Haku

VKL 41/06

Tulosta

Asianumero: VKL 41/06 (2006)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2006

Kauppaedustajan provisioita koskeva velkomusriita Asianajolaskun kohtuullistaminen

Vakuutusyhtiö oli 5.1.2005 myöntänyt F Oy:lle, jonka asiamiehenä toimi varatuomari A.S., oikeusturvaedun kauppaedustajan provisioita koskevaan velkomusriitaan S Oy:n kanssa. S Oy vaati vakuutuksenottaja F Oy:ltä haastehakemuksen 20.10.2004 mukaan 23.2.2001 solmitun ja 14.4.2004 lopullisesti päättyneen edustussopimuksen perusteella maksamattomia provisioita, korvausta suunnitteluohjelmasta ja sen ylläpitomaksusta sekä kauppaedustajalain mukaista hyvitystä yhteensä 26.580,65 euroa sekä oikeudenkäyntikulujaan. Vakuutuksenottaja kiisti vastauksessaan 22.12.2004 S Oy:n vaatimukset. Riita ja sitä koskeva kirjeenvaihto olivat alkaneet toukokuussa 2004, jolloin osapuolet kääntyivät tahoillaan lakimiesten puoleen.

Riita päättyi käräjäoikeuden vahvistamaan sovintoon 14.3.2005. Asiamies A.S:n edustama lakiasiaintoimisto L esitti jutun hoidosta viisi erillistä asianajolaskua, arvonlisäveroineen yhteismäärältään 12.856,56 euroa. Suoritetut toimenpiteet oli laskuissa eritelty. Määrällisesti merkittävimmät toimenpiteet olivat vastauskirjelmän ja kahden kirjallisen lausuman laatiminen käräjäoikeudelle sekä käsittely oikeudessa.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Korvauspäätöksillään 19.8.2005 vakuutusyhtiö maksoi kohtuulliseksi katsomanaan korvauksena asian hoidosta kokonaisuudessaan 8.030 euroa. Korvauksesta vähennettiin arvonlisävero ja vakuutetun omavastuuosuus. Päätöksen mukaan oikeusturvaehtojen kohdan 4.2 mukaan asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutusyhtiö pyytää 18.1.2006 lautakunnan lausuntoa siitä, onko sen asiassa oikeusturvavakuutuksesta maksama oikeudenkäyntikulujen määrä riittävä. Vakuutuksenottajalle on myönnetty oikeusturvaetu riitaan, jossa on kyse kauppaedustajan provisioita koskevasta velkomuksesta. Vakuutuksenottajan asiamies on esittänyt asian hoitamisesta käräjäoikeudessa yhteismäärältään 12.856,56 euron suuruiset laskut, joista vakuutusyhtiö on vakuutusehtojen mukaisena kohtuullisena palkkiona asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista maksanut arvonlisäverolla ja omavastuulla vähennettynä 7.032,55 euroa.
 
Yritysturvan oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.
 
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.
 
Arvioitaessa korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrää on lähtökohtaisesti kiinnitettävä huomiota siihen, mitä jutun hoitaminen on sen laatu ja laajuus huomioon ottaen edellyttänyt ja mikä on siitä normaali ja kohtuullinen palkkio. Tässä tapauksessa on kyse kauppaedustajan provisiota koskevasta velkomuksesta. Asiaa koskevista laskuista voidaan todeta, että 15.5. – 23.12.2004 välisenä aikana on laadittu vastine haastehakemukseen. Tältä ajalta on laskutettu 4.450 euroa (veroton palkkio) eli 135 euron tuntihinnalla on tehty töitä noin 33 tuntia. Aikavälillä 3.1. – 14.3.2005 on laadittu mm. kaksi kirjallista lausumaa käräjäoikeudelle ja oltu istunnossa, jossa asia on päätynyt sovintoon. Lausuman 7.3.2005 laatimisen yhteydessä on päämiehen toimittamaan kirjalliseen selvitykseen tutustumiseen ja lausuman laatimiseen käytetty aikaa 7,5 tuntia (tältä osin huomattakoon, että lausuma on melko lailla yhteneväinen päämiehen toimittaman selvityksen kanssa). Kokonaislaskutus em. ajalta on 6.180 euroa (veroton palkkio) eli 140 euron tuntipalkalla on tehty töitä noin 44 tuntia.
 
Asiakirjoista ei ole pääteltävissä, että jutussa olisi ollut sen kannalta poikkeuksellisen paljon työtä. Siihen nähden ja ottaen huomioon jutun laatu ja sen vaatimat tarpeelliset toimenpiteet ei asiassa ole vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan perustetta poiketa siitä tasosta, jota palkkioveloituksessa vastaavissa jutuissa yleensä noudatetaan. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että kohtuullinen palkkio (veroton) ajalla 15.5. – 23.12.2004 tehdyistä töistä on 3.105 euroa ja ajalla 3.1. – 14.3.2005 tehdyistä töistä 4.900 euroa. Niinikään vakuutusyhtiö katsoo, että sen suorittama määrä on oikeusturvavakuutuksen ehdot huomioidenkin riittävä.
 
Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aikaisemmin tehtyä korvauspäätöstä.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 

 

Vastineessaan 6.3.2006 vakuutuksenottaja F Oy toteaa ottaneensa vakuutusyhtiöstä oikeusturvavakuutuksen, josta on maksettu oikeudenkäyntikuluja riita-asiassa.
 
Vakuutuksenottajan asiamies on esittänyt kyseisessä asiassa vakuutusyhtiölle yhteismäärältään 12.856,56 euron laskut, joita vakuutusyhtiö on kohtuullistanut ja maksanut asiamiehelle omavastuulla ja arvonlisäverolla vähennettynä yhteensä 7.032,55 euroa. Tämän jälkeen asiamies on laskuttanut vakuutuksenottajaa erotuksesta verollisena yhteensä 2.816,96 euroa sekä viivästyskorkoa ajalta 27.9. – 30.11.2005 52,13 euroa eli yhteensä 2.869,09 euroa.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että sen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta myönnetyn oikeusturvaedun tulee kattaa kaikki vakuutuksenottajalle aiheutuvat kulut vakuutuksen omavastuuta lukuun ottamatta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta, vakuutusehdot
 
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentti
Korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.
 
Yritysvakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot
Kohta 1.1, Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 1.3 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.
 
Kohta 4.2, Korvauksen määrä ja sen laskeminen
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.
 
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Kohta 4.5, Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
Kohta 4.5.2
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, vakuutusyhtiö vähentää korvauksesta kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kauppaedustajan provisioita koskevasta velkomusriidasta sekä asianajolaskun kohtuullistamisesta.
 
Vakuutusyhtiö on myöntänyt 5.1.2005 vakuutuksenottaja F Oy:lle oikeusturvaedun toukokuussa 2004 alkaneeseen riitaan S Oy:n kanssa. Riita on koskenut edustussopimukseen perustuvia provisioita, suunnitteluohjelmaa koskevia korvauksia ja kauppaedustajalain mukaista hyvitystä. Vakuutuksenottajan asiamiehenä on toiminut varatuomari A.S. lakiasiaintoimisto L:stä. Riita on päättynyt käräjäoikeuden vahvistamaan sovintoon 14.3.2005. Lakiasiaintoimisto L on esittänyt jutun hoidosta viisi erillistä asianajolaskua. Niiden mukainen veroton palkkio työstä on ollut yhteensä 10.315 euroa. Määrällisesti merkittävimmät toimenpiteet oikeudessa esiintymisen ohella ovat olleet kolme kirjelmää oikeudelle. Vakuutusyhtiö on maksanut kohtuulliseksi katsomanaan arvonlisäverottomana palkkiona työstä 8.030 euroa.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee täysimääräisesti vastata oikeudenkäynnin valmistelusta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneita kustannuksia, mikäli ne kohtuuden mukaan ovat olleet aiheellisia asianosaisen oikeudenkäynnin valvomiseksi. Kyseistä lakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa on todettu avustajan ja asiamiehen palkkion osalta, että se on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.
 
Lautakunta katsoo omaksumansa linjan mukaisesti, että arvioitaessa asianajolaskun kohtuullisuutta tulee laskua tarkastella pääsääntöisesti kokonaisuutena. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon vallitseva käytäntö oikeudenkäyntikulujen tasossa ja kiinnittää muun muassa huomiota asian vaikeuteen ja laajuuteen sekä suoritetun työn määrään.
 
Lautakunta arvioi tässä tapauksessa oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvausta pitäen perusteina jutun asiasisältöä sellaisena kuin se ilmenee toimitetuista asiakirjoista sekä asianajokulujen määrää laskuista ilmenevien erittelyjen mukaisena. Lautakunta katsoo ottaen myös huomioon vakuutusyhtiön maksaman korvauksen eron arvonlisäverottoman palkkion määrään, ettei yhtiö ole osoittanut vaadittua palkkiota kohtuuttomaksi. Näin ollen se tulee korvata kokonaisuudessaan.
 
Vakuutuksenottaja on tässä tapauksessa oikeutettu arvonlisäverolain mukaan vähentämään asianajolaskuun sisältyvän veron. Näin ollen lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on vakuutusehtojen perusteella oikeutettu vähentämään asianajolaskuun sisältyvän arvonlisäveron.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Henriksson, Kallioinen, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta