Haku

VKL 409/12

Tulosta

Asianumero: VKL 409/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Lumen pudottaminen katolta Vauriot katolla Huolimattomuus työsuorituksessa Näyttötaakka

Tapahtumatiedot

HP Oy pudotti lumia asunto-osakeyhtiön V:n katolta 2.3.2010. Samana päivänä taloyhtiön huoneistossa A12 havaittiin olohuoneen katossa ja seinässä vesivuotoa, joka aiheutti huoneistoon kosteusvaurion. Myös 10.3.2010 havaittiin huoneistossa veden valumista. Kosteusvaurioita havaittiin myös talon ulkoseinässä ja vintillä kahden muun huoneiston kohdalla. 

Tapauksessa on riitaa siitä, ovatko kiinteistölle aiheutuneet kosteusvauriot seurausta HP Oy:n työsuorituksesta ja tulevatko kosteus-vauriosta aiheutuneet kustannukset korvattaviksi HP Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiön ilmoitettua osapuolille, ettei vaurioita korvattaisi HP Oy:n vastuuvakuutuksesta, asunto-osakeyhtiö lausui uudelleenkäsittelypyynnössään, että katon vuodot johtuivat lumenpudottajien toiminnasta eikä katon pinnoitteessa olleille rei’ille ollut muuta selitystä. Lumenpudottajien oli täytynyt käyttää työssään muita kuin tylppäpäisiä työkaluja ja aiheuttaa toiminnallaan katon vauriot. Katolla ei ollut käynyt muita henkilöitä kuin lumenpudottajat ja vauriot olivat sellaisissa kohdissa, etteivät ne olleet voineet syntyä muiden kuin ammattilaisten turvavaljaita käyttävien henkilöiden toimesta.

Vakuutuksenottajan selvitykset 18.9. ja 26.9.2012

HP Oy:n sähköpostitse antamien selvitysten mukaan lumenpudottamisessa katolta oli käytetty ainoastaan muovilapioita ja kuminuijia. Jäitä oli poistettu jalkarännistä kuminuijalla hakkaamalla. Katon pintaan oli jätetty pieni kerros lunta, joten lunta on poistettu vain sen verran, ettei katolle aiheutuisi vaurioita. Suppilo, josta vuoto tuli, oli ollut jäässä ylhäältä asti eikä sitä ollut voitu tyhjentää lumesta tai jäästä kokonaan. Lumenpudotus oli aloitettu aamulla, jolloin oli pakkasta. Sää lauhtui iltaa kohden, joten katolle jätetty lumi oli alkanut sulaa ja vesi oli päässyt vanhoista paikkauksista katon rakenteisiin. Lisäksi vakuutuksenottaja viittasi seuraavana kesänä katolta otettuihin kuviin, joissa selvästi näkyi katon huono kunto, aikaisemmat korjaukset ja vuotojäljet.

Vakuutuksenottaja on katsonut suorittaneensa työnsä varovaisuutta noudat­taen oikein ja oikeilla työvälineillä.

Vakuutusyhtiö lausui 22.5.2012 antamassaan korvauspäätöksessä, ettei se korvannut aiheutunutta vahinkoa HP Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Asiassa oli jäänyt näyttämättä se, että vahinko olisi aiheutunut HP Oy:n toiminnasta. Vakuutusyhtiön mukaan HP Oy oli suorittanut lumenpudotustyön asianmukaisesti ja asianmukaisilla työvälineillä eikä kiinteistölle aiheutunut vesivahinko ollut johtunut HP Oy:n virheellisestä toiminnasta.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö V on pyytänyt Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa.

Asunto-osakeyhtiö on valituksessaan toistanut aiemmin asiassa lausumansa ja katsonut, että Vakuutuslautakunnan tulee suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan kiinteistölle aiheutuneet kosteusvauriot HP Oy:n vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut aikaisempiin päätöksiinsä perusteluineen ja asiassa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että lähtökohtaisesti jokaisen tuli itse kärsiä kohtaamansa vahingot. Mikäli oli osoitettavissa taho, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti oli aiheuttanut vahingon, tämä taho voi joutua korvausvastuuseen vahingosta. Tuottamuksella tarkoitettiin vahingon aiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutuksenottaja HP Oy oli osoittanut toimineensa huolellisesti eikä ole toiminnallaan aiheuttanut katon rikkoutumista eikä siitä seurannutta vesivahinkoa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yritystoiminnan vastuuvakuutus

30.2. Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, kun

  • vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Selvitykset

Vahinkokartoitus 10.3.2010

L Oy suoritti asunto-osakeyhtiössä vahinkokartoituksen ja laati siitä 26.3.2010 päivätyn raportin. Raportissa on todettu, että lämpövuodon tai ilman lauhtumisen johdosta katolla olleet lumet ovat sulaneet ja valuneet ulkoseinää pitkin sisälle. Jään alla vesi on sulanut ja räystäs mennyt tukkoon, jolloin jäätyvä vesi on muodostunut jääpuikoksi. Sulamisvedet ovat kulkeutuneet huoneistoon A12 aiheuttaen vaurioita huoneiston kattoon, seinään ja lattiaan.

Värivalokuvia

Sekä taloyhtiön että HP Oy:n puolesta on toimitettu valokuvia katolta sekä lumenpudotukseen käytetyistä työvälineistä.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu esinevahinko, kun vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen vahingosta voimassa olevan oikeuden mukaan. Jotta vahinko tulisi korvattavaksi vastuuvakuutuksesta, korvausvelvollisen on täytynyt toimia ainakin tuottamuksellisesti, kuten huolimattomasti tai velvoitteensa laiminlyöden. Vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajalla on näyttötaakka siitä, että hän on toiminut huolellisesti.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa taloyhtiön katolta on poistettu lumia ja samana päivänä talon sisälle on valunut katolta vettä.

Lautakunnalle toimitetuista värivalokuvista on nähtävissä, että katon reunapellityksessä on reikiä osin pikipaikkauksella peitettyinä. Osa rei’istä on tasaisella pinnalla ja osa paikatuista kohdista on pellitysten saumoissa ja liitoksissa sekä syöksytorven sisällä. Reiät ovat teräväreunaisia ja kapeita eivätkä ne ole ruosteessa. Lautakunta pitää asiassa esitetyt selvitykset huomioiden todennäköisenä, että katon reiät ja siitä seurannut kosteusvaurio ovat aiheutuneet katolla suoritetuista lumitöistä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että HP Oy ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että se on menetellyt huolellisesti katon lumitöitä tehdessään, vaan sen on katsottava huolimattomalla menettelyllään aiheuttaneen katon vauriot ja siitä seuranneet kiinteistön kosteusvauriot.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että asunto-osake­yhtiölle katon vaurioitumisesta ja vesivahingosta aiheutuneet kustannukset on korvattava HP Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia