Haku

VKL 409/13

Tulosta

Asianumero: VKL 409/13 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2014

Lakipykälät: 5, 9

Matkan peruuttaminen. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Vastuu puutteellisista tiedoista.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja (syntynyt v. 1942) otti 28.5.2012 määräaikaisen matkavakuutuksen matkalle, jonka oli tarkoitus alkaa 29.5.2012. Matka oli varattu 26.5.2012. Matka jouduttiin perumaan lähtöaamuna vakuutetun sairastuttua akuuttiin ylähengitystieinfektioon. Korvausta matkan peruuntumisesta on haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.3.2013 päivätyssä päätöksessään, että korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että matkavakuutus on tehty viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja peruuntumisen syy ei ole ilmennyt ennen vakuutusturvan tekemistä tai matkan varaamista. Lisäksi edellytetään, ettei peruuntumisen syy ole ilmennyt ennen vakuutusmaksun maksamista niissä vakuutusturvissa, joissa maksaminen on voimaantulon edellytys. Vakuutus oli otettu vuorokautta ennen matkan alkamista, joten ehdoissa mainittu kolmen vuorokauden raja ei täyttynyt. Vakuutetulle oli poikkeuksellisesti palautettu matkavakuutuksen maksu takaisin.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottajan mukaan hänelle annetut tiedot vakuutuksesta olivat puutteellisia. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutus oli otettu myöhään siitä syystä, että vakuutuksenottaja oli tarkoitus lähteä matkalle oman matkansa peruuttaneen henkilön tilalle. Vakuutuksenottaja katsoo, että koska kyseessä oli vanhempi vakuutuksenottaja, olisi vakuutuksenantajan tullut kertoa vakuutusehdoista myös suullisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan matkavakuutus on mahdollista tehdä hoitokulujen, matkan keskeytymisen ja matkalta myöhästymisen varalta matkaa edeltävänäkin päivänä, mutta peruutusturvaa ei ole siinä vaiheessa enää mahdollista saada. Vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka peruuntumista koskeva ehtokohta olisi tullut esiin vakuutuksen myyntitilanteessa, ei tämä olisi muuttanut vakuutetun asemaa peruutusturvan suhteen. Peruutusturvaa ei ole mahdollista saada vuorokautta ennen matkalle lähtöä. Vakuutusyhtiön mukaan on epätodennäköistä, että vakuutettu olisi jättänyt ottamatta vakuutuksen peruutusturvan puuttumisen takia. Vakuutetulle ei ole aiheutunut vahinkoa, koska hänelle ei olisi myönnetty peruutusturvaa missään tapauksessa vuorokautta ennen matkan alkamista. Vakuutusyhtiön myyntikoulutuksessa käydään läpi matkavakuutuksen osalta muun muassa peruutusturvaan liittyvä ohje. Peruutusturvasta kerrotaan pääsääntöisesti aina vakuutuksen myyntitilanteessa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vakuutussopimuslain 5 § 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 § 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusehdot

Henkilövakuutusehtojen kohdan 3.3.2 (Korvaus matkan peruuntuessa) mukaan matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta, ovat korvattavia.

Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on ennen matkan varaamista olleen vakuutetun sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, joka pakottavasti estää matkalle lähdön.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että matkavakuutus on tehty viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja peruuntumisen syy ei ole ilmennyt ennen vakuutusturvan tekemistä tai matkan varaamista.

Matkan peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän ehtojen mukaan vastuussa seuraavasti:

- Valmismatkalain mukaisen pakettimatkan peruuntumisessa korvataan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut

- Yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitetun erityisehtojen mukaisen matkan peruuntumisessa korvataan kohtuulliset kulut enintään 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta enintään 25 %.

Ratkaisu

Vakuutuksenottaja (syntynyt v. 1942) otti 28.5.2012 määräaikaisen matkavakuutuksen matkalle, jonka oli tarkoitus alkaa 29.5.2012. Matka oli varattu 26.5.2012. Matka jouduttiin perumaan lähtöaamuna vakuutetun sairastuttua akuuttiin ylähengitystieinfektioon. Korvausta peruuntumisesta aiheutuneista kuluista on haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutuksenottaja on toimittanut Vakuutuslautakunnalle A-todistuksen, jonka mukaan vakuutettu ei voinut matkustaa. 29.5.2013 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan vakuutetulla on ollut 38 astetta kuumetta. Esitietoina lausunnossa on mainittu, että vakuutetulla on kohonnut verenpaine. Vakuutetun nielu punoitti ja sydän- ja keuhkoäänet olivat normaalit. Vakuutetulle määrättiin Amoxinia ja Cocillana-oraaliliuosta.

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuusyhtiö täyttänyt vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa, ja onko vakuutetulle kerrottu, että vakuutuksesta ei suoriteta korvausta matkan peruuntumisesta, kun matka on varattu alle kolme vuorokautta ennen matkan alkua. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksentekotilanteessa vakuutuksesta annetut tiedot olivat puutteelliset. Vakuutusyhtiön Vakuutuslautakunnalle antaman lisäselvityksen mukaan vakuutuksen myynyt henkilö ei ole enää yhtiön palveluksessa, eikä häneltä ole voitu kysyä, mitä tietoja vakuutetulle on annettu vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottajan asiakastiedoista kävi ilmi, että vakuutuksentekopäivänä 28.5.2012 oli tulostettu vakuutuskirja ja vakuutusehdot. Yhtiön mukaan asiakkaille annetaan lisäksi yleensä aina matkavakuutusesite.

Vakuutussopimuslain tiedonantovelvollisuutta koskevan 5 §:n esitöiden mukaan pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksenottajalle annettu kirjallinen materiaali rajoittuu vakuutuskirjaan ja -ehtoihin. Tapauksessa on epäselvää, onko vakuutetulle annettu myös tuoteseloste, eikä käytössä ole tietoa siitä, mitä asiakkaalle on suullisesti kerrottu vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuslautakunta katsoo tapauksessa jääneen näyttämättä, että vakuutetulle olisi kerrottu vakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta, jonka perusteella peruuntumisen korvauslaji jää kokonaan pois vakuutusturvasta kun vakuutus on otettu alle kolme vuorokautta ennen matkan alkamista. Näin ollen vakuutussopimus on tullut voimaan vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaisesti sen sisältöisenä, kuin vakuutetulla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, eikä kolmen vuorokauden karenssiaikaa voida soveltaa tässä tapauksessa. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään korvausvaatimuksen uudestaan.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Karimäki, Korpiola, Rusanen ja Rantala. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia