Haku

VKL 403/14

Tulosta

Asianumero: VKL 403/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Ennalta arvaamaton ja äkillinen tapahtuma. Wc:n vesisäiliön rikkoutuminen. Rakenteille aiheutunut vahinko. Rajoitusehto. Vesieristyksen läpivientien kuten lattiakaivon tai putkiläpiviennin saumoista rakenteisiin vuotanut neste.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön asukas oli kaatunut 13.4.2013 wc-istuimen päälle saatuaan sairauskohtauksen, mikä aiheutti wc:n vesisäiliön halkeamisen. Vesisäiliöstä valunut vesi aiheutti kosteusvaurioita asukkaan asuntoon ja tämän alapuolella olevaan asuntoon.

Vakuutusyhtiö on korvannut 3.9.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä vahinkokartoituksesta 310 euroa, mutta muilta osin korvaus on evätty, koska vahingossa on yhtiön mukaan ollut kyse rajoitusehdon mukaisesta vahingosta, jossa vesi päässyt rakenteisiin puutteellisen vedeneristyksen vuoksi. Vesi ei ollut myöskään ylittänyt kylpyhuoneen kynnystä, joten vesi on päässyt rakenteisiin kylpyhuoneen eristämättömien putkiläpivientien kautta.

Vakuutuksenottaja kertoo 27.9.2013 ja 24.2.2014 päivätyissä muutoksenhakusähköpostiviesteissään vakuutusyhtiölle, että vuonna 1976 voimaantulleen, rakennusvuonna sovellettavan rakennusmääräyskokoelman C2 määräyksien mukaan kylpyhuoneen, pesutuvan tai vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaa ympäröiviin huonetiloihin ja rakenteisiin haitallisessa määrin. Vakuutuksenottaja korostaa, että määräykset oli laadittu vain tavanomaista käyttöä varten, eikä niissä ole huomioitu vahinkotilanteita, kuten nyt puheena olevaa wc-säiliön rikkoutumista. Wc-säiliön viereisiä putkiläpivientejä ei ollut lainkaan vesieristetty. Putket lävistivät kosteussulkusivelyllä käsitellyn ja laatoitetun kipsilevyseinän väljistä rei’istä, joissa oli lähinnä esteettisistä syistä muovihelat eli peitelevyt. Näin ollen vesisäiliön rikkoutuessa vettä pääsi kotelorakenteisen seinän sisään ja edelleen alapuolella olleen asunnon rakenteisiin. Tilanteessa ei myöskään ymmärretty välittömästi sulkea tulovesiputkea. Valtaosa vedestä on luonnollisesti mennyt lattiakaivon kautta viemäriin.

Vesieristeitä ei aiemmin vaadittu pesuhuoneissa ns. kuivilla alueilla. Näin ollen wc-säiliön rikkoutuessa vesi ei päässyt rakenteisiin vesieristeiden läpivientien kautta, koska tällä alueella ei ollut lainkaan vesieristystä. Vahinkoalue osoittautui tässä tapauksessa niin suureksi, että uudelleenrakentaminen tuli suorittaa ankarampien nykymääräysten mukaisesti.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 19.6.2014 päivätyssä valituksessaan, että vesi pääsi rakenteisiin kylpyhuoneen ns. kuivalla osalla pääosin putkiläpivientien kautta. Kattavaa vedeneristystä ei vaadittu rakennusaikana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 3.7.2014 päivätyssä vastineessaan, että kylpyhuoneen läpiviennit olisi tullut rakentaa vedenpitäviksi ja vakuutusyhtiö katsoo, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta vahingosta, joka on aiheutunut vesieristyksen läpi rakenteeseen virranneesta nesteestä.

Selvitykset

15.4.2013 päivätyn vahinkosaneerausraportin mukaan vesi on tullut asunnon 20 eteisen ja olohuoneen alueelta läpi ja parketti oli märkä ja turvonnut vuotokohdan alta. Asunnossa 6 vesi oli todennäköisesti päässyt putkiston nousuhormin kautta alapuolen asuntoon. Wc-istuimen viereisten putkien läpiviennit olivat auki. Wc-istuimen kerrottiin olevan piiloviemärimallinen ja oli mahdollista, että vuotovedet olivat päässeet myös wc-istuimen läpiviennin kautta. Rakenteet suositeltiin korjattavan vastaamaan hyvää rakennustapaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta onko wc-tilalle ja sen alapuolisille rakenteille wc-istuimen rikkoutumisesta aiheutunut vesivahinko vakuutusehtojen mukainen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut korvattava vahinko vai johtuiko vahinko rajoitusehdon mukaisesti vesieristeen kautta rakenteeseen vuotaneesta nesteestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon.

Kohdan 201.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vedeneristyksen läpi, vesieristyksen läpivientien kuten lattiakaivon tai putkiläpiviennin saumoista, lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai korokerenkaan putkiläpiviennin kautta rakenteeseen vuotaneesta nesteestä.

Rakennusmääräys 1976

Rakennusmääräyskokoelman osa C2, kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet vuodelta 1976, kohta 2.2.3: Veden ja kosteudeneristysmääräysten mukaan kylpyhuoneen, pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunkeutumaan ympäröiviin huonetiloihin ja rakenteisiin haitallisessa määrin.

Asian arviointi

Asunto-osakeyhtiön asukas oli kaatunut 13.4.2013 wc-istuimen päälle saatuaan sairauskohtauksen, mikä aiheutti wc:n vesisäiliön halkeamisen. Vesisäiliöstä valunut vesi aiheutti kosteusvaurioita asukkaan asuntoon ja tämän alapuolella olevaan asuntoon.

Vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vedeneristyksen läpi, vesieristyksen läpivientien kuten lattiakaivon tai putkiläpiviennin saumoista, lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai korokerenkaan putkiläpiviennin kautta rakenteeseen vuotaneesta nesteestä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vesi ole päässyt rakenteisiin rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vesieristyksen läpivientien kautta vaan vesieristämättömästä putkiläpiviennistä wc-istuimen vesisäiliön rikkoutuessa äkillisesti asukkaan kaaduttua sen päälle sairauskohtauksen vuoksi. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahingossa on ollut kyse äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta vahingosta ja näin ollen kyseessä on ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia