Haku

VKL 405/13

Tulosta

Asianumero: VKL 405/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2013

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja on käyttänyt asianajajan palveluja toimitusjakona suoritetussa perinnönjaossa. Korvausta asianajajan palkkiosta on haettu oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 31.1.2013 antamassaan päätöksessä todennut, että oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on se, että asia olisi välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Kun perinnönjako on tehty, voi siihen tyytymätön moittia jakoa kanteella. Edellä mainitusta syystä vakuutusyhtiö ei voi korvata niitä asianajokustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että vakuutuksenottaja on käyttänyt asianajajaa perunkirjoituksessa, pesänselvityksessä ja perinnönjaossa. Vakuutuksesta korvattavia kustannuksia voi syntyä vasta perinnönjaon valmistumisen jälkeen, koska vasta tällöin asia on saatettavissa käräjäoikeuteen. Vakuutuksesta ei myöskään rajoitusehdosta johtuen korvata kuluja asiassa, jossa on kysymys pesänjakajan tai –selvittäjän määräämisestä taikka tehtävästään vapauttamisesta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on todennut, että kysymyksessä on perinnönjako kuolinpesässä, jossa osakkailla on erimielisyyttä toteutettavan perinnönjaon sisällöstä. Riidattomat perinnönjaot toteutetaan yleensä kuolinpesän osakkaiden välisenä sopimusjakona. Se, että vakuutus ei korvaa kuluja riitaisessa perinnönjaossa johtaa mm. siihen, että kokonaiskulut suurenevat.

Vakuutusehtojen mukaan asianajokulut korvattaisiin sellaisessa tilanteessa, jossa vakuutuksenottaja ei ole toimitusjaossa käyttänyt asianajajan apua mutta käyttää asianajajan apua moittiessaan pesänjakajan tekemää perinnönjakoa. Moiteoikeudenkäyntilanteessa, jossa maallikko ei ole toimitusjaon aikana ilman asianajajan apua osannut esittää pesänjakajalle asianmukaisia perinnönjakoa koskevia vaatimuksia tai on jopa esittänyt etujensa vastaisia vaatimuksia, on jokseenkin varmasti tuomittu epäonnistumaan. Joka tapauksessa riski moiteoikeudenkäynnin häviämisestä ja siitä aiheutuvasta kuluvastuusta on erittäin merkittävä, jos oikeudenkäynnin osapuoli ei toimitusjaon aikana ole käyttänyt asianajajan apua. Moiteoikeudenkäynnin valmistelu on käytännössä aloitettava jo toimitusjaon aikana, sillä maallikon toimitusjaon vireillä ollessa tekemiä virheitä saattaa olla mahdotonta korjata moiteoikeudenkäynnissä.

Asianajajan käytöstä toimitusjaossa aiheutuvat kulut olisivat siis mitä todennäköisimmin pienemmät kuin asianajajan käytöstä vain oikeudenkäynnissä aiheutuvat kulut. Tällöin rajoitusehto on kohtuuton ja toimii ikään kuin itseään vastaan, kun moiteoikeudenkäynnin kulut suurenevat ja oikeudenkäynnin tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Vakuutusehto on lisäksi maallikon näkökulmasta yllättävä, eikä vakuutuksenottajalle ole kerrottu kyseisestä rajoitusehdosta. Vakuutustuotteen nimi ”oikeusturvavakuutus” on harhaanjohtava, ja tuotteen nimi tulisi olla esimerkiksi ”tuomioistuinkäsittelyvakuutus”.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että Finanssialan Keskusliitto on 28.8.2006 laatinut malliehdot yksityishenkilön oikeusturvavakuutukselle. Malliehdot eivät ole vakuutusyhtiöitä sitovia, vaan kukin yhtiö voi poiketa niistä halutessaan. Vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutuksen ehto kolme, joka koskee edellytystä tuomioistuinkelpoisuudesta, noudattaa malliehtoja, eikä sitä voida pitää vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomana.

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevassa hallituksen esityksessä vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa erikseen rajoituksina mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa. Vakuutettu on valituksessaan katsonut ehdon kolme olevan olennainen rajoitus. Sovelletun ehtokohdan tarkoituksena on rajata korvattavaksi sellaiset vahingot, jotka ovat käräjäoikeuskelpoisia. Korvattavuus ei kuitenkaan edellytä, että asia olisi käsitelty käräjäoikeudessa.

Vakuutussopimuslain 5 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, että vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa on riippuvainen mm. vakuutuksen laadusta. Vakuutus on ollut tavallinen kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus. Vakuutuksen myynyt vakuutusyhtiön edustaja on kertonut, että kotivakuutuksen myyntitilanteessa asiakkaalle kerrotaan pääpiirteittäin, mitä vakuutus pitää sisällään ja annetaan myös vakuutuksen tuoteseloste. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan, että vakuutusehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta, ja asiakasta kehotetaan tutustumaan ehtoihin. Koska vakuutuksen myyntitilanteesta on kulunut jo yli viisi vuotta, ei yhtiö voi ottaa kantaa siihen, mitä juuri kyseisessä myyntitilanteessa on kerrottu. Koska kyse on laadultaan tavanomaisesta vakuutuksesta, ei tiedonantovelvollisuuden täyttäminen edellytä normaalista myyntitoiminnasta poikkeavaa tiedottamista. Kyse ei myöskään ole olennaisesta rajoituksesta, josta vakuutusyhtiöllä olisi erityinen tiedonantovelvollisuus.

Vakuutuksen käyttötarkoitus selviää mm. tuoteselosteesta. Jos oikeusturvahakemus olisi tehty ehtojen mukaisesti ennen kulujen syntymistä, olisi valituksen kohteena oleva ehto viimeistään selvinnyt vakuutuksenottajalle. Toimitusjakoa tehtäessä pesänselvitys ja perinnönjako ovat vielä kesken, eikä asia näin ollen ole välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Myös pesänselvittäjän ja –jakajan määräämisestä aiheutuneet kulut on hylätty niitä koskeva erillisen rajoitusehdon perusteella.

Selvitys

Vakuutuslautakunnalle toimitetun tuoteselosteen otteen (tuoteselosteen s. 8, kohta 4) mukaan oikeusturvavakuutus korvaa käräjäoikeuteen saatettavissa olevia asioita. Kulut korvataan selosteen mukaan siitä lukien, kun asia on saatettavissa käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslaki

5 § Tiedot ennen sopimuksen päättämistä

Ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.

9 § Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehdot

3 Tuomioistuimet ja voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.

5.16 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan- tai –selvittäjän määräämisestä taikka tehtävästään vapauttamisesta.

6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

1) Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, hänen on ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle etukäteen ennen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen syntymistä. Vakuutettu saa ilmoituksen tekemisen jälkeen vakuutusyhtiöltä kirjallisen korvauspäätöksen.

7.3 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

7.3.1 Riita- ja hakemusasiassa

Asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko tapaukseen soveltuva vakuutusehto kohtuuton. Lisäksi kyse on sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuuden ehdon osalta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ehto, joka mukaan kulujen korvaamisen edellytyksenä on, että asia voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa, on tarpeellinen tieto oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutussopimuslain 5 §.n mukaista tiedonantovelvollisuutta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille lainkohdassa edellytetyt tiedot.

Vakuutusyhtiön esittämän selvityksen mukaan vakuutuksenottajalle on luovutettu myyntitilanteessa tuoteseloste. Vakuutuslautakunnalle toimitetun tuoteselosteen (tuoteselosteen sivu 8, kohta 4) mukaan oikeusturvavakuutus korvaa käräjäoikeuteen saatettavissa olevia asioita. Kulut korvataan selosteen mukaan siitä lukien, kun asia on saatettavissa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Näin ollen vakuutuksenantaja on antanut tuoteselosteessa vakuutuksenottajalle tiedon nyt sovellettavasta vakuutusehdosta, eikä vakuutus näin ollen ole tullut voimaan ilman kyseistä ehtoa.

Koska toimitusjaossa on kyse asiasta, jota ei voitaisi välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä ei ole kohtuuton ehto, vaan kyse on yleisestä ja malliehtojen mukaisesta oikeusturvavakuutusehdosta. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia