Haku

VKL 403/06

Tulosta

Asianumero: VKL 403/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 26.10.2006

Sulamisvesistä johtuva rakenteiden kastuminen Vakuutusehtojen tulkinta Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kerrostalorakennuksen (rakennettu 1953) pihan puoleisissa syöksytorvissa ollut vesi oli ensin jäätynyt ja sittemmin sulanut. Sulanut vesi oli vuotanut talon sisäpihan pihakannelle lammikoksi ja noussut pääsisäänkäyntiovien kohdalta rakennukseen. Talon yläkellarin huoneiston eteisen alaslasketussa katossa todettiin vesivauriojälkiä, ja vettä oli valunut myös huoneiston eteisen lattialle. Vahinko sattui 30.3.2006.
 
Kosteuskartoitusraporteissa on todettu mm., että putkistoissa ei ole vuotoja. Huoneiston kylpyhuoneen suihkunurkan seinien alaosissa ja lattialaatoituksen alla on kohonneita kosteuspitoisuuksia, ja vaurioista päätellen kylpyhuoneen vesieristyksessä on puutteita. Huoneiston alaslaskettuun kattoon tehdyn tarkastusluukun kautta voitiin tarkastella alaslasketun katon ja kantavan betonilaatan välistä tilaa. Välitilassa näkyvässä seinän suuntaisessa betonipalkissa oli todettavissa selvästi koholla olevia kosteuspitoisuuksia ja palkin kyljessä näkyi vuotovanoja. Piirustuksista voidaan todeta, että vuotolinja on betonipalkin ja betonilaatan liittymäkohdassa. Kyseinen linja sijaitsee pihan puoleisen julkisivun kanssa samassa linjassa. Huoneiston puolella oleva betoniseinä on jo vesieristetyn pihakannen alapuolella.
 
Raportin mukaan on todennäköistä, että kerrostalon pihakannen vesieristeen ylösnostossa seinälle tai sen välittömässä läheisyydessä on reikä tai repeytymä taikka vesieriste on irronnut alustastaan, jonka kautta vesi on päässyt rakenteisiin.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimukset
 
Asunto-osakeyhtiö katsoo, että vesivahingon korjauskustannukset pitäisi korvata. Talon pihakansi on peruskorjattu vuonna 1999. Vahinko johtui sulamisveden poikkeuksellisen suuresta määrästä.
 
Vakuutusyhtiön vastaus
 
Vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita omaisuusvahinkoja, jonka syynä on ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla palo, luonnonilmiö, rikos tai LVIS-tekniikan tai vesikaton rikkoutuminen taikka käyttölaitteen nestevuoto. Vakuutuksesta ei korvata mm. virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle tai asennetulle omaisuudelle aiheutuneita eikä vähitellen tapahtuvasta syystä johtuneita vahinkoja.
 
Vakuutuksesta korvataan luonnonilmiövahinkoina mm. rankkasateesta johtuvia vahinkoja. Rankkasateella tarkoitetaan poikkeuksellisen voimakkaan vakuutuskohteen sijaintikiinteistöä kohdanneen rankkasateen nostaman sadeveden kulkeutumista maan pinnalla siten, että rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalilla tavalla.
 
Selvityksen mukaan tämän vahingon syynä on ollut kiinteistön pääsisäänkäyntioven läheisyydessä olevan rakennuksen ulkopuolisen vesieristyksen pettäminen, jonka seurauksena sade- ja sulamisvedet ovat päässeet tunkeutumaan perusmuurin läpi talon rakenteisiin.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että poikkeuksellinen sulamisvesimäärä ei ole korvattava tapahtuma, eikä vakuutuksenottaja muutenkaan ole osoittanut, että kyseessä olisi ollut jokin ehdoissa mainittu korvattava vahinkotapahtuma. Korvausta ei makseta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 206.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen omaisuusvahingon, jonka syynä on mm.
 
-         rankkasade, jolla tarkoitetaan poikkeuksellisen voimakkaan vakuutuskohteen sijaintikiinteistöä kohdanneen rankkasateen nostaman sadeveden kulkeutumista maan pinnalla siten, että rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalilla tavalla
-         vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen johdosta aiheutuneen vuotovahingon välittömänä seurauksena muulle kiinteistövakuutuksella vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai –laitteesta.
-         vesikalusteesta äkillisesti ja yllättäen virrannut vesi; vesikalusteella tarkoitetaan hanaa, wc:n vesisäiliötä tms., joka on liitetty vesijohtoverkostoon kiinteästi hyväksytyillä liitännöillä
-         vesikaton ennalta arvaamaton äkillinen ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vahinko kiinteistöturvalla vakuutetulle omaisuudelle.
 
Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen pihakannelle lammikoitunut sulamisvesi on päässyt kastelemaan talon rakenteita, koska rakennuksen ulkopuolisessa vesieristyksessä on ollut jotain puutteita. Tällainen vahinko ei ole vakuutusehtojen mukainen rankkasadevahinko eikä LVIS-tekniikan tai esim. vesikalusteen rikkoutumisesta johtuva vahinko. Jos rakennuksen pihakantta pidettäisiin ehdoissa tarkoitettuna vesikattona, vahingon korvattavuus edellyttäisi sen toteamista, että tapauksessa olisi sattunut jonkinlainen ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen, joka olisi johtanut vesieristyksen pettämiseen ja vahingon syntyyn. Mitään tällaista esitetystä selvityksestä ei ilmene.
 
Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että rakennuksessa todettu vahinko johtuisi jostakin sellaisesta tapahtumasta, joka vakuutusehtojen mukaan tulisi vakuutuksesta korvattavaksi. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta