Haku

VKL 419/11

Tulosta

Asianumero: VKL 419/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2012

Maaoikeuteen tehty valitus kunnan teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä Kohtuulliset asianajokulut

Lausunnonpyytäjät ovat olleet vastapuolina kunnan teknisen lautakunnan toimitusjaoston 11.8.2010 tekemään päätökseen kohdistuneessa valituksessa kolmen muun henkilön lisäksi käräjäoikeuden maaoikeudessa. Oikeus antoi 25.5.2011 asiassa tuomion, jonka perusteella lausunnonpyytäjät voittivat asian.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on antanut oikeusturvaedusta ilmoituksen, jonka mukaan vakuutusyhtiö korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut. Oikeus on pitänyt kohtuullisina oikeudenkäyntikulujen määränä 2 000 euroa. Vakuutusyhtiö on korvannut tästä summasta vakuutettujen osuuden 666,67 euroa vähennettynä omavastuulla.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Lausunnonpyytäjän asiamies on lähettänyt vakuutusyhtiön korvauskäsittelijän esimiehelle kirjeen, jonka mukaan ratkaisu on kohtuuton. Jutussa on ollut poikkeuksellinen ja oikeudenkäyntipsykologisesti epäedullinen asianosaisasetelma, koska valittaja-taho koostui kahdesta lakimiehestä. Asiamiehen käyttämä normaalia korkeampi tuntiveloitus perustuu hänen erikoistumiseensa maaoikeudellisiin kysymyksiin. Tuomioistuimen päätös oikeudenkäyntikulujen määrästä ei ollut puolueeton ja lisäksi se ei valtuuta vakuutusyhtiötä perustelemaan ratkaisuaan sen tekemällä tavalla.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei ole vastannut uudelleenkäsittelypyyntöön.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan toimeksianto on perustunut siihen, että asiamies on maaoikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut lakimies. Päämiehet hyväksyivät korkeamman laskutuksen, eikä vakuutusyhtiö esittänyt oikeusturva­etua myöntäessään varaumaa laskutuksen määrästä, minkä vuoksi vakuutusyhtiötä sitoo vakuutetun hyväksymä laskutus. Tuomioistuimen tuomioon sisältyvä lausuma oikeudenkäyntikuluista ei ole syy olla suostumatta korvaamaan asiamiehen esittämää laskua. Lisäksi maaoikeuden tuomio osoittaa, että asiamies on tapauksessa saavuttanut kaiken saavutettavissa olevan.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 92/09 viitaten, että asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista korvataan enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa kokonaan tai osittain. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei korvauspäätöstä ole syytä muuttaa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 150.1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 150.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeudenkäyntikulujen kohtuullisesta määrästä.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidan­alaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Lausunnonpyytäjän asiamiehen lasku on ollut yhteensä 5 515,32 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut kohtuulliseksi korvaussummaksi 2 000 euroa. Tuomioistuin ei ole ratkaisussaan lainkaan perustelut sitä, miltä osin oikeudenkäyntikulut ovat olleet kohtuuttomia. Myös vakuutusyhtiö on jättänyt perustelematta, mitä oikeudenkäyntikuluja se pitää kohtuuttomana. Vakuutuksen­ottaja on voittanut jutun kokonaisuudessaan. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei oikeudenkäyntikuluja näillä perusteilla tule pitää kohtuuttomina. Tämän vuoksi oikeudenkäyntikulut tulee maksaa vakuutusehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan. Lautakunta toteaa lisäksi, että vakuutusyhtiön viittaamassa asiassa VKL 92/09 sovelletuissa vakuutusehdoissa on mainittu vakuutuksesta korvattavan enintään tuomioistuimen vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä. Tätä mainintaa ei ole nyt sovellettavissa ehdoissa.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa lausunnonpyytäjän oikeudenkäyntikulut.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia