Haku

VKL 41/14

Tulosta

Asianumero: VKL 41/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2014

Työtapaturma. Työturvallisuusrikokseen liittyvä vahingonkorvausvaatimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu T.K. joutui työtapaturmaan 2.2.2011. Varastossa säilytyksessä olleet raskaat vanerit kaatuivat vakuutetun päälle aiheuttaen vaikean leikkauksia vaatineen jalkaterävamman. Vakuutetun työnantajan edustaja on tuomittu työturvallisuusrikoksesta, koska vanerilevyjä oli hänen määräyksestään varastoitu epätarkoituksenmukaisesti. Vakuutettu on hakenut korvausta työnantajaltaan hänelle aiheutuneesta vammasta.

Oikeusturvaetua haetaan tähän asiaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingonkorvausvaatimus kohdistuu työnantajaan työssä tapahtuneesta henkilövahingosta. Asia liittyy siten työhön ja ansiotoimintaan. Vakuutusyhtiö ei tämän vuoksi ole korvannut asian hoitamisesta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntimaksuja.

Valitus

T.K. joutui 2.2.2011 työpaikallaan työtapaturmaan, jossa hän sai vakavia vammoja jalkaansa. Käräjäoikeus katsoi 11.6.2013 antamassaan tuomiossa tapahtuman työturvallisuusrikokseksi, josta T.K:n esimies tuomittiin rangaistukseen. Vahingonkorvausasiaa, johon oikeusturvaetuutta haetaan, käsitellään erillisenä asiana.

Vakuutusyhtiö epäsi T.K:lta asiaan oikeusturvaetuuden. Vakuutusyhtiö toteaa päätöksessään, että vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun nykyiseen, tulevaan tai suunniteltuun työhön tai ammatinharjoittamiseen.

T.K. katsoo, ettei kyseinen rajoitusehto tule sovellettavaksi, koska kenenkään työhön ei kuulu rikoksen uhriksi joutuminen. Asiassa on kyse normaalista yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämisestä rikosasiassa. Sopimusehdon osalta on myös tulkinnanvaraista, tarkoitetaanko sillä työrikosasioita. Siten yleisten sopimusoikeudellisten tulkintasäännösten mukaan ehtoa tulee tulkita sen laatijan eli vakuutusyhtiö vahingoksi.

Vakuutusyhtiö on perusteettomasti kieltäytynyt korvauksesta ja muutoksenhakija on joutunut käyttämään lakimiestä asian hoidossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Asian hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei voida korvata kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta seuraavin perustein.

Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun työhön. Vakuutettu on toiminut määräaikaisessa työsuhteessa varastomiehenä.

Työturvallisuusrikoksesta annetun tuomion mukaan vakuutettu on hakenut vanerilevyjä varastointiin tarkoitetusta kontista, jonka jälkeen vanerilevypino on kaatunut vakuutetun jalan päälle aiheuttaen jalkavamman.

Vahingonkorvausasia, jonka hoitamiseen vakuutettu on hakenut oikeusturvaetua, liittyy vakuutetun työhön. Vahingonkorvausvaatimuksilla ja työtapaturmassa aiheutuneilla vammoilla on looginen yhteys toisiinsa.

Rajoitusehdon mukaisen toiminnan, tässä tapauksessa vakuutetun työn, ei tarvitse olla suoraan oikeudenkäynnin kohteena vaan riittää, että oikeudenkäynti liittyy vakuutetun työhön. Vahingonkorvausvaatimukset perustuvat työtehtävissä tapahtuneeseen tapaturmaan ja siitä aiheutuneeseen vammaan.

Kuten vakuutetun edustaja on valituksessaan todennut, kenenkään työtehtäviin ei kuulu rikoksen uhriksi joutuminen. Vahingonkorvausvaatimusten liittymistä vakuutetun työhön ei kuitenkaan voida ratkaista talla perusteella. Tässä tapauksessa vakuutetun työtehtäviin varastomiehenä on kuulunut varastoidun tavaran siirtäminen, jolloin tapaturma on sattunut. Se seikka, että vakuutetun esimies on sittemmin saanut tuomion työturvallisuusrikoksesta, on oikeusturvavakuutuksen ehtotulkinnan kannalta toissijaista. Se, liittyvätkö korvausvaatimukset työhön, ratkaistaan sen perusteella, millainen yhteys vahingonkorvausvaatimuksilla ja vakuutetun työtehtävillä on ja toisaalta, missä toiminnassa korvausvaatimusten taustalla oleva tapaturma on sattunut. Koska vahingonkorvausvaatimukset liittyvät vakuutetun työhön ja ansiotoimintaan, ei vahingonkorvausasian hoitamisesta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja korvata vakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan sellaiset kulut, jotka aiheutuvat sen ratkaisemisesta, onko jokin asia oikeusturvavakuutuksesta korvattava, eivät ole oikeusturvavakuutuksesta korvattavia. Vakuutusyhtiö kiistää vakuutetun esittämän vaatimuksen valituksen laatimisesta aiheutuneiden asianajokulujen korvaamisesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutuksen oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Kohdan 5.22 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutetulle myöntää oikeusturvaetu työtapaturmasta aiheutuneen henkilövahingon korvaamista koskevaan asiaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun työhön.

Oikeusturvavakuutus koskee vain sitä osaa vakuutetun toiminnasta, joka kuuluu yksityiselämään. Oikeusturvavakuutuksen tarkoittamassa mielessä yksityiselämän vastakohta on ansiotoiminta eli toiminta tulojen hankkimiseksi. Ansiotoimintaa koskevan rajoitusehdon mukaan asian tulee liittyä loogisella, todennettavissa olevalla tavalla ansiotoimintaan.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetulle on aiheutunut henkilövahinko, kun hän on ollut työpisteellään varastossa. Levyt ovat kaatuneet, kun T.K. on ollut työtehtäväänsä tehtäessä hakemassa levyjä pinosta, joka on kaatunut. Levyjen kaatuminen on tapahtunut, kun T.K. on ollut tekemässä työtehtäviään. Varastomiehen työhön voi kuulua esimerkiksi tavaroiden siirteleminen varastossa. Työtapaturma on sattunut vanerilevyjä siirrettäessä eli työtehtävien yhteydessä ja se liittyy siksi vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun työhön. Vakuutusehdon tulkinnan kannalta tapauksessa ei ole merkitystä sillä, että vakuutetun esimies on tuomittu vahingosta työturvallisuusrikokseen.

Valittajan asiamies on esittänyt vaatimuksen valituksen laatimisesta aiheutuneiden asianajokulujen korvaamisesta. Ohjesääntönsä mukaan lautakunta voi käsitellä sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista vain siltä osin kuin kyse on siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiön päätös lautakuntakäsittelyn kulujen korvaamisesta on siksi vakuutusehtojen mukainen.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia