Haku

VKL 420/12

Tulosta

Asianumero: VKL 420/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.10.2013

Rättsskyddsförsäkring. Inträffande av försäkringsfall. Uppkomst av tvist. Försäkringens giltighetstid.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren H.M. sålde en fastighet till F.D. genom ett köpebrev som daterades 12.8.2011. Efter köpslutet upptäckte köparen att köpobjektet var behäftat med fel och yrkade muntligen hos H.M. på skadestånd. H.M. lade i september 2011 fram ett förlikningsbud som köparen inte godkände. Efter detta framförde köparen yrkandena skriftligen 25.1.2012. H.M:s rättsskyddsförsäkring hade upphört att gälla 31.8.2011.

H.M. sökte rättsskyddsförmån i tvistemål ur den rättsskyddsförsäkring som hade ingått i hemförsäkringen.

 

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget konstaterade i ersättningsbeslutet att rättsskyddsförmån i målet inte beviljas, eftersom försäkringsfallet inte hade uppkommit under försäkringens giltighetstid. Försäkringsbolaget konstaterade att försäkringen hade upphört att gälla 31.8.2011 och att krav på skadestånd hade framförts muntligen hösten 2011 och skriftligen 25.1.2012. Skadeståndsyrkandet gjordes alltså först efter det att försäkringen hade avslutats.

 

Besvär

Försäkringstagaren är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och ber Försäkringsnämnden ge ett utlåtande i ärendet.                                           

I besvärsskriften anser försäkringstagaren att rättsskyddsförmån bör beviljas i målet eftersom grunden för tvisten uppkommit under försäkringens giltighetstid. Enligt H.M. saknar det betydelse när krav har framförts i ärendet.

 

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterar i sitt bemötande att ersättningsbeslutet är riktigt och förenligt med försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget konstaterar att fastighetsaffären enligt dokumentation som H.M. lämnat in ingicks 12.8.2011, varefter köparen framfört skadeståndskrav som riktats till säljaren. Dessutom konstaterar försäkringsbolaget att H.M. i september 2011 hade gett köparen ett förlikningsbud som köparen inte accepterat. Köparen har sänt skriftliga krav 25.1.2012, varpå ytterligare påminnelser har sänts. Stämningsansökan har daterats 19.6.2012. Försäkringsanstalten konstaterar dessutom att rättsskyddsförsäkringen i detta fall avslutats 31.8.2011.

Eftersom tvisten inte har uppkommit under försäkringens giltighetstid kan rättsskyddsförmån i målet inte beviljas. I detta ärende har det ingen betydelse att grunden för tvisten har uppkommit under försäkringens giltighetstid. Försäkringsbolaget hänvisar också till de motiveringar som framförts i ersättningsbeslutet.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

4. Försäkringsfall som ersätts

4.1 Definition på försäkringsfall

Försäkringsfall som ersätts ur försäkringen är i tviste- och ansökningsmål

  • uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit då krav till grunderna eller beloppet gjorts stridigt.

Försäkring ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Avgörande

I fallet är det fråga om huruvida ett sådant ersättningsgillt försäkringsfall som definieras i försäkringsvillkoren har inträffat i ärendet.

Av den utredning som nämnden haft till sitt förfogande framgår det att H.M. genom ett köpebrev som daterats 12.8.2011 har sålt den fastighet som är föremål för affären. Efter köpslutet yrkade köparen muntligen på skadestånd. H.M. lade i september 2011 fram ett förlikningsbud som köparen inte accepterade. Skriftliga krav framförde köparen 25.1.2012 till H.M. Av den utredning som nämnden haft tillgång till framgår det att H.M:s försäkring har avslutats 31.8.2011.

Enligt punkt 4.1 i villkoren för den rättsskyddsförsäkring som ingått i hemförsäkringen ersätter försäkringen försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Försäkringsfall som ersätts ur försäkringen är i tviste- och ansökningsmål uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit då krav till grunderna eller beloppet gjorts stridigt. För att det ska vara fråga om ett ersättningsgillt försäkringsfall ska kraven i ärendet alltså göras stridiga under försäkringens giltighetstid.

Av det material som nämnden haft tillgång till framgår det inte att kraven i ärendet har gjorts stridiga under försäkringens giltighetstid. Eftersom kraven av materialet att döma inte har gjorts stridiga under försäkringens giltighetstid, saknar det i detta fall betydelse att grunden för tvisten har uppkommit under försäkringens giltighetstid.

Nämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Norros, ledamöterna Eskuri, Karimäki, Korpiola och Rusanen samt suppleant Rantala. Sekreterare var Kantola.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia