Haku

VKL 417/12

Tulosta

Asianumero: VKL 417/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva riita Vakuutuksen voimassaolo Kahden vuoden sääntö

Tapahtumatiedot

Käräjäoikeus antoi 6.9.2004 päätöksen valittajan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Asiassa vastapuolena oleva A.K. on vaatinut muutosta lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen. Valittaja kiisti vastapuolen vaatimukset 23.11.2011.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan valittajan oikeusturvavakuutus on alkanut vakuutusyhtiössä 1.3.2011. Vakuutetulla on aiemmin ollut oikeusturvavakuutukset ajalla 29.6.2010 - 14.2.2011 ja ajalla 15.11.2001 - 14.6.2010. Vakuutus­turvassa on siten katkokset ajoilla 15.2.2011 - 28.2.2011 ja 15.6.2010 - 28.6.2010. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen voimassaoloa koskevat edellytykset eivät tapauksessa täyty, minkä vuoksi se ei ole myöntänyt asiaan oikeusturvaetua.

 

Valitus

Valittaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen olla korvaamatta asianajo- ja mahdollisia oikeudenkäyntikuluja asiassa. Riidan peruste ei ole vuonna 2004 tehty huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva päätös vaan 23.11.2011 käräjäoikeuden sovittelussa tehty päätös. Jos perusteena pidettäisiin 6.9.2004 tehtyä päätöstä, vakuutetun on täytynyt kuulua vakuutuksen piiriin. Kuitenkin tämä aikaisempi päätös on perustunut oikeuden hyväksymään tapaamissopimukseen, ei tämän hetkiseen riita-asiaan tapaamissopimuksesta, joka on vastapuolen aiheuttama. Kukaan normaali ihminen ei voi ennakoida asioita kahdeksan vuotta eteenpäin ja olla ottamatta laajaa kodin vakuutusta joka sisältää oikeusturvavakuutuksen siksi, että tietäisi, että se on käytännössä mitätön ja rahaa haaskaava lisäturva, toisin kuin vakuutus -nimen alla kulkeva lisäturva, jonka kuuluisi yllättävän tapahtuman sattuessa mahdollisesti helpottaa tällaisissa asioissa.

Kaksi lyhyttä katkosta vakuutusturvassa ovat johtuneet inhimillisestä erehdyksestä ja laskun maksun teknisestä epäonnistumisesta. Tätä ennen kuitenkin vakuutusturva on ollut yhdeksän vuotta voimassa yhtäjaksoisesti. Lautakunnalta pyydetään asian uudelleentarkastelua.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Valittaja on hakenut oikeusturvaetua M.M:n kodin vakuutuksesta. Valittaja on ollut vakuutettuna tästä vakuutuksesta 1.1.2010 alkaen, jolloin valittaja on muuttanut vakinaisesti yhteiseen talouteen vakuutuksenottajan kanssa. M.M:llä on ollut voimassa kodin vakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus ajalla 29.6.2010 - 14.2.2011 ja 1.3.2011 - 8.7.2012. M.M:llä on lisäksi ollut kodin vakuutus 15.11.2001 - 14.6.2010, mutta tähän vakuutukseen ei ole sisältynyt oikeusturvavakuutusta. Vakuutusturvassa on siten katkos ajalla 15.2.2011 - 28.2.2011, yhteensä 14 päivää. Vakuutusyhtiön tiedossa ei ole, onko valittajalla ollut katkosajalla oikeusturvavakuutusta jossakin toisessa yhtiössä ja 29.6.2010 edeltävää vakuutusturvaa ei ole tarkemmin selvitetty edellä mainitun katkoksen vuoksi.

Asian käsittelyyn sovelletaan 1.1.2011 voimaan tulleita oikeusturvavakuutuksen ehtoja. Oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikaa koskevan ehdon 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma riita-asiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Käsiteltävässä tapauksessa vakuutustapahtuma on siten sattunut 23.11.2011, jolloin valittaja on kiistänyt vastapuolen vaatimukset. Riidan peruste on 6.9.2004 annettu käräjäoikeuden päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Vakuutuksen olisi tullut olla yhtäjaksoisesti voimassa vähintään kaksi vuotta vakuutustapahtuman sattuessa. Vakuutusturvassa olevan 14 päivän katkoksen vuoksi vakuutus ei ole ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla yhtäjaksoisesti voimassa kahta vuotta. Valittaja osalta vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa 1.3.2011 alkaen vakuutustapahtuman sattumiseen 23.11.2011 asti.

Asiaan ei siten voida myöntää oikeusturvaetua, koska oikeusturvavakuutus ei ole vakuutustapahtuman syntymishetkellä ollut voimassa yhtäjaksoisesti kahta vuotta ja riita perustuu seikkaan, joka on syntynyt ennen vakuutustapahtuman sattumisen aikaisen vakuutuksen voimaantuloa.

Lisäksi, vaikka valittaja vakuutusturvassa ei olisi ollut edellä mainittua 14 päivän katkosta, ei oikeusturvaetua voitaisi myöntää ennen kuin valittaja on esittänyt selvityksen siitä, että hänellä on ollut oikeusturvavakuutus katkeamatta voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä 23.11.2009 lähtien aina vakuutustapahtuman sattumiseen 23.11.2011 asti.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Ratkaisu

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä lasten huoltoa ja tapaamista koskevaan riitaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa riita on syntynyt 23.11.2011, kun vakuutettu on kiistänyt vastapuolen vaatimuksen. Vakuutetun oikeusturvavakuutus on alkanut 1.3.2011. Vakuutetulla on aiemmin ollut oikeusturvavakuutukset ajalla 29.6.2010 - 14.2.2011 sekä 15.11.2001 - 14.6.2010. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat vaatimukset perustuisivat muuttuneisiin olosuhteisiin, minkä vuoksi riidan perusteena on lapsen huollosta ja tapaamisesta tehty päätös, joka on annettu 6.9.2004.

Koska riidan perustana olevat seikat eivät ole syntyneet vakuutukset voimassaoloaikana, on oikeusturvaedun myöntämisen edellytyksenä se, että vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa yhtäjaksoisesti voimassa kaksi vuotta. Vakuutustapahtuma on sattunut 23.11.2011 ja vakuutetun oikeusturvavakuutus on alkanut 1.3.2011. Vakuutus ei siten ole ollut voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman sattuessa. Tällaisiin riitoihin ei vakuutusehtojen mukaan myönnetä oikeusturvaetua.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Pesonen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia