Haku

VKL 419/06

Tulosta

Asianumero: VKL 419/06 (2006)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2006

Vakuutusehtojen tulkinta Virallisen syyttäjän ajama syyte Tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus Liikenneonnettomuus

Vakuutetun kuljettaessa 16.2.2006 pakettiautoa törmäsi vastaan tuleva E.T. mutkassa vakuutetun pakettiauton vasempaan takakulmaan. Virallinen syyttäjä nosti vakuutettua vastaan syytteen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 

Vakuutettu haki asiaan oikeusturvaetua kaskovakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohtaan 5.2.5.2.8, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee liikenneturvallisuuden vaarantamista. Teonkuvauksen mukaan kyse on tahallisesta tai huolimattomuudella aiheutetusta tapahtumasta. Koska vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta, ei vakuutusyhtiö voi korvata asian hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Hän toteaa, että syyttäjä käyttää teonkuvauksessa rikoslain 23 luvun 1 §:n sanamuotoa "... tahallaan tai huolimattomuudesta...", kun vakuutusehtojen mukaan syytetään "tahallaan" tehdystä teosta, ei oikeusturvaetua myönnetä. Vakuutusyhtiön korvauslakimieheltä saadun tiedon mukaan oikeusturvaetua ei myönnetä, vaikka käräjäoikeus hylkäisi syytteen ja tuomitsisi vastapuolen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
 
Vakuutettu pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, että kun kyseessä on liikenneturvallisuuden vaarantaminen eikä edes törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, voiko yhtiö evätä oikeusturvaedun. Lisäksi vakuutettu tiedustelee, että mikäli syyte hylätään, onko oikeusturvaetu silloinkaan voimassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja toteaa, että kun virallinen syyttäjä ajaa syytettä vakuutettua vastaan, ratkeaa asian kuuluminen oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin ajetun syytteen ja teonkuvauksen perusteella. Huomiota kiinnitetään nimenomaan syytevaiheeseen, eikä asiassa myöhemmin annettavalla tuomiolla ole vaikutusta arviointiin. Syyttäjän harkinta on yksin ratkaisevaa.
 
Vakuutusehdoissa on rajattu korvauksen piiristä asiat, joissa syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa. Vakuutetun asiassa syyttäjä ajaa häntä kohtaan syytettä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Teonkuvauksen mukaan vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia. Syyttäjän syyte koskee siten tahallista tekoa, eikä oikeusturvavakuutusta voi käyttää asiassa.
 
Edellä olevan perusteella vakuutusyhtiö ei katsonut aiheelliseksi muuttaa kantaansa asiassa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kaskovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5.2.5.2 kohdan 8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta.
 
Virallinen syyttäjä on nostanut vakuutettua vastaan kanteen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytteen teonkuvauksen mukaan vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia siten, että kuljettaessaan omistamaansa pakettiautoa hän ei ole noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi ajamalla mutkassa liian kaukana oman ajokaistansa oikeasta reunasta ja osittain vastaan tulevan liikenteen ajokaistalla sillä seurauksella, että E.T. on kuljettamallaan henkilöautolla törmännyt vakuutetun pakettiauton vasempaan takakulmaan. Syytteen mukaan vakuutetun menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vähäistä suurempaa vaaraa toisen turvallisuudelle.
 
Syyttäjä on syyttänyt vakuutettua liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, joka voidaan toteuttaa joko tahallisella tekona tai huolimattomuutena (rikoslain 23 luku 1 §). Vakuutusehtojen kohdassa 5.2.5.2 kohdassa 8 on korvauspiirin ulkopuolelle rajattu asiat, jossa virallisen syyttäjän ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta. Kohdassa 7 korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu syyteasiat, jotka koskevat törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista (RL 23 luku 2 §) sekä ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista (RL 23 luku 1 §). Kyseisessä ehtokohdassa on liikenneturvallisuuden vaarantamisen osalta tuotu esille ainoana oikeusturvaedun poissulkevana tekomuotona ylinopeuteen syyllistymisen. Ehtokohdalla 8 ei ole tarkoitettu laajentaa tätä rajoitusehtoa koskemaan kaikkia liikenneturvallisuuden vaarantamistilanteita. Kyseinen ehtokohta koskee lähinnä muita tilanteita kuin törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikenneturvallisuuden vaarantamista.
Vaikka syyttäjä on sisällyttänyt syytteeseen sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisen tahallisen että tuottamuksellisen muodon, lautakunta katsoo, että vakuutetun syytteestä ilmenevää toimintaa voidaan pitää lähinnä tuottamuksellisena. Koska vakuutetun huolimattomuutta ei syytteessäkään pidetä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena eikä kyseessä ole myöskään ylinopeuteen perustuva liikenneturvallisuuden vaarantaminen, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö esittämällään perusteella voi evätä oikeusturvaetua.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen ja varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia