Haku

VKL 412/13

Tulosta

Asianumero: VKL 412/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Vuotovahinko. Oliko kysymyksessä altaan poistoputken vuoto? Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n rivitalossa (rakennusvuosi 1974) sattui vesivahinko asuinhuoneiston keittiössä. L:n kartoitusraportin merkintöjen mukaan asukas oli kertonut havainneensa keittiön lattialla irtovettä, ja kun asukas oli irrottanut keittiön kaapiston alasokkelin, hän oli huomannut viemärin mansetin olevan irti. Ennen L:n tekemää kartoitusta putkimies oli käynyt korjaamassa putkiston.

Korjaustyön tehnyt putkiliike viittaa sähköpostitse antamassaan selvityksessä asentajan ennen työtä ottamaan valokuvaan. Liikkeen selvityksen mukaan lat­tian yläpuolinen putki oli liitetty viemäriin valkoisella supistusosalla, joka olisi pitänyt työntää putken kaulukseen saakka. Ilmeisesti lattiaremontin yhteydessä lattiaa oli [korotettu] ja oikea asennus oli sen johdosta ollut mahdotonta valkoisella osalla. Asennustyön jälkeen otetussa valokuvassa näkyy oikeanlainen supistusosa, joka on tarkoitettu tämänkaltaiselle liitokselle. Putkiliikkeen mukaan ennen asennustyötä otetusta valokuvasta on lisäksi havaittavissa, että viemäri oli väärään suuntaan kallellaan, jolloin vuotoriski on suuri.

Putkiliikkeen toisen sähköpostiviestin mukaan vesi vuoti valkoisen tiivisteosan ja lattian alla olevan putken välisestä raosta eli valkoisen osan alareunasta. Vuodon syy oli putkiliikkeen mukaan selvä: Tiivisteosa ei ole ollut viemärin pohjassa lattian korotuksen vuoksi. Osa oli väärä ja lattia oli liian paksu tällä kohdin.

Asunto-osakeyhtiö haki vuotovahingon aiheuttamista kuluista korvausta kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös ja sisäinen muutoksenhakumenettely

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan LVIS-vahinkoja koskevaan osaan otetun rajoituksen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta. Tämä vahinko on seurausta siitä, että altaan poistoputki on irronnut osittain pois paikoiltaan ja vettä on päässyt vuotamaan tästä syystä. Vahinkoa ei korvata kiinteistövakuutuksesta.

A:n vakuutusyhtiölle toimittamien viestien mukaan vuotokohta on ollut liitos­yhteen alapuolella. Kysymyksessä on viemärin vuoto, ei altaan poistoputken vuoto. Viemäriputken mansetti on irronnut osittain keittiön kaapin alla.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetun vastuksen mukaan kyse on ollut altaan poistoputken tiivisteosan ja lattian alla olevan putken välissä olleesta raosta tulleesta vuodosta. Vuoto on johtunut siitä, että poistoputki on irronnut osittain paikoiltaan, koska tiivisteosa ei ole ollut viemärin pohjassa lattian korotuksen ja väärän osan vuoksi. Korvausratkaisua ei muutettu vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä.

Valitus

A pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, onko tapauksessa kysymyksessä vakuutusehtojen mukainen poistoputken vuoto.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan asiassa on kysymys siitä, onko vahinko johtunut rajoitusehdon piiriin kuu­luvasta seikasta eli altaan poistoputken vuotamisesta. Vastineessa viitataan putkiliikkeen antamiin selvityksiin. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu poistoputken vuotamisesta. Tässä tapauksessa kyse on ollut nimenomaan tällaisesta seikasta. Poistoputkeen liittyvät vahinkoriskit ulottuvat aina runkoviemärin liitoskohtaan asti. Myös poistoputken katsotaan ulottuvan kyseiseen liitoskohtaan asti. Mikäli vuoto on liitoskohdassa, on tällöinkin kyse poistoputken liitoksesta.

Tässä tapauksessa vahinko on johtunut siitä, että pois­toputki on itsessään liikkunut runkoviemärin pysyessä paikoillaan. Sekä vahinkoon johtanut syy että itse vuoto on johtunut poistoputken irtoamisesta liitokses­taan. Runkoviemäri ei ole rikkoutunut tai vuotanut. Mikäli pai­kalla ei olisi poistoputkea ollut, ei myöskään vuotanutta tiivisteosaa olisi asennettu ja runkoviemäri olisi tukittu tulppaamalla. Vuotanut ja irronnut tii­visteosa on palvellut yksinomaan poistoputkea ja se on ollut poistoputken osa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

206.1 Korvattavat vahingot

Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaa­mattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavasti:

- vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena aiheutunut vuotovahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahin­koa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.

206.2 Rajoitukset

Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten li­säksi vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu:

- altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, onko vuotovahinko aiheutunut altaan poistoputken vuodosta. Riidatonta on se, että vesi on vuotanut lattiarakenteen rajassa olevan viemäriputken ja valkoisen soviteosan välistä. Selvityksen perusteella rakennuksen viemärin ja keittiön altaan poistoputken liitos oli toteutettu kyseisellä valkoisella osalla eikä selvityksessä ole viitteitä siitä, että liitoksessa olisi valkoisen osan lisäksi käytetty erillistä tiivistettä. Vakuutuslautakunnalla on käytettävissään valokuva, jossa näkyvät poistoputki ja valkoinen osa. Lautakunnalle toimitetusta selvityksestä ei ilmene, että rakennuksen viemäriputki olisi rikkoutunut tai liikkunut.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu altaan poistoputken vuodosta. Tässä tapauksessa vuoto on aiheutunut, kun poistoputken ja viemäriputken liitoksessa tiivisteenä käytetty valkoinen mansetti on päästänyt vettä. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella mansetti ei ole tässä tilanteessa voinut tiivistää poistoputken ja viemäriputken liitosta. Selvityksestä ei ilmene, että lattiassa oleva viemäriputki olisi rikkoutunut tai liikkunut. Vahinko on selvityksen perusteella seurausta siitä tavasta, jolla altaan poistoputki on liitetty viemäriputkeen. Tällaisessa tilanteessa vakuutusyhtiö voi tehokkaasti vedota altaan poistoputken vuotoa koskevaan rajoitukseen, vaikka vesi on virrannut poistoputken liitoksen tiivistämiseen käytetyn osan ja viemäriputken välistä. Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia