Haku

VKL 420/13

Tulosta

Asianumero: VKL 420/13 (2015)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2015

Lakipykälät: 20, 20 a

Vakuutusmaksun korottaminen. Maksunkorotuksen perusteista annetut tiedot. Vakuutusmaksujen sukupuolineutraliteetti. Vakuutuksen korvausmenon muutos. Kysymys siitä, olivatko korotukset määrältään kohtuuttoman suuria.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajalla (s. 2.12.1946) on vakuutusyhtiöstä muun muassa yksityistapaturmavakuutuksen sisältävä vakuutussopimus. Vakuutuksen vakuutuskausi on vuosittain 5.5. ja 4.5. välinen aika. Vakuutukseen sovellettavissa yleisissä sopimusehdoissa vakuutusyhtiö on varannut itselleen oikeuden muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutuskauden vaihtuessa, kun perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos sekä vakuutuksen korvausmenon muutos.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle korottavansa yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusmaksua 5.5.2013 alkaneelle vakuutuskaudelle. Vakuutusmaksua korotettiin 4.2.2013 päivätyn asiakastiedotteen mukaan 11 prosenttia vakuutusyhtiön maksamien korvausten määrän kasvamisen perusteella. Asiakastiedotteen mukaan vakuutusmaksun kokonaismuutos saattoi kuitenkin poiketa mainituista määristä muun muassa, koska vakuutetun ikä voi vuosittain vaikuttaa henkilövakuutusten maksuihin ja koska vakuutusmaksuvero oli noussut 23 prosentista 24 prosenttiin 1.1.2013.

Lisäksi vakuutusmaksua korotettiin 21.12.2012 voimaan tulleen vakuutusyhtiölain muutoksen vuoksi. Muutos perustui Euroopan unionin tuomioistuimen tasa-arvodirektiiviä koskeneeseen tuomioon, jonka mukaan vakuutetun sukupuoli ei enää saanut vaikuttaa vakuutusmaksun määrään tai vakuutuksesta saataviin etuuksiin. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ilmoitti naisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun nousevan 20 - 69-vuotiaalla keskimäärin 45 prosenttia ja yli 69-vuotiaalla keskimäärin 29 prosenttia. Vakuutuksesta annetun 23.3.2013 päivätyn vakuutuskirjan mukaan yksityistapaturmavakuutuksen maksu 5.5.2013 alkaneelle vakuutuskaudelle oli korotusten jälkeen 104,19 euroa. Edellisen vakuutuskauden maksu oli ollut 66,47 euroa.

Vakuutuksenottaja on pitänyt tapaturmavakuutuksen maksun noin 55 prosentin korotusta kohtuuttomana ja katsonut sen olevan ristiriidassa asiakastiedotteessa ilmoitetun kanssa. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö on ilmoittanut korottavansa tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksua myös 5.5.2014 alkaneelle vakuutuskaudelle korvausmenon kasvamisen vuoksi. 1.1.2014 päivätyn asiakastiedotteen mukaan korotuksen määräksi 51 - 69 -vuotiaille ilmoitettiin 5 - 13 prosenttia. 23.3.2014 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vakuutuksenottajan yksityistapaturmavakuutuksen uusi vakuutusmaksu oli 120,14 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on viitannut vakuutusyhtiön asiakastiedotteeseen sekä 27.3.2012 ja 23.3.2013 päivättyihin vakuutuskirjoihin. Korotuksen johdosta uuden ja vanhan vakuutusmaksun ero on 37,72 euroa, mikä on vakuutuksenottajan mielestä kohtuuton. Hänen vakuutuksensa korotusprosentti oli noin 55, mikä on ristiriidassa tiedotteessa ilmoitetun kanssa. Sen mukaan naisen tapaturmavakuutuksen maksu nousee 20 - 69 -vuotiaalla keskimäärin 45 prosenttia ja yli 69 -vuotiaalla keskimäärin 29 prosenttia. Vakuutuskirjojen perusteella korotus on kuitenkin suurempi. Kertomansa mukaan vakuutuksenottaja ei ollut tietoinen naisten ja miesten erilaisista vakuutusmaksuista.

Vakuutuksenottaja on vielä huomauttanut, ettei hänellä ole ollut vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksesta korvattuja kustannuksia. Kahden vuoden aikana maksun kokonaiskorotus on ollut noin 70 euroa. Vakuutuksenottaja on myös kummeksunut tiedotteen irtisanomisoikeutta koskevan kohdan mainintaa siitä, että nykyisen terveydentilan takia uutta vakuutusta ei välttämättä saa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutuksenottajalle 23.3.2013 lähettämäänsä vakuutuskirjaan ja 4.2.2013 päivättyyn asiakastiedotteeseen, jossa on kerrottu maksumuutoksista.

Vakuutusmaksun korotukseen on vaikuttanut merkittävästi siirtyminen sukupuolineutraaliin hinnoitteluun Euroopan unionin tasa-arvodirektiiviä koskevan tuomion ja sitä seuranneen vakuutusyhtiölain muuttamisen (21.12.2012) johdosta. Muutoksen myötä sukupuoli ei saa vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun kuluttajien ottamissa henkilövakuutuksissa. Sen vuoksi hinnat on keskiarvoistettu sukupuolten välillä, mikä on merkinnyt tapaturmavakuutuksessa naisten vakuutusten hinnannousua. Ennen lakimuutosta vakuutusmaksut miesten ja naisten osalta poikkesivat toisistaan, sillä naisten ja miesten vahinkoriski on erilainen.

Asiakastiedotteessa on kerrottu naisten tapaturmavakuutuksen maksun nousevan 20 - 69-vuotiailla keskimäärin 45 prosenttia. Lisäksi on kerrottu muut maksunkorotukseen vaikuttaneet seikat, joihin on kuulunut yhtiön maksamien korvausten määrän kasvu. Sen johdosta tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksua on korotettu 11 prosenttia. Vakuutusmaksuun ovat tiedotteen mukaan lisäksi vaikuttaneet asiakkaan ikä sekä vakuutusehdoissa määritetyt indeksimuutokset.

Vakuutuksenottajan tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu on noussut 66,47 eurosta 104,19 euroon. Hinta on sisältänyt keskittämisalennuksen. Asiakastiedotteesta ei ole suoraan luettavissa yksittäiseen ikäryhmään kuuluvan vakuutetun tai yksittäisen henkilön vakuutusmaksun muutosta. Asiakastiedote on massatiedote, joka lähetetään samansisältöisenä kaikille vakuutuksen ottaneille. Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että ainoastaan yleisen korvausmenon muutokset voivat aiheuttaa hintamuutoksia. Yksittäisen vakuutetun korvausmenon muutos ei vaikuta suoraan kyseisen henkilön vakuutusmaksujen kehitykseen.

Asiakastiedotteen irtisanomisoikeutta koskevassa kappaleessa on kerrottu vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus milloin tahansa. Samalla asiakasta on pyydetty huomioimaan, että uuden sairaus-, henki- tai työkyvyttömyysvakuutuksen saamiseksi on täytettävä uusi terveysselvitys. Terveysselvityksen perusteella vakuutus myönnetään koko laajuudessaan tai tietyin rajoituksin. Tästä voi johtua, että vakuutetun nykyisen terveydentilan takia uutta vakuutusta ei välttämättä myönnetä.

Tarkoitus on ollut tiedottaa asiakasta vakuutussopimuslain 20 a §:n mukaisesti oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun muuttumisen johdosta. Uuden tapaturmavakuutuksen saaminen ei edellytä uutta terveysselvitystä, joten tätä koskevalla tiedotteen osiolla ei sinänsä ole merkitystä nyt kysymyksessä olevassa asiassa.

Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutussopimuslain 20 a §:ään ja vakuutusehtojen kohtaan 13.2. Vakuutusmaksun korotus on vastannut asiakastiedotteen sisältöä ja ollut perusteltu sekä vastannut vakuutussopimuslakia ja vakuutusehtoja. Maksumuutoksesta on tiedotettu vakuutussopimuslain mukaisesti.

Vakuutusyhtiön mukaan korvausmeno on noussut vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna 10,3 prosenttia, kun vuotta aiemmin nousu oli ollut neljä prosenttia. Asiakastiedotteessa 4.2.2013 korvausmenon kasvuksi on ilmoitettu 11 prosenttia. Vuonna 2013 korvausmeno on noussut 13,3 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Asiakastiedotteessa 1.1.2014 korvausmenon kasvuksi on ilmoitettu 5-13 prosenttia (ikä 51 - 69 vuotta).  Prosentit on laskettu siten, että vuosittainen korvausmeno on jaettu vakuutettujen lukumäärällä. Vakuutettua kohti saatua euromäärää on sitten verrattu edellisen vuoden euromäärään. Laskentaperusteena oleva korvausmeno ei sisällä korvauskäsittelykuluja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuksenottaja on riitauttanut vakuutusyhtiön ilmoittamat yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun korotukset ensisijaisesti 5.5.2013 alkaneelle vakuutuskaudelle sillä perusteella, että vakuutuksenottaja on pitänyt maksuun tuolloin tehtyä 55 prosentin korotusta kohtuuttoman suurena. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö on edelleen korottanut vakuutusmaksua.

Toiseksi vakuutuksenottaja on katsonut oman vakuutuksensa osalta 5.5.2013 alkaneelle kaudelle ilmoitetun korotuksen määrän olevan ristiriidassa vakuutusyhtiön korotuksesta lähettämän 4.2.2013 päivätyn asiakastiedotteen kanssa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja ei kuitenkaan saa muuttaa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Vakuutussopimuslain 20 a §:n 5 momentin mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

Vakuutuksenottajan vakuutukseen 1.1.2012 alkaen sovellettujen yleisten sopimusehtojen kohdan 13.2 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

- uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys,
- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esimerkiksi kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus)
- vakuutuksen korvausmenon muutos.

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee henkilövakuutuksessa voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos maksukaudesta ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutussopimus voi lisäksi muuttua kohdan 13.3 indeksisääntöjen mukaisesti.

Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutusyhtiön on kirjallisesti irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskeva ilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomista edellyttäviä ehtomuutoksia ei voi kuitenkaan tehdä henki- eikä työkyvyttömyysvakuutukseen.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 13.3 mukaan henki-, työkyvyttömyys- ja matkustajavakuutusten vakuutuskirjaan merkityt vakuutusmäärät on sidottu kuluttajahintaindeksiin ja sairauskulu- ja tapaturmavakuutusten vakuutusmäärät kuluttajahintaindeksin terveyden- ja sairaudenhoito -hyödykeryhmän hintakehitykseen. Jos kuitenkin vakuutusmäärä on iän mukaan aleneva tai korvauslajilla ei ole euromääräistä vakuutusmäärää, indeksiin on sidottu vakuutusmaksu.

Hoitokulu-, sairaanhoito-, sairauskulu- ja tapaturmavakuutuksissa omavastuun euromäärä sekä hoitokulu-, sairaanhoito- ja sairauskuluvakuutuksissa hoitokorvauslajiin liittyvä sairaalan hoitopäivämaksun enimmäismäärä ja vakuutusmaksu on sidottu kuluttajahintaindeksin terveyden- ja sairaudenhoito -hyödykeryhmän hintakehitykseen.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan vakuutusyhtiö on korottanut vakuutuksenottajan yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusmaksua 5.5.2013 alkaneelle vakuutuskaudelle 66,47 eurosta 104,19 euroon ja edelleen 5.5.2014 alkaneelle vakuutuskaudelle 120,14 euroon. Prosentuaalisesti ensin mainittu korotus on merkinnyt 56,7 prosentin nousua aikaisempaan vakuutusmaksuun verrattuna.

Vaikka vakuutusmaksun korotus 5.5.2013 alkaen on ollut prosentuaalisesti suuri, lautakunta katsoo, ettei korotusta ole pidettävä euromääräisesti ja korotukseen merkittävimmin vaikuttaneiden seikkojen vuoksi kohtuuttomana.

Vakuutusyhtiön ilmoituksen perusteella suurin osa eli 45 prosenttia maksunkorotuksesta on perustunut 21.12.2012 voimaan tulleeseen vakuutusyhtiölain muutokseen. Lainmuutoksen johdosta vakuutusyhtiö on ilmoittanut joutuneensa keskiarvoistamaan vakuutusmaksujen tason sukupuolten välillä, minkä vuoksi naisten tapaturmavakuutusten hinta on noussut.

Lainmuutoksen syynä on ollut Suomea velvoittava EU-tuomioistuimen päätös C-236/09 (1.3.2011), jonka mukaan vakuutusmaksujen on määräydyttävä sukupuolineutraalisti. Tämän päätöksen johdosta vakuutusyhtiölain 31 luvun 10 §:ään sisällytettiin asiasta 21.12.2012 voimaan tullut määräys. Vakuutusyhtiölain 31 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa.

Vakuutusyhtiö on varannut vakuutuksenottajan vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdassa 13.2 itselleen oikeuden korottaa vakuutusmaksua muun muassa lainsäädännön muuttumisen vuoksi. Näin ollen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle ilmoittama maksunkorotus on ollut tältä osin lain ja vakuutussopimukseen sovellettavien ehtojen mukainen.

Mainitun lainmuutokseen perustuneen korotuksen lisäksi vakuutusyhtiö on ilmoittanut 4.2.2013 päivätyssä asiakastiedotteessa korottavansa tapaturmavakuutusten vakuutusmaksua myös maksettujen korvausten määrän kasvamisen perusteella 11 prosentilla. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 1.1.2014 päivätyllä asiakastiedotteella edelleen korottavansa vakuutusmaksua tällä perusteella 5 - 13 prosentilla vakuutettujen ikäryhmässä 51 - 69 -vuotta.

Vakuutusyhtiö on yleisten sopimusehtojen kohdassa 13.2 varannut oikeuden korottaa vakuutusmaksua myös vakuutuksen korvausmenon muutoksen perusteella. Vakuutusyhtiön lautakunnalle toimittaman selvityksen perusteella vakuutusten vakuutettukohtaisesti laskettu korvausmeno oli noussut 10,3 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen 2012, kun vuotta aiemmalla jaksolla korvausmenon nousuprosentti oli ollut neljä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 korvausmeno oli noussut 13,3 prosentilla. Vakuutusmaksun korotusten suuruusluokka ja peruste ovat ilmenneet vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle lähettämistä erillisistä asiakastiedotteista. Vakuutuksenottajan maksettavaksi tulleiden uusien vakuutusmaksujen määrät 5.5. alkaneilta vakuutusmaksukausilta ovat ilmenneet hänelle lähetetyistä 23.3.2013 ja 23.3.2014 päivätyistä vakuutuskirjoista.

Vakuutuksenottaja on viitannut korotusten osalta siihen, että hänelle ei ollut sattunut koko vakuutusaikana vahinkoja. Tältä osin lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan maksun korotusperusteena on kuitenkin vakuutusyhtiön kyseisten vakuutusten yleinen korvausmeno eikä vahinkojen määrä yksittäisen vakuutetun osalta.

Vakuutuslautakunta pitää yleisesti tunnettuna, että erityisesti yksityissektorin terveydenhuollon kustannustaso on 2000-luvulla noussut merkittävästi. Siihen nähden lautakunta pitää vakuutusyhtiön tämän vakuutuskannan korvausmenon kehityksestä esittämää selvitystä uskottavana. Korvausmenossa tapahtunut kehitys huomioiden lautakunta katsoo vakuutusyhtiön vakuutusmaksukausille 2013 ja 2014 ilmoittamien maksunkorotusten olleen niin perusteen kuin korotusten määränkin osalta lain ja vakuutusehtojen mukaisia.

Siltä osin kuin vakuutuksenottaja on katsonut maksunkorotuksen olleen ristiriidassa vakuutusyhtiön 4.2.2013 päivätyssä asiakastiedotteessa ilmoitettujen korotusprosenttien kanssa, lautakunta toteaa, että asiakastiedotteen perusteella vakuutusyhtiön 5.5.2013 lukien tekemät edellä mainitut maksukorotukset ovat merkinneet vakuutuksenottajan osalta yhteensä 56 prosentin maksunkorotusta. Vakuutusmaksu on noussut myös 27.3.2012 ja 23.3.2013 päivätyistä vakuutuskirjoista ilmenevän kuluttajahintaindeksin muutoksen vuoksi vakuutusehtojen kohdassa 13.3 määrätyllä tavalla. Asiakastiedotteissa on mainittu, että niissä ilmoitetut korotusprosentit ovat keskimääräisiä, eli yksittäisen vakuutetun kohdalla toteutunut korotus ei ole välttämättä ollut täsmälleen tiedotteessa ilmoitetun suuruinen. Tiedotteilla on lisäksi ilmoitettu useita samanaikaisia maksunkorotusperusteita.

Näin ollen lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiön vakuutuksenottajan yksityistapaturmavakuutukseen tekemän maksunkorotuksen ja yhtiön 4.2.2013 päiväämässä asiakastiedotteessa ilmoittamien tietojen välillä ole vakuutuksenottajan väittämää ristiriitaa.

Lopputulos

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle ilmoittamat yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun korotukset ovat olleet lain ja vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaisia eikä korotuksia ole pidettävä kohtuuttomina.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rissanen, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:

Ahlroth
Kummoinen
Niklander
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia