Haku

VKL 414/15

Tulosta

Asianumero: VKL 414/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Johtuivatko venevajan vauriot vakuutusehtojen mukaan korvattavasta myrskystä? Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän omistama venevaja Päijänteellä vaurioitui alkuvuonna 2015, kun tuuli irrotti rannalla olevan jääpeitteen lautoiksi. Kovan tuulen liikuttelemat jäälautat aiheuttivat venevajan betonitukirakenteen painumisen siten, että vajan kulma putosi noin 20 senttimetriä. Vakuutusyhtiö antoi asiasta kielteisen korvauspäätöksen vedoten rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa merenkäynti, routiminen, jään tai lumen paino tai liikkuminen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön kielteiseen korvauspäätökseen. Hän katsoo, että vahinko tulisi korvata, koska sen ensisijaisena syynä on nimenomaan myrskytuuli.

Vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan alkuvuosi 2015 oli erittäin leuto ja jääpinta keskellä järveä oli sulanut poikkeuksellisesti lämpimän sään johdosta tammi- helmikuun vaihteessa ja jäätä oli ainoastaan sen rannoilla. Useampi peräkkäinen myrsky sai vesimassat liikkeelle aiheuttaen venevajan rakenteiden pettämisen äkillisesti ja yllättäen. Vahingon aiheuttanut myrsky oli niin poikkeuksellinen, että se aiheutti jopa kolmelle samalla rannalla olevalle venevajalle sellaiset vahingot, joita vuosikymmeniä paikoillansa olleet venevajat eivät aiemmin olleet kärsineet.

Vahinkopäivänä lähimmällä havaintoasemalla suurin 10 minuutin keskituuli oli 17,1 m/s ja suurin puuska 21,4 m/s. Tuuli puhalsi pohjoisen ja luoteen väliltä. Vakuutuksenottaja pitää todennäköisenä, että tuulen voimakkuus vahinkopaikalla on saattanut olla vielä huomattavasti kovempi ja ylittänyt vakuutusehtojen edellyttämän 20 m/s. Vakuutuksenottaja toteaa, että vetoaminen kielteisessä korvauspäätöksessään vajaan 10 km päässä oleviin tuulen keskinopeustietoihin on hyvin arveluttavaa vakuutuksenottajan oikeusturvan kannalta. Vahinkopaikka sijaitsee pohjoisen ja luoteen välisen tuulen kannalta erittäin suojaamattomassa paikassa. Myrsky myös kaatoi ja katkoi tontilla useita puita.

Vakuutuksenottaja viittaa myrskyvahinkoja koskevien vakuutusehtojen kohtaan 25.1.5, jonka mukaan rakennuksen seinäpinnoille tai ikkunoille, ovelle, antennilaitteille ja piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai sen irrottamaesine. Vakuutuksenottaja katsoo, että ehtokohdassa esitetty luettelo korvauksen ulkopuolelle jäävistä vahingoista on katsottava tyhjentäväksi ja siten kaikki muut myrskyvahingot, jotka kohdistuvat rakennuksen muihin osiin, kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Näin ollen rakennuksen tukirakenteille aiheutuvat vahingot kuuluisivat vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutuksenottaja katsoo myös, että myrskyvahinkoja koskevia rajoitusehtoja ei voida soveltaa, kun vahingon nimenomaisena syynä on voimakas myrskytuuli. Vakuutuksenottaja viittaa vahinkoa tutkineiden sukeltajien raporttiin, jonka mukaan vauriot ovat aiheutuneet äkillisestä perustuksiin kohdistuneesta paineesta. Paine on todennäköisesti syntynyt kovan tuulen ja paksun teräsjään iskeytymisestä pilareihin. Lahden syvyys (92 m) on merkittävä tekijä ko. tapauksessa. Kova tuuli ja suurten vesimassojen nopea kumpuaminen rantaa kohden on ollut omiaan lisäämään painetta sekä jäähän että rakenteisiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottajan vahinkoa ei voida luokitella myrskyvahingoksi koska tuulen keskinopeus vahinkopäivänä ei ole ylittänyt vaadittua 20 m/s rajaa. Vakuutusyhtiö pitää epätodennäköisenä, että vahinkopaikan tuuli olisi ollut säähavaintoasemalla mitattua kovempi, sillä vahinkopaikka ei sijainniltaan ole yhtä avonainen pohjoisen ja luoteen väliselle tuulelle kuin sääaseman tuulen mittauspiste.

Yhtiö toteaa, että sukeltajien ottamista valokuvista on todettavissa muun muassa, ettei vaurioituneiden pilareiden rakenne ole ollut riittävän kestävä. Sukeltajien kuvista näkyy esimerkiksi, että pilareiden muoto on leveämpi ylhäältä ja alhaalta mutta keskeltä ohuempi. Tällainen pilareiden muoto ei sovellu tähän käyttötarkoitukseen, koska keskeltä ylöspäin levenevä osa aiheuttaa sen, että mahdollinen jään kiertyminen pilareiden ympärille voi aiheuttaa nostovoiman pilareihin. Tällöin riskinä on, että sekä pilarit että niissä kiinni olevat rakenteet voivat vaurioitua. Yhtiö katsoo myös, että kuvasta 2 voidaan todeta pilareiden kestävyydessä ja lujuudessa olevan puutteita, sillä pilareiden raudoitus näyttäisi olevan puutteellinen. Vakuutusyhtiö toteaa myös, ettei sen tiedon mukaan pilareita oltu ankkuroitu toisiinsa, jolla olisi voitu varmistaa pilareiden rakenteisiin jäykkyyttä ja parantaa sivuilta kohdistuvien voimien kestoa.

Vakuutusyhtiö toteaa myös, että vakuutuksenottaja ei ole pyynnöstä huolimatta pystynyt esittämään vakuutusyhtiölle mitään rakennepiirustuksia ja lujuuslaskelmia käytetyistä rakenneratkaisuista, joiden perusteella olisi voitu varmistaa rakenteiden soveltuvuus ja kestävyys tällaiseen rakenteeseen, joka on altis hyvin vaihteleville sääolosuhteiden rasituksille. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on päässyt tapahtumaan vähitellen vaihtuvien sääolosuhteiden seurauksena, kun käytetyt rakenneratkaisut eivät ole soveltuneet venevajaan kohdistuneisiin sääolojen voimiin. Vakuutusyhtiö pitää mahdollisena, että jään liikkuvuus on ajan saatossa rikkonut pilareita.

Yhtiö toteaa vielä, että vakuutuksenottajalla on näyttötaakka korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta, mutta kyseisessä tapauksessa vakuutuksenottaja ei ole pystynyt osoittamaan, että myrsky olisi venevajan vahingon syy.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vaurioituneen venevajan tarkastusraportti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, johtuvatko venevajan vauriot vakuutusehtojen mukaisesta myrskystä, vai johtuvatko vauriot jään painosta tai liikkumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 25.1.5:

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut vakuutettua rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa vakuutettua irtaimistoa.

Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle tai piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine. Myrskyn aiheuttamat vahingot korvataan ainoastaan jos tuulen keskinopeus ylittää 20 m/s.

Vakuutuksesta ei korvata

---

- aallokosta, routimisnoususta, jään tai lumen painosta tai liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa

---

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on saatettava todennäköiseksi, että on sattunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutusyhtiöllä puolestaan on näyttötaakka rajoitusehdon soveltuvuudesta. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on esittänyt, että vahinkojen nimenomaisena syynä on ollut myrsky, ei merenkäynti tai jää. Vakuutusyhtiö on puolestaan katsonut, etteivät venevajan rakenneratkaisut ole olleet vaihtuviin sääolosuhteisiin soveltuvia ja jään liikkuvuus on ajan saatossa rikkonut pilareita.

Vahingoittuneen venevajan pilarirakenne ja sijainti veden alla huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei pilareiden romahtaminen ole voinut johtua pelkästä myrskytuulesta. Sen sijaan lautakunta pitää selvänä, että romahtamisen syynä on ollut nimenomaan aallokko sekä jään paino, jotka ovat pitkällä aikavälillä kuluttaneet pilareita. Vaikka pilareiden romahtamisen olisikin lopulta aiheuttanut myrskytuulen nostattama aallokko ja tuulen liikuttama jää, se ei poista rajoitusehdon soveltuvuutta. Koska rajoitusehto soveltuu joka tapauksessa, asiassa ei ole merkitystä sillä, onko keskituulennopeus vahinkopaikalla tosiasiassa ylittänyt 20 m/s.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että venevajan vauriot johtuvat vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla aallokosta sekä jään painosta ja liikkumisesta. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asian mukaisena. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta