Haku

VKL 4/13

Tulosta

Asianumero: VKL 4/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.06.2013

Myymälän vastuu Asiakkaan liukastuminen herneenpalkoon hedelmä-vihannesosastolla

Tapahtumatiedot

A oli 5.7.2012 asioimassa tavaratalon ruokaosaston hedelmä-vihannesosastolla, kun hän liukastui vihannestiskin nurkalla lattialla olleeseen herneenpalkoon ja loukkaantui. Korvausta vahingosta haettiin tavaratalon vastuuvakuutuksesta.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 14.11.2012. Yhtiö totesi, että korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujen käyttäjien turvallisuudesta on normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa ja käsittää muun muassa siitä huolehtimisen, että asiakkaat voivat liikkua liikehuoneistossa turvallisesti. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta, vaan edellyttää laiminlyöntiä.

Vakuutuksenottajana olevan tavaratalon ilmoituksen mukaan lattialla olevasta herneenpalosta ei ollut ilmoitettu ennen vahinkoa. Tavaratalon selvitysten mukaan osasto siivotaan ja pestään joka ilta yhdistelmäkoneella. Tavaratalossa on päivystyssiistijä, joka tarvittaessa siivoaa roskat lattioilta. Lattiat siivotaan myös hyllyjen täyttämisen jälkeen. Lisäksi ruokaosastolla on henkilökuntaa vuorossa kerrallaan 20−30 henkilöä, joiden kaikkien tehtävänä on ylläpitää siisteyttä, jatkuvasti seurata sitä ja muun muassa poimia roskia lattialta.

Yhtiö katsoi, että tavaratalo oli osoittanut huolehtivansa osaston puhtaanapidosta asianmukaisesti, joten korvausvastuuta ei syntynyt eikä haettua korvausta voitu maksaa.

A valitti vakuutusyhtiön päätöksestä vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle, joka antoi asiassa lausuntonsa 11.12.2012. Sisäinen muutoksenhakuelin ei suositellut ratkaisun muuttamista aiemmasta.

 

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan, 7.1.2013 päivätyssä valituksessa A vaatii vahingon korvaamista. A katsoo, että herneenpalon joutuminen lattialle johtaa tavaratalon korvausvastuuseen vahingosta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksessään ja sisäisen muutoksenhakuelimensä lausunnossa esitetyt seikat. Yhtiö katsoo edelleen, että tavaratalo on osoittanut järjestäneensä puhtaanapidon tehokkaasti ja huolehtineensa riittävästi osaston puhtaanapidosta. Näin ollen tavaratalolle ei synny A:n henkilövahingosta korvausvastuuta eikä vahinko tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden antaa vastineensa asiassa. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asiassa.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 7.1.2013
 • vakuutuksenottajan vahinkoilmoitus 28.9.2012 (sähköposti)
 • vakuutusyhtiön lisäselvityspyynnöt vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan vastaukset (sähköpostiviestejä 5.−12.10.2012)
 • vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntö A:lle 12.10.2012
 • A:n selvitys vakuutusyhtiölle 15.10.2012
 • puhelumuistio puhelinkeskustelusta vakuutuksenottajan edustajan ja vakuutusyhtiön korvauskäsittelijän välillä 7.11.2012
 • E-lääkärinlausunto 8.11.2012
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 14.11.2012
 • A:n valitus vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 21.11.2012
 • vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen lausunto 11.12.2012
 • vakuutusyhtiön vastine 11.2.2013
 • vakuutuskirja ja vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Tavaratalon vastuuvakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdan 4 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiminnasta tai tuotteesta toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa edellyttäen, että vahinko on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa kunnosta ja puhtaanapidosta. Asiassa on siten kyse siitä, onko myymälä osoittanut huolehtineensa hedelmä-vihannesosaston kunnosta ja puhtaanapidosta huolellisesti ja asianmukaisesti.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa A on liukastunut tavaratalon ruokaosaston hedelmä-vihannesosastolla lattialla olleeseen avonaiseen herneenpalkoon. Tarkkaa tietoa siitä, koska ja kenen toimesta herneenpalko oli lattialle päätynyt, ei ole.

Palveluntarjoajan ilmoituksen mukaan henkilökunta siivoaa tavaratalon ruokaosaston joka ilta ja pesee lattiat yhdistelmäkoneella. Aamulla hyllyt täytetään ja lattiat siivotaan. Päivystyssiivoaja siivoaa kutsuttaessa ja havaittuaan roskat lattialla; hänellä ei ole erityistä sovittua reittiä. Ruokaosaston koko henkilökunnan tehtävänä on ylläpitää siisteyttä ja poimia huomatessaan lattialle tippuneet tuotteet. Puhtaanapito ja hyllyjen täydennys on henkilökunnan jatkuvaa seurantaa. Ruokaosastolla on työvuorossa kerrallaan 20−30 työntekijää ja kaksi myyjää käy jatkuvasti täydentämässä laareja.

Suurissa elintarvikemyymälöissä, joissa liikkuu paljon asiakkaita, päätyy lattialle usein erilaisia roskia, jotka aiheuttavat merkittävän liukastumisriskin ja edelleen riskin henkilövahinkojen aiheutumisesta. Erityisen suuri tämä riski on hedelmä-vihannesosastoilla, joissa myyntiartikkelit ovat irtotuotteita ja asiakkaat pakkaavat itse haluamansa tuotteet pusseihin. Edellä kuvatun riskin vuoksi palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että lattioiden siisteyden seuranta ja siivous on tehokkaasti järjestetty myös liikkeen aukioloaikana. Lautakunnan käsityksen mukaan tällaisen riskin torjumiseksi ei ole riittävää, että lattialle pudonneisiin myyntiartikkeleihin ja muihin vahingonvaaraa aiheuttaviin esineisiin puututaan vain silloin, kuin niitä muun myymälävalvonnan yhteydessä havaitaan. Riittävä vahingonvaaran torjunta tällaisissa olosuhteissa edellyttää lautakunnan käsityksen mukaan tilanteen aktiivista valvontaa.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että tässä tapauksessa myymälässä olisi nimenomaan hedelmä-vihannesosaston lattian siisteyden valvonta kaupan aukioloaikana liitetty jonkun työntekijän toimenkuvaan tai se olisi muutoin tehokkaasti järjestetty. Lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole riittävässä määrin varautunut hedelmä-vihannesosastolla ennakoitavissa oleviin riskitilanteisiin. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.

Lautakunta suosittaa, että A:n henkilövahinko korvataan tavaratalon vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia