Haku

VKL 418/12

Tulosta

Asianumero: VKL 418/12 (2013)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 30.01.2013

Lakipykälät: 31, 34

Purjeveneen kuljetusvahinko Korvauksen määrä Suojeluohjeiden sisältö Venepukki

Tapahtumatiedot

A oli sopinut S Oy:n kanssa omistamansa Dixie 27 -purjeveneen vesiltä nostosta ja kotiin kuljetuksesta. Kun venettä 21.10.2011 kuljetettiin kotiin, kuljetuksessa käytetty venepukki rikkoutui ja vene putosi tielle. Kuljetuksessa käytetty pukki oli Nobilis-merkkinen ja se oli A:n omistama.

Vakuutusyhtiön tarkastajan merkintöjen mukaan vene oli kiristetty liinoilla autoon. Risteyksessä käännyttäessä tukijalan vantti oli pettänyt ylikuormituksessa. Tarkastajan merkinnän mukaan pukissa ei ollut ristitukia kuljetuksen aikana.

A haki korvausta ottamastaan laajasta venevakuutuksesta, jonka vakuutuskirjaan merkitty omavastuu oli 150 euroa. Vahingon korvattavuutta selvitettiin myös S Oy:n ottamasta vakuutuksesta, mutta kyseisestä vakuutuksesta ei suoritettu korvausta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan suoritetusta korvauksesta tehtiin 25 prosentin myötävaikutusvähennys. Yhtiö viittasi päätöksessään vakuutusehtoihin otettuun suojeluohjeeseen, jonka mukaan veneen maakuljetuksessa on noudatettava tieliikennelaissa annettuja määräyksiä. Tieliikennelain 87 a §:n mukaan asemansa vuoksi kuorman sijoittamisesta ja kiinnittämisestä ohjeita antanut vastaa siitä, että kuorma on oikein sijoitettu ja kiinnitetty ja muutoinkin täyttää 87 §:n vaatimukset.

Yhtiön mukaan venettä kuljetettaessa on virheellisesti käytetty veneen telakointiin tarkoitettua pukkia. Lisäksi pukissa ei ollut käytetty ristikkäistukia, eli asennus on ollut näiltä osinkin virheellinen. Kuljetukseen on tarkoituksella käytetty siihen soveltumatonta ja valmistajan mukaan vain maatelakointiin tarkoitettua pukkia. Kysymys on suojeluohjeiden laiminlyönnistä. A on kuljetuspalvelun ostajana antanut ohjeet siitä, että kuljetusyrittäjä käyttää maatelakointipukkia veneen kuljetuksessa.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan pukin valmistajan esitteissä (Venepukki PV 2500, neljä  tukea) ei ole mainintaa siitä, että kysymyksessä olisi maatelakointiin tarkoitettu pukki. Hän kiistää toimineensa huolimattomasti veneen siirtoa tilatessaan. Mikäli venettä ei kyseisellä pukilla voi kuljettaa, pitäisi siitä olla valmistajan puolelta selkeä ohje. Pukin esitteistä ei löydy ohjeistusta sen käyttötarkoituksesta. Vahingon kokonaismäärä oli 10 526,20 euroa eikä siitä tule tehdä suojeluohjevähennystä.

A:n asiakirjoihin liittämän selvityksen mukaan hän tarkastaa kuljetuspukin keväisin ja syksyisin. Hän ei vuosikymmeniä veneilleenä pitäisi venettään huonokuntoisen venepukin päällä. Vene seisoi A:n mukaan kölillään eikä sivuttaistuille tullut kovinkaan suuria voimia. A:n näkemyksen mukaan veneen kiinnitykset olivat jostain syystä löystyneet, jolloin kuorma oli päässyt liikkumaan. Tästä syystä sivuttaistuille on tullut liian suuret voimat ja pukki pettänyt. Hänen käsityksensä mukaan kuorma tulee sitoa niin hyvin, ettei minkäänlaista liikettä pääse syntymään. Veneen yli meni ainoastaan kaksi kiristysliinaa, eikä tällainen sidonta tue veneen yläreunan huojumista esimerkiksi kaarteessa tai kaltevalla tiellä. A:n mukaan selvityksen liitteenä olevasta valokuvasta näkyy, että katkennut vantin pää oli täysin terve, eikä siinä ole minkäänlaista syöpymistä tai korroo­siovauriota. Tämän kokoisen vanttiruuvin vetolujuus on suuri ja niitä katkesi kaksi vedosta johtuen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan veneen kuljetuksessa käytetään joko venetraileria tai muuten veneen kuljetukseen tehtyä kiinteästi alustaan kiinnitettyä kehikkoa, jossa vene voidaan kiinnittää niin, että vene saa tarpeellisen sivuttaistuennan. Asiallisen kuljetusalustan lisäksi vene pitää myös sitoa ja kiinnittää tiukasti, sillä kuljetuksen aikana vene ei saa liikkua.

Tässä tapauksessa kuljetukseen on käytetty irrallista ja koottavaa pukkia, jonka oma paino on vain 80 kg. Rakenteeltaan pukki näyttää kevyeltä. Siitä puuttuu kokonaan ristikkäistuki, joka pitäisi pukin jollain tavalla horjumattomana. Venepukkia koskevan verkkosivun perusteella ei voi saada sitä kuvaa, että pukki voisi olla tarkoitettu muuhun kuin maalla tapahtuvaan telakointiin. Myös valokuvassa vene on telakoitu maalle.

A myöntää, että vene oli kiinnitetty vain kahdella kiristysliinalla, joka ei ole raskaan ja korkean veneen kuljetuksessa riittävä. Hän myöntää, ettei tuo sidonta tue veneen yläreunan huojumista kaarteessa tai kaltevalla tiellä, varsinkaan tilanteessa, jossa vene oli asennettu irrallisen pukin päälle. Veneilijöiden yleisessä tiedossa pitää olla, miten vene telakoidaan maalle ja miten venettä kuljetetaan. Ei voida lähteä sellaisesta olettamuksesta, että mikä ei ole erikseen kiellettyä, voisi joka tilanteessa olla sallittua.

Muutoksenhakija ei ole esittänyt väitettä, että veneen kuljetusalustan valinta tai sidonta olisi tapahtunut kuljetusliikkeen aloitteesta tai valinnasta, vaan hän kertoo tilanneensa noston ja kuljetuksen kotipihalleen. Irrallinen koottava pukki, joka ei ole siis kiinteästi asennettu kuljetusalustaan, ei ole raskasta venettä kuljetettaessa asianmukainen kuljetustapa. Kuljetukseen kelpaamattoman pukin lisäksi vene oli puutteellisesti sidottu. Sekä pukin käytöllä että sidonnalla on selkeä syy-yhteys vahinkoon. Laiminlyönti ei ole vähäinen. Tämän vuoksi 25 prosentin vähennys suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta on perusteltu.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 31.1–3 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34.1 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huo­mioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot vastaavat sisällöltään em. lainkohtia.

Vakuutusehdot

4.2.9 Telakointi ja kuljetus

Kun vakuutuksen kohde on telakoituna tai telakoitavana maissa, kuljetettavana tai maitse siirrettävänä, korvataan telakointi- ja kuljetusvahinkona vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle

  • myrskystä ja sääolosuhteilla on ollut syy-yhteys vahinkoon. Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa vahingon tapahtumapaikkaa lähinnä olevan säähavaintoaseman mittauksen perusteella ja joissa tapahtuma-ajankohta on tarkoin määriteltävissä.
  • veneen telakoinnin yhteydessä tapahtuneesta törmäyksestä, kun vesillelaskun, noston tai siirron suorittaja ei ole vastuussa tapahtuneesta
  • kuljetuksen aikana venettä tai kuljetusvälinettä kohdanneesta törmäyksestä, kun kuljetusyritys ei ole vastuussa tapahtumasta.

10 Suojeluohjeet

10.6 Veneen maakuljetus

Veneen maakuljetuksessa on noudatettava tieliikennelaissa annettuja määräyksiä.

Ratkaisu

A:n omistama purjevene on vahingoittunut kuljetuksen yhteydessä. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella venettä on kuljetettu lavetin päällä siten, että venepukilla tuettu vene oli sidottu lavettiin kahdella kiinnitysliinalla. Vahinko oli sattunut, kun venepukki on rikkoutunut ja vene on pudonnut tielle.

A oli antanut purjeveneen kuljetuksen S Oy:n tehtäväksi. Kuljetuksessa oli käytetty A:n omistamaa venepukkia. Asiassa on riidatonta, että vahinko tulee korvattavaksi A:n venevakuutuksesta. Riitaa on sen sijaan siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä korvauksesta suojeluohjevähennys. Vakuutusyhtiö on vedonnut asiassa siihen, että itse A on laiminlyönyt veneen maakuljetuksia koskevaa suojeluohjetta. Yhtiö ei ole edes väittänyt, että S Oy:n menettelyllä olisi merkitystä A:lle tulevaa korvausta arvioitaessa.

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutussopimukseen otettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Vakuutetun vähäinen huolimattomuus suojeluohjeiden noudattamisessa ei voi vaikuttaa hänelle tulevaan korvaukseen. Vakuutussopimuslain suojeluohjesäännöstä koskevien esitöiden (HE 114/1993, s. 46) mukaan huolimattomuuden astetta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa suojeluoh­jeen muotoiluun. Jos vakuutettu ei ole suoje­luohjeen yleisluonteisuuden tai tulkinnanvarai­suuden takia voinut tietää, miten hänen olisi pitänyt menetellä vahingon ehkäisemiseksi, hä­nen huolimattomuuttaan voidaan pitää vähäi­senä. Näin on asian laita esimerkiksi silloin, kun suojeluohjeessa mainitaan vain velvollisuus noudattaa viranomaisten antamia paloturvalli­suusmääräyksiä selvittämättä, minkä viran­omaisen ja mitä määräyksiä kyseisessä ohjeessa tarkoitetaan.

Vakuutusehtojen maakuljetuksia koskevassa suojeluohjeessa viitataan tieliikennelain määräysten noudattamiseen. Tieliikennelaki on tiellä tapahtuvaa liikennettä koskeva laaja yleislaki, joka sisältää yleisen huolellisuusvelvollisuuden (3 §) lisäksi myös yleismääräyksen kuormaamisesta (87 §). Kuormauksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Vakuutusehdoista ilmenevään suojeluohjeeseen ei ole otettu määräyksiä veneiden maakuljetuksiin käytettävästä kalustosta tai veneiden kiinnityksestä.

Vakuutuslautakunta pitää maakuljetuksia koskevaa suojeluohjetta tämän tapauksen olosuhteet huomioiden yleisluontoisena. Suojeluohjeesta ei suoraan ilmene, miten A:n olisi tullut tapauksessa toimia. Siinäkin tapauksessa, että A:n voitaisiin katsoa laiminlyöneen maakuljetuksia koskevaa suojeluohjetta, voidaan hänen huolimattomuuttaan pitää vähäisenä. Tämän takia yhtiöllä ei ole oikeutta tehdä suojeluohjevähennystä A:lle tulevasta korvauksesta. Lautakunta huomauttaa vielä, että vakuutetun suojeluohjeissa tai muualla vakuutussopimuslaissa määrittelemätön moitittava suhtautuminen vakuutustapahtuman aiheutumiseen voi vaikuttaa hänelle tulevaan korvaukseen vain silloin, kun vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta.

Vakuutusyhtiön tulee suorittaa A:lle korvauksena vakuutusehtojen mukainen vahingon määrä ilman suojeluohjevähennystä.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia