Haku

VKL 420/14

Tulosta

Asianumero: VKL 420/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2015

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutuksesta myyntitilanteessa annetut tiedot. Rajoitusehto. Työn kohteena oleva omaisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy oli sitoutunut suorittamaan sataman matkustajaterminaalin matkustajakulkusillan sähköistyksen suunnittelun ja kokonaistoimituksen. A Oy:n työntekijä oli koeajamassa matkustajakulkusillan mekaanisia toimintoja ja liikeratoja 29.11.2012. Sähköasennukset varsinaisessa valvontalaitteissa olivat vielä kesken. Ulkoelementin nostoruuvien ajossa vain toinen ruuveista oli käynnistynyt, mistä seurasi, että elementti oli vinoutunut. Korvausta elementin vaurioitumisesta on haettu vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 31.1.2014 annetulla korvauspäätöksellä. Vaurioituneet osat olivat yhtiön tulkinnan mukaan vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla osa työn kohdetta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on väittänyt 26.6.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei työn kohteena olevaa ja vahingontorjunta- ja suojeluvelvoitteen alaista omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa korostettu vakuutusta myytäessä. Vakuutusyhtiöllä oli vakuutuksenottajan mukaan velvollisuus varmistua siitä, että tarjottu vakuutus vastasi A Oy:n vakuutustarvetta. Vakuutusyhtiön laiminlyönnin vuoksi vakuutuksenottaja oli käsittänyt, että vakuutus korvaa työsuoritusten yhteydessä syntyvät vahingot. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö ei ollut kuvannut rajoitusehdon laajuutta riittävällä tavalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 7.1.2015 vastineessaan vakuutuksen myyneen asiakaspalvelijan muistavan tapauksen erityisen hyvin. Hänen mukaansa vakuutusta koskevat tiedot oli käyty erityisen tarkasti läpi eikä yksikään myyntitapaaminen ollut kestänyt alle kahta tuntia. Vastuuvakuutus oli keskustelujen kohteena, koska A Oy harjoitti erityisesti yritysten välistä kauppaa. Vakuutuksenottaja oli päätynyt ottamaan urakoitsijaliiton 20 000 euron vakuutuksen työn kohteessa aiheutetulle vahingolle.

Vakuutuksenottaja oli vastaanottanut vakuutuksentekotilanteessa tuoteselosteen, jonka sivulla 24 kehystetyssä laatikossa olevassa tekstissä ilmoitetaan, ettei toiminnan vastuuvakuutus korvaa omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa, kun se vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai tämän lukuun jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana tai joka oli vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä. Samassa kehystetyssä laatikossa oli otsikon ”Esimerkki 2”alla teksti: ”Sähköurakointiliike oli luvannut hoitaa urakkansa yhteydessä prosessikoneen sähkömoottorikytkennät. Asentajan kytkentävirheen vuoksi sähkömoottori paloi. Vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, koska se oli sattunut sähköurakointiliikkeen työn kohteena olleelle sähkömoottorille.”

Tuoteselosteen sivulla 25 on kerrottu, ettei vastuuvakuutus korvaa omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa, kun omaisuus oli vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin sattuessa suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalle oli erityisesti kerrottu työn kohteena olevaa omaisuutta koskevasta rajoitusehdosta ja tämän tiedon perusteella A Oy päätyi ottamaan erillisen vakuutuksen työn kohteessa aiheutetun vahingon varalle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, oliko vakuutusyhtiö kertonut vakuutuksenottajalle vakuutuksen olennaisista rajoitusehdoista ennen vakuutuksen tekemistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1.11 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli

- vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä

- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

- taikka muulla tavoin huolehdittavana.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottaja on esitetyn selvityksen mukaan saanut vakuutuksentekotilanteessa koosteen, erilliset yksilöidyt tarjoukset ja tuote-esitteet, joihin hän on voinut tutustua. Vakuutussopimuslaki tai sen esityöt eivät edellytä suullista tiedottamista vakuutukseen sovellettavista rajoitusehdoista. Tuote-esitteessä on selkeästi kerrottu vahinkoon sovelletuista rajoitusehdoista, eikä vakuutusyhtiö näin ollen ole laiminlyönyt vakuutussopimuslain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. Vakuutuksenottajalle on annettu tieto nyt sovelletusta rajoitusehdosta, eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole vakuutussopimuslain 9 §:n mukaista korvausvelvollisuutta tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia