Haku

VKL 416/13

Tulosta

Asianumero: VKL 416/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Kiinteistönomistajan vastuu. Syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Yleislääketieteen sairauskertomuksen 10.2.2012 mukaan A (synt. 1936) oli kolme päivää sitten kaatunut liukkaassa mäessä. Tuossa yhteydessä oli tuntunut lievää kipua alaselässä. A oli päässyt kuitenkin hyvin trauman jälkeen kävelemään. 9.2.2012 kauppareissulla kävellessä A oli alkanut tuntea kipua alaselässä, joka oli vähitellen pahentunut ja haitannut kävelemistä.

A oli hakenut korvausta selkänsä vaivojen johdosta liukastumispaikan hallitsevan vuokra-asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Asian käsittelyn eri vaiheissa A on ilmoittanut tapahtumapäiväksi 27.1.2012 ja 17.2.2012. Kumpaakaan selvitystä A ei ole allekirjoittanut ja lisäksi selvitykset on tehty eri käsialalla.

Erään silminnäkijän selvityksen mukaan A oli kaatunut 8.2.2012 aamulla 09.00–10.00 välillä oikealle kyljelleen ja loukkasi vakavasti selkänsä. Silminnäkijän kertoman mukaan samalla loukkaantui myös polvi. A oli noussut itse ylös ja mennyt täysin kivuliaassa kunnossa omaan kotiinsa. Silminnäkijän lausunnon mukaan aluetta ei ollut hiekoitettu.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen 2.10.2012 ja käsitellyt asian uudelleen lisäselvityksen perusteella päätöksissään 12.2. ja 21.5.2013.

Yhtiö on pitänyt vahinkopäivänä 8.2.2012 ja katsonut, että A:lle on aiheutunut liukastumisen seurauksena lievä selän ruhje/venähdysvamma, joka on aiheuttanut tilapäistä haittaa 1–2 viikon ajan. Pysyvää haittaa vammasta ei jää.

Yhtiö on perustellut kantaansa tarkemmin toteamalla, että lääkärinlausunnosta selviää, että A:lla on todettu rappeumasairauden aiheuttamia selkä- ja polvivaivoja. Nämä liukastumistapaturmaan kuulumattomat sairausperäiset muutokset eivät ole vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia.

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytä lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta.

A on tapaturmassa saamiensa vammojen johdosta invalidisoitunut pysyvästi. Vammat olivat kohdistuneet selkään ja lonkkaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 21.8.2013. Yhtiö katsoo, että tässä tapauksessa korvattava vamma on lievä selän ruhje/venähdys, joka aiheutti tilapäistä haittaa noin 1–2 viikon ajan. Pysyvää haittaa ei ole jäänyt. Yhtiö on maksanut 500 euron suuruisen korvauksen, joka vastaa oikeus- ja korvauskäytäntöä.

A:lle on sattunut vasempaan kylkeen ilmeisesti myöhemmin 8.2.2012 sattuneen tapaturman jälkeen erillinen uusi tapaturma, joka ei ole syy-yhteydessä vastuuperusteena olevaan liukastumisvahinkoon.

23.8.2012 annetusta Keski-Suomen pelastuslaitoksen selvityksestä ilmenee, että vasemman kyljen oireet olivat alkaneet pari päivää sitten. Ei ole pidettävä todennäköisenä, että kyseinen vaiva liittyisi helmikuussa 2012 tapahtuneeseen vahinkoon. Lisäksi yhtiöön on toimitettu Keski-Suomen pelastuslaitoksen toinen ensihoitoilmoitus, jossa on todettu, että A oli kaatunut maanantaina naamalleen ja satuttanut vasempaan kylkeä. Kyseisestä selvityksestä ei ilmene, koska se on annettu. Vahinkopäivä 8.2.2012 ei kuitenkaan ole ollut maanantaipäivä, vaan keskiviikkopäivä.

Yhtiö viittaa lisäksi siihen, että A:lla todetut sairausperäiset muutokset eivät ole syy-yhteydessä tapahtuneeseen vahinkoon. Rappeutumasairauden aiheuttamia selkä- ja polvivaivoja tai muita vahingon jälkeen sattuneita tapaturmia ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajana olevalle vuokra-asunto-osakeyhtiölle on varattu mahdollisuus antaa vastine 20.9.2013 mennessä. Yhtiö ei ole antanut vastinetta.

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

- vahinkoilmoitus

- sairauskertomusmerkintä 10.2.2012

- Keski-Suomen keskussairaalan sairauskertomusmerkinnät radiologianalalta 20.4.–24.5.2012

- ensihoitomerkinnät 23.8.2012

- E-lausunto 24.8.2012

- A:n 7.9.2012 laatima selvitys jollekin vastaanottajalle 9.10.2012 laadittu allekirjoittamaton selvitys vakuutusyhtiölle, jonka mukaan tapaturma sattui 8.2.2012

- vakuutuksenottajan edustajan vastaukset vakuutusyhtiölle 13.9.2012

- vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntö 8.11.2012

- A:n allekirjoittamaton ja päiväämätön selvitys vakuutusyhtiölle sisältäen tapahtumapaikkapiirroksen

- silminnäkijä A.H:n päiväämätön selvitys tapahtumasta, jonka mukaan vahinkopäivä oli 8.2.2012

- A:n laatimaksi merkitty päiväämätön ja allekirjoittamaton selvitys, jonka mukaan vahinko oli tapahtunut 27.1.2012

- A:n päiväämätön ja allekirjoittamaton korvaushakemus kiinteistön omistajalle, jonka mukaan kaatuminen tapahtui 17.2.2012

- Valokopio ensihoitomerkinnöistä ”maanantaina kaatunut naamalleen” (selvityksen yläosa ei ole valokopioitunut, ei pvm)

- A:n sisaren 28.8.2013 päivätty allekirjoittamaton selvitys Vakuutuslautakunnalle, jonka mukaan vahinkopäivä oli 27.1.2012

- vakuutusehdot

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lle pysyvää haittaa ja invaliditeettia mahdollisesti aiheuttava tila aiheutunut vakuutuksenottajana ja vakuutettuna olevan vuokra-asunto-osakeyhtiön alueella tapahtuneesta liukastumistapaturmasta.

Osapuolet eivät ole erimielisiä siitä, että mikäli liukastuminen on tapahtunut 8.2.2012, asunto-osakeyhtiö on siitä vahingonkorvausvastuussa A:lle. Kysymys on siitä, milloin vahinko on tapahtunut ja mitä vammoja A on sen yhteydessä saanut.

Tapauksen arviointi

A:n puolesta ensin kiinteistöyhtiölle, sen jälkeen vakuutusyhtiölle ja muutaman kerran myös Vakuutuslautakunnalle annetut pääasiassa allekirjoittamattomat ja päiväämättömät selvitykset sisältävät lukuisia toisistaan poikkeavia ilmoituksia siitä, milloin A itse on katsonut vahinkonsa hänelle aiheutuneen.

Vakuutusyhtiö on kuitenkin silminnäkijän eli ilmeisesti A:n siskon päiväämättömään, mutta allekirjoitettuun selvitykseen perustuen katsonut, että vahinkopäivänä on ollut 8.2.2012. Silminnäkijän kertomuksen mukaan A oli kaatunut oikealle kyljelleen ja loukannut vakavasti selkänsä. Samalla oli loukkaantunut myös polvi. A oli silminnäkijän havaintojen mukaan noussut itse ylös ja mennyt täysin kivuliaassa kunnossa omaan kotiinsa. Silminnäkijän kertomus ei vastaa 10.2.2012 klo 14.10 Jyväskylän terveyskeskuksen merkinnän esitietokohtaan kirjattua tietoa, jonka mukaan A oli kaatunut liukkaassa mäessä, tuntenut lievää kipua alaselässä, mutta päässyt kuitenkin hyvin trauman jälkeen kävelemään. Terveyskeskusmerkinnän mukaan tämä oli tapahtunut kolme päivää ennen terveyskeskusmerkinnän tekemistä. A oli merkinnän mukaan 9.2.2012 kauppareissulla alkanut tuntea kipua alaselässä, joka oli vähitellen pahentunut ja haitannut kävelemistä.

Lautakunnan käytettävissä on kaksi selvitystä ja korvaushakemusta sairaankuljetuksesta eli ensihoitomerkintöjä. Ensimmäisestä selvityksestä ei ole valokopioitunut sen yläosaa, josta ilmenisi, milloin kuljetus ja tehtävä on alkanut ja päättynyt. Tuon selvityksen mukaan A oli ”maanantaina kaatunut naamalleen ja satuttanut vasempaa kylkeä”. Nyt kylki on kipeytynyt enemmän. Selvityksestä voidaan päätellä, että sitä ei ole annettu kyseisenä kaatumisajankohtana maanantaina. 8.2.2012 ei ole ollut maanantai, vaan keskiviikko.

23.8.2012 päivätystä ensihoitomerkinnästä ilmenee, että sairaanhoitokuljetuksen syynä oli ollut sairaus. A oli maannut sängyssä ja hänellä oli vasemmassa kyljessään ollut paineltaessa kovaa kipua. Liikkuminen oli hankalaa. Tapahtumatietoihin oli 23.8.2012 merkitty, että vasempaan kylkeen sattuu painellessa, alkoi pari päivää sitten.

Lautakunnan käsityksen mukaan esillä olevasta selvityksestä ei voida päätellä luotettavasti, milloin nimenomaan se A:n kaatumistapahtuma on sattunut, josta nyt vakuutuksenottajana olevan vuokra-asunto-osakeyhtiön on esitetty olevan vahingonkorvausvastuussa. A on itse antanut tapahtuma-ajankohdasta useita toisistaan poikkeavia ilmoituksia. Siltä osin kuin vakuutusyhtiö on myöntänyt tapahtuman sattuneen 8.2.2012, tuota ajankohtaa koskeva silminnäkijän havainto ei vastaa A:n itse terveyskeskuksessa 10.2.2012 lääkärille esittämää kertomusta tapaturman voimakkuudesta. Kertomukset ovat ristiriidassa myös ajankohdiltaan ja sisällöltään.

Sairauskertomuksista, tarkemmin sanottuna ensihoitomerkinnöistä, ilmenee, että A:lla on ollut akuutin sairaanhoidon tarvetta aiheuttavia kiputiloja alaselässään myöhemmin vielä elokuussa 2012. Radiologian merkinnöistä ilmenee, että A:lla on runsaasti vaikea-asteisia rappeutumamuutoksia alaselässään. Polvesta ei ole lausuttu mitään.

Sinänsä, kun kysymys on vastuuvakuutuskorvauksesta, syy-yhteyden arvioinnissa noudatettavana olevan yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahingonkärsijä on otettava sellaisena kuin hän on. Tämä tarkoittaa, että vahingonkärsijän perussairauksia tai ruumiinvikoja ei ole otettava huomioon vahingonaiheuttajan korvausvastuuta supistavina seikkoina, elleivät nämä perussairaudet ja ruumiinviat ole johtaneet erityisen poikkeuksellisiin tai vaikeasti ennakoitaviin vahinkoseurauksiin. Lähtökohtaisesti myös nyt esillä olevassa asiassa ei siten voitaisi antaa vakuutusyhtiön esittämin tavoin korvausvastuun supistamista puoltavaa merkitystä sille, että A:lla on todettu selässään vaikea-asteisia rappeutumamuutoksia.

Käsillä olevassa tapauksessa olennaista kuitenkin on, onko A:lle ylipäätään sattunut sellaista vastuuvakuutustapahtumaa, joka voimakkuudeltaan olisi voinut aiheuttaa hänellä lievää venähdysvammaa vakavampia vammoja selässä, hänen selkänsä rappeutuminenkin huomioon ottaen.

Kuten edellä on todettu, silminnäkijän kertomus 8.2.2012 sattuneesta kaatumisesta on ristiriidassa A:n itse 10.2.2012 terveyskeskuksessa esittämään kertomukseen. A on oman terveyskeskuksessa esittämänsä kertomuksen perusteella arvioituna kaatunut lievästi ja kyennyt sen jälkeen hyvin kävelemään pois tapahtumapaikalta. Myöhempi selvitys ja päivämäärien ristiriitaisuudet tukevat omalta osaltaan johtopäätöstä siitä, että tapaturmamekanismi on ollut hyvin lievä eikä sellainen, joka olisi omiaan aiheuttamaan pidemmälle meneviä vammoja, vaikka A:lla sinänsä onkin ollut selässään rappeutumamuutoksia.

Kertyneen selvityksen valossa on selvästi todennäköisempää, että A:n myöhemmät kiputilat ja vaivat sekä niistä johtuva pysyvä haitta johtuvat hänellä jo ennen tapaturmaa olleesta selän vaikea-asteisesta rappeutumiskehityksestä, kuin se, että A:n nuo kiputilat olisivat aiheutuneet sairauskertomukseen 10.2.2012 merkityin tavoin lieviä vaivoja aiheuttaneesta kaatumisesta. Tällä perusteella on päädyttävä siihen, että vaikka A:n kaatuminen olisikin tapahtunut 8.2.2012, hänen myöhemmät vaivansa ja pysyvä haittansa eivät ole syy-yhteydessä eli aiheutuneet A:n tuosta kaatumisesta sillä tavoin, että kiinteistönomistaja olisi niistä A:lle vahingonkorvausvastuussa. Näin ollen myöskään korvausta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella ei tule maksettavaksi.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta