahinkonsa korvaamista asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta. A:n mukaan kulkuväylä, jolla hän liukastui, oli vahinkohetkellä erittäin jäinen ja liukas, ja jään päälle oli satanut tihkua. Aluetta ei ollut hiekoitettu eikä A ollut havainnut kulkuväylällä lainkaan hiekoitettua pintaa. A:n havaintojen mukaan alue olisi hiekoitettu viimeisimmän kerran ennen vahinkopäivää 9.12.2011. B ja C ovat tarkastaneet vahinkopaikan ja todenneet sen liukkaaksi ja hiekoittamattomaksi noin tunnin kuluttua vahingosta. Lisäksi B ja C ovat noin 10 minuuttia A:n vahingon jälkeen olleet piha-alueella ja kiinnittäneet huomiota liukkauteen ja hiekoittamattomuuteen. A kiistää hiekoituspäiväkirjan merkinnän, jonka mukaan piha-alue olisi hiekoitettu tuntia ennen vahinkoa. On jo yleisen elämänkokemuksen perusteella selvää, ettei asianmukaisesti suoritettu hiekoitus huuhtoutuisi missään sääolosuhteissa kokonaisuudessaan tunnin aikavälillä. Muutenkaan, vaikka hiekoitus olisikin suoritettu huoltoyhtiön ilmoituksen mukaisesti vahinkopäivänä kello 13, liukkaudentorjunnassa ei ole saavutettu lain edellyttämää tasoa. Näin ollen vahinko tulee korvata asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa huoltoyhtiön selvitykseen, jonka mukaan piha on hiekoitettu vahinkoa edeltävänä päivänä sekä vahinkopäivänä 10.12.2011 kello 13. Piha ei siten ole mitenkään voinut olla hiekoittamaton vahinkopäivänä kello 14.05. Yhtiö pitää A:n kertomuksia piha-alueen hiekoitustilanteesta ristiriitaisina. Mitä tulee B:n ja C:n todistajanlausuntoon, yhtiö toteaa, että on luonnollista, että hiekka on liukastumispaikalla siirtynyt A:n alta pois A:n kaatuessa. Vahinkopäivänä lämpötila on ollut nollan tienoilla ja on satanut alijäähtynyttä vettä. Yhtiö toteaa, että alijäähtynyt vesi sataessaan maahan muuttuu välittömästi jääksi maata koskettaessaan. Maa on hetkessä jääpinnalla, vaikka se olisi juuri hetkeä aikaisemmin hiekoitettu. Nyt käsiteltävässä tapauksessa piha oli hiekoitettu noin tuntia ennen kaatumista, mutta tällaisella säällä olosuhteet ovat erityisen hankalat ja liukkaudentorjunta on mahdotonta niin kauan kuin vettä sataa. Yhtiö katsoo edelleen, että vakuutuksenottaja on osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta olosuhteet huomioon ottaen huolellisesti eikä se ole vastuussa vahinkoa kärsineen tapaturmaisesta liukastumisesta.

Asiakkaan lisäkirjelmä

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan lisäkirjelmässä A kritisoi vakuutusyhtiön näkemyksiä A:n omaan kertomukseen sekä B:n ja C:n kertomukseen liittyen. Lisäksi A ilmoittaa käsityksenään, ettei vahinkopäivän sääolosuhteissa ole ollut mitään sellaista, minkä johdosta kunnossapidolle asetettu laatuvaatimus olisi riittävän huolellisesti toimimalla ollut tosiasiallisesti mahdoton saavuttaa.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle asunto-osakeyhtiölle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottajan puolesta on 4.11.2013 puhelimitse ilmoitettu lautakunnalle, ettei vakuutuksenottajalla ole asiaan lisättävää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

- A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 20.7.2013

- vakuutusyhtiön vastine 16.10.2013

- A:n lisäkirjelmä 15.11.2013

- vahinkoilmoitus 24.2.2012

- A:n selvityksiä 20.1.2003, 14.12.2008 ja 10.12.2011 sattuneista liukastumisvahingoistaan

- vakuutusyhtiön puhelinmuistio 21.9.2012 (sääpalvelu)

- vakuutusyhtiön korvauspäätös 21.9.2012

- A:n oikaisupyyntö 28.9.2012 ja lisäselvitys tähän liittyen 13.11.2012

- vakuutusyhtiön puhelinmuistiot 1.10.2012 ja 5.11.2012 (keskusteluja A:n kanssa)

- asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouskutsu 15.12.2011 (aiheena mm. liukkaudentorjunta etupihalla)

- B:n ja C:n lausunto koskien vahinkopäivän keliolosuhteita ja kiinteistön liukkaudentorjuntaa 31.12.2012

- vakuutusyhtiön puhelinmuistio 10.1.2013 (huoltoyhtiö)

- hiekoituspäiväkirja

- valokuva ja karttakuva asunto-osakeyhtiön pihamaasta

- sairauskertomustekstejä ajalta 22.3.–25.5.2012

- vakuutusyhtiön korvauspäätös 9.4.2013

- vakuutusehdot

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistönomistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt erityisiä kunnossapitotoimia. Lisäksi kunnossapitovelvollisen tulee varautua säätilan ennakoitavissa oleviin muutoksiin.

Osapuolten kesken on riidatonta, että A:n kaatuminen 10.12.2011 on johtunut liukastumisesta. Riitaista on, onko vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö osoittanut toimineensa huolellisesti kiinteistönsä liukkaudentorjunnasta vahinkopäivänä 10.12.2011. Liukkaudentorjuntaa hoitavan huoltoyhtiön ilmoituksen mukaan piha, jolla vahinko sattui, oli viimeksi ennen vahinkoa hiekoitettu vahinkopäivän klo 13, kun vahinko sattui 14.05. Vakuutusyhtiö on pitänyt pihan vahinkoa edeltänyttä liukkaudentorjuntaa asianmukaisena ja riittävänä. A on kiistänyt hiekoituksen ja pitänyt hiekoituspäiväkirjaa väärennettynä. A on vedonnut B:n ja C:n todistajanlausuntoon, jonka mukaan piha on vahinkopäivänä klo 14.15 ollut hiekoittamaton.

Asunto-osakeyhtiön 24.2.2012 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan vahinkopäivänä 10.12.2011 oli kello 13 alkanut sataa jäätävää tihkua. Ilmoituksen mukaan hiekoitus oli aloitettu klo 14. Vahinkoilmoituksen 24.2.2012 päivätyn liitteen mukaan vahinkopaikka oli viimeksi ennen vahinkoa hiekoitettu 7.12.2011 ja vahinkopaikka oli jäinen. Vahinkoilmoitus ja sen liitteet ovat asunto-osakeyhtiön isännöitsijän allekirjoittamia. Vakuutusyhtiön puhelinmuistion 10.1.2013 mukaan huoltoyhtiön edustaja on ilmoittanut, että piha oli hiekoitettu 10.12.2011. Hiekoitus suoritetaan koneellisesti kulkuväylien jne. osalta ja käsin rappujen edustoilta ym. paikoista, joissa ei voida hiekoittaa koneellisesti. Vahinkopäivänä satoi jäätävää tihkua. Hiekoituspyyntö tuli klo 11 aikaan ja kohteessa oltiin noin klo 13. Edellisenä päivänäkin oli hiekoitettu, mutta sääolosuhteiden takia tämän hiekoituksen vaikutus ei ollut niin tehokas. Piha-alueen kunto oli muutoin ihan hyvä. Oven edessä on katos, josta valuu vettä pihalle ja tämä on ollut ongelmakohta. Huoltoyhtiön hiekoituspäiväkirjan mukaan 9.12.2011 oli koko päivän satanut räntää ja piha oli hiekoitettu. 10.12.2011 oli pilvinen sää. Hiekoitus tapahtui klo 13. Vakuutusyhtiön puhelinmuistion 21.9.2012 (sääpalvelu) mukaan lämpötila vahinkopaikkakunnalla 10.12.2011 oli klo 14 +0,1 celsiusastetta. Sitä ennen lämpötila oli ollut vähän plussalla. Klo 14.20 lämpötila oli -0,1 astetta. Myöhemmin lämpötila oli taas noussut ja sahannut nollan pinnassa. On mahdollista, että iltapäivällä on tullut jäätävää tihkua. Vuorokauden sademäärä oli 2,2 millimetriä.

A on ensimmäisessä kirjallisessa vahinkokuvauksessaan (28.1.2012) kertonut olleensa kävelemässä päärakennuksen ja autokatoksen välisellä alueella noin 3 metriä rakennuksen seinästä sen keskivaiheilla, kun hän kaatui polvilleen, kierähti oikealle puolelle ja kolautti päänsä paljaaseen erittäin liukkaaseen jäähän. Pihaa ei ollut hiekoitettu koko päivänä, vaikka se oli erittäin liukas ja peilijäinen. B ja C ovat 31.12.2012 päivätyssä lausunnossaan kertoneet menneensä vahinkopäivänä klo 14.15 asunto-osakeyhtiön piha-alueelle ja todenneensa, että pihan aurattu osa oli erittäin liukas ja hiekoittamaton. Klo 15 B ja C tarkastivat liukastumiskohdan A:n pyynnöstä ja totesivat sen liukkaaksi. A:n kaatumista B ja C eivät nähneet.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön puolelta on esitetty ristiriitaista selvitystä siitä, koska viimeksi ennen vahingon sattumista piha-alue oli hiekoitettu. Vahinkoilmoituksen mukaan hiekoitus oli viimeksi ennen vahinkopäivää suoritettu 7.12. ja hiekoitustyöhön oli vahinkopäivänä ryhdytty klo 14. Huoltoyhtiön selvityksen ja hiekoituspäiväkirjan mukaan hiekoitus oli suoritettu edellisen kerran samana päivänä klo 13 jälkeen ja tätä ennen edellisenä päivänä. A ja todistajat B ja C ovat yhtäpitävästi kertoneet, ettei piha-alueella ollut hiekkaa vahinkopäivänä klo 14 jälkeen. Lautakunnan käsityksen mukaan on jäänyt epäselväksi, oliko piha-aluetta hiekoitettu vahinkopäivänä vahinkohetkeen mennessä. Vakuutusyhtiön sääpalvelusta hankkiman selvityksen mukaan sääolosuhteet ovat lautakunnan käsityksen mukaan olleet sellaiset, että liukkaudentorjuntatoimiin olisi vahinkopäivänä tullut ryhtyä. Lautakunta katsoo asiassa jääneen selvittämättä, että kiinteistönomistaja olisi toiminut piha-alueen liukkaudentorjunnassa huolellisesti. Näin ollen lautakunta suosittaa, että A:n liukastumisvahinko korvataan asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia