Haku

VKL 415/12

Tulosta

Asianumero: VKL 415/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.03.2013

Liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vammantuottamusta koskeva oikeudenkäynti, jossa vakuutettu on ollut asianomistajana Korvaushakemuksen tekemiselle asetettu vuoden määräaika

Tapahtumatiedot

Vakuutettu on ollut asianomistajana 8.6.2009 tapahtunutta liikenneonnettomuutta koskeneessa rikosoikeudenkäynnissä. Korvausta tähän asiaan liittyvistä asiamiehen käytöstä aiheutuneista kustannuksista haettiin oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan asianajolasku on päivätty 30.7.2010. Oikeusturvahakemus on saapunut yhtiöön 15.11.2011. Koska korvaushakemusta ei ole lähetetty vuoden määräajassa siitä, kun asianajolasku on annettu vakuutetun maksettavaksi, ei vakuutusyhtiö ole korvannut sitä.

 

Valitus

Valituksen mukaan vakuutettu on toimittanut 26.9.2009 asianajajalleen oikeusturvavakuutuksen valtakirjan. Hän maksoi asianajolaskun, koska tiesi korvaushakemusten käsittelyn kestävän kauan. Se, ettei oikeusturvahakemusta ollut käsitelty vakuutusyhtiössä käsi ilmi vasta vuonna 2011. Vakuutusyhtiötä vaaditaan korvaamaan lasku, koska valtakirja oli toimitettu asianajalle jo vuonna 2009.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu voi oikeusturvavakuutuksissa tehdä korvaushakemuksen saatuaan asianajolaskun. Vaatimuksen esittämiselle asetettu vuoden määräaika lasketaan tästä hetkestä. Tässä tapauksessa ei ole ollut epäselvyyttä siitä, että vakuutetun tiedossa on ollut mahdollisuus saada oikeusturvavakuutuksesta korvaus, koska hän on toimittanut oikeusturvavakuutusta koskevan valtakirjan asiamiehelleen. Vakuutettu olisi voinut myös itse hakea oikeusturvaetua. Vakuutusehtojen soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, että vakuutettu olisi sopinut asiamiehensä kanssa oikeusturvahakemuksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, ettei syytä korvauspäätöksen muuttamiseen ole.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 11.2 mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kiista siitä, onko vakuutettu esittänyt korvaushakemuksensa vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen edellyttämässä määräajassa vakuutusyhtiölle.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Oikeusturvavakuutuksissa lautakunta on vakiintuneesti katsonut, että tämä määräaika lasketaan siitä hetkestä, kun vakuutettu on saanut asiamieheltään laskun. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun asianajolasku on päivätty 30.7.2010. Korvaushakemus vakuutusyhtiöön on tehty 15.11.2011. Koska hakemusta ei ole tehty vuoden määräajassa, on vakuutettu menettänyt oikeutensa vakuutuskorvaukseen.

Vakuutettu on vedonnut siihen, että hän on antanut asiamiehelleen valtakirjan oikeusturvavakuutuksen käyttöä varten. Lautakunta toteaa, ettei tällä ole merkitystä sen kannalta, että korvaushakemus vakuutusyhtiöön on tehty myöhässä. Jos asiamies on laiminlyönyt hakea oikeusturvaetua, voi kyseessä kuitenkin olla laiminlyönti, josta asiamies on vastuussa.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Karimäki, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta