Haku

VKL 402/09

Tulosta

Asianumero: VKL 402/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.10.2009

Asiakkaan liukastuminen kaupan pihalla. Kiinteistönomistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja X Oy:n vahinkoilmoituksen 19.3.2009 mukaan vahingonkärsinyt A oli 12.3.2009 kello 11.30 liukastunut ja loukkaantunut vakuutuksenottajan omistamassa kiinteistössä toimivan Y-kaupan pihassa. Vahingonkärsineen mukaan piha oli ollut epätasainen ja liukas. Hän oli ilmoittanut huoltoyhtiön edustajan B:n myöntäneen tämän.

Vahingonkärsineen A:n oikea nilkka oli murtunut kaatuessa. Korvausta vahingosta haettiin X Oy:n kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön esittämän tiedustelun johdosta huoltoyhtiö ilmoitti sähköpostilla 25.3.2009, että piha oli tapahtumapäivänä hiekoitettu aamulla kello 07.00–08.30 välisenä aikana 400 litralla sepeliä. Tämä on suuri määrä kyseisen kiinteistön piha-alueen kokoa ajatellen, joten hiekoitus oli ollut riittävä.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 16.4.2009 vakuutusyhtiö toteaa vahingonkärsineen A:n kaatumisen ja hänelle aiheutuneen vahingon.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä ja tämän tuottamuksen ja sen seuraamuksen syy-yhteyttä.

Kiinteistönomistajan korvausvastuun syntyminen edellyttää laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Koska kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostettu huolellisuusvelvoite kiinteistönsä alueen turvallisuudesta, vastuun syntyminen arvioidaan käännettyä todistustaakkaa käyttäen. Kiinteistönomistaja voi sen mukaan vapautua vastuusta, mikäli tämä kykenee osoittamaan, että kunnossapitovelvoite on asianmukaisesti täytetty ja että vahinko on näin ollen aiheutunut muusta kuin kiinteistönomistajan syyksi luettavasta seikasta.

Tässä tapauksessa kiinteistönomistaja on käyttänyt kunnossapidollisissa toimissa huoltoyhtiötä, jonka edustajalta vakuutusyhtiö on saanut kirjallisen selvityksen vahinkopaikan kunnossapitotoimista (auraus + hiekoitus) ennen vahingonkärsineen kaatumista. Huoltoyhtiö on tarkastanut ja hiekoittanut vahinkopaikan kello 07–08.30 välisenä aikana. Vahingonkärsineen kaatuminen on tapahtunut kello 11.30. Sääoloissa ei tällä välin ole tapahtunut mitään sellaisia suuria, esimerkiksi lämpötilan muutoksia, jotka olisivat aikaansaaneet hiekan hautautumisen jään alle tai jotka muulla vastaavalla tavalla olisivat merkittävästi heikentäneet suoritetun hiekoituksen merkitystä.

Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on ko. kiinteistön omistajana hoitanut liukkaudentorjunnan kyseisellä alueella kyseisenä aikana asianmukaisesti eikä ole täten korvausvastuussa vahingonkärsineen kaatumisesta. Korvausperusteen siten puuttuessa kaatumisesta aiheutuneita kuluja ei voida korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Jatkokäsittely

Vahingonkärsinyt A on paikallislehdessä olleella ilmoituksella hakenut silminnäkijähavaintoja 12.2.2009 kello 11.30–12.00 tapahtuneesta kaatumisestaan Y-kaupan pihalla.

C on havainnut lehdestä A:n ilmoituksen ja antanut seuraavan lausunnon: Luettuani paikallislehdestä havainnoista Y-kaupan pihalla tapahtuneesta liukastumisesta 12.2.2009 mieleeni palautui tämä tapaus, jossa nainen (A) liukastui poistuttuaan kaupasta. Kyseinen piha oli silloin paikka paikoin erittäin jäinen ja liukas hiekoituksesta huolimatta.

Vahingonkärsinyt A on 27.4.2009 toimittanut vakuutusyhtiöön edellä olevan silminnäkijälausunnon ja pyytänyt tapauksen uusintakäsittelyä.

Kirjeellään 13.5.2009 vakuutuksenottaja X Oy:lle vakuutusyhtiö on pyytänyt vakuutuksenottajalta perusteltua vastinetta vahingonkärsineen lisäselvityksiin. Erityisesti vakuutuksenottajaa on pyydetty kommentoimaan tapauksen silminnäkijän (C) näkemyksiä siitä, että Y-kaupan piha olisi vahinkohetkellä kello 11.30 ollut ”paikka paikoin erittäin jäinen ja liukas hiekoituksesta huolimatta”.

Vakuutuksenottajan käyttämän huoltoyhtiön edustaja B on 19.5.2009 lähettänyt vakuutusyhtiölle sähköpostiviestin. Siinä B toteaa, että liukkaudentorjuntaan oli käytetty vahinkoaamuna reilusti (400 litraa) sepeliä. Kun sepeli kylvetään jään pinnalle, se ei välttämättä tartu kiinni jään pintaan kaikissa keleissä, ja hiekoitettu pintakin voi olla paikka paikoin liukas, kuten C on todennut: ”Hiekoituksesta huolimatta.” Hiekoitus on varotoimi helpottamaan ja turvaamaan ihmisten kulkemista, mutta se ei takaa ”kesäkeliä”. B:n mielestä Y-kaupan piha-alueella on liukkautta torjuttu vahinkoaamuna riittävästi, vaikka vahinko onkin sattunut.

Kirjeessään 4.6.2009 vahingonkärsineelle A:lle vakuutusyhtiö viittaa tämän uudelleenkäsittelypyyntöön ja toteaa, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta perustetta, jonka johdosta vakuutusyhtiön asiassa antamaa korvauspäätöstä tulisi muuttaa. Näin ollen vakuutusyhtiö viittaa asiassa edelleen tekemäänsä korvauspäätökseen ja siinä tarkemmin lausuttuihin perusteisiin.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 15.6.2009 vahingonkärsinyt A toteaa, että hän lähti kaupasta 12.2.2009 kello 11.30 leipäpussin kanssa. Ennalta arvaamatta vahingonkärsinyt kaatui Y-kaupan pihassa. Tämän seurauksena häneltä murtui nilkka.

Vahingonkärsineen vaatimus kivusta ja särystä, ansionmenetyksestä sekä jokapäiväisten rutiininomaisten toimien korvaamisesta on yhteensä 2.500 euroa.

Vahingonkärsineen kaatumisella oli syy-yhteys siihen, että pihan liukkaudentorjunnasta ei ollut huolehdittu edellytettävällä tavalla. Vahingonkärsinyt katsoo olevansa oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen siihen vastuulliselta taholta.

Lisäselvitys

Sähköpostiviestissään 23.6.2009 vakuutuksenottaja X Oy:n käyttämän huoltoyhtiön edustajalle B:lle vakuutusyhtiö toteaa, että vahingonkärsinyt A ei ole ollut tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen, vaan on pyytänyt asiassa Vakuutuslautakunnan kannanottoa. Tässä yhteydessä on ilmennyt, että vahinkopäivä, jonka perusteella asiaa on käsitelty, on ollut virheellinen. Oikea vahinkopäivä on ollut 12.2.2009, ei 12.3.2009. Vahingonkärsinyt on itsekin ilmoittanut alun perin virheellisen tiedon, josta sekaannus on johtunut.

Vastaussähköpostissaan 14.7.2009 huoltoyhtiön edustaja B toteaa, että hän on aiemmin toimittanut hiekoituslistan. Sen mukaisesti piha on hiekoitettu koneellisesti sepelillä vahinkoviikolla ennen vahinkoa maanantaina 9.2.2009 300 litralla sepeliä, tiistaina 10.2.2009 100 litralla ja torstaina 12.2.2009 20 litralla käsinhiekoitusta. Tämä on ollut huoltomiehen katsoma lisähiekoituksen tarve aamukierroksen yhteydessä. Liukastumispäivän jälkeen piha on perjantaina 13.2.2009 hiekoitettu koneellisesti 100 litralla sepeliä. Huoltomies on kyseisellä kiinteistöllä joka arkiaamu töissä ja arvioi hiekoitustarpeen talven liukkailla. Liukkauden torjumisesta huolimatta tämä liukastumistapaus on päässyt tapahtumaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 30.6.2009 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumakuvauksen ja vakuutusehdot.

Poiketen vahinkoilmoituksessa ilmoitetusta liukastumispäivästä (12.3.2009), jonka mukaan myös vakuutusyhtiön korvauspäätös on annettu, on vahingonkärsinyt A ilmoittanut liukastuneensa 12.2.2009. Liukastuminen on tapahtunut Y-kaupan pihassa tällöin kello 11.30. Huoltoyhtiöltä saadun tiedon mukaan se on hiekoittanut pihaa 20 litralla sepeliä vahinkopäivän aamuna kello 07.00–08.30 välisenä aikana. Hiekoitus on tehty koneellisesti ja hiekoittamalla sen jälkeen käsin portaat ja muut alueet, joihin koneella ei pääse.

Vakuutusyhtiön Ilmatieteen laitokselta saaman tiedon mukaan lämpötila ei ole muuttunut hiekoituksen ja vahingon sattumisen välisenä aikana siten, että hiekoituksen uusiminen olisi ollut tarpeen. Vahinkopaikkaa lähinnä olevan havaintoaseman säähavaintotietojen mukaan koko vahinkopäivän on ollut aamuyöstä vahinkohetkeen saakka kuutisen astetta pakkasta. Lämpötila on ollut kello 06.00 aamulla –6,7 ºC, kello 08.00 –7,4 ºC, kello 10.00 –7,0 ºC ja kello 12.00 –6,2 ºC. Sademäärä on ollut koko vuorokauden aikana vain 1 mm koostuen noin kello 11.00 alkaneesta ja iltapäivän jatkuneesta lumisateesta. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei hiekoituksen uusiminen tai muut kunnossapitotoimenpiteet ole olleet tarpeen tuolla välillä vallinneen sään vuoksi.

Vakuutusyhtiö viitaa asiassa myös Vakuutuslautakunnan lausuntoihin VKL 326/07 ja VKL 785/95, joissa lautakunta on katsonut, että kiinteistön omistaja on näyttänyt huolehtineensa kiinteistön liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti, kun se on esittänyt asianmukaisen selvityksen hiekoituksesta eivätkä sääolosuhteet ole muuttuneet suoritetun hiekoituksen ja liukastumisen välillä siten, että hiekoituksen uusiminen olisi ollut tarpeen. Tapauksesta VKL 785/95 käy ilmi, ettei myöskään heikko lumisade vaadi hiekoituksen uusimista. Ko. tapauksessa hiekoitus oli suoritettu kello 07.30, ja vahinkoa kärsinyt oli liukastunut kello 10.30. Ilmatieteen laitokselta saatujen tietojen mukaan vahinkopäivänä oli pakkasta ja heikkoa lumisadetta. Vakuutuslautakunnan lausunnon mukaan hiekoituksen uusiminen ei ollut tarpeen vahinkopäivänä vallinneen sään vuoksi. Talvella tienkäyttäjä ei voi myöskään olettaa teiden ja muiden kulkuväylien olevan sulia ja kuivia, eikä kunnossapidolla kyetä kokonaan estämään liukkautta (Hahto, Vilja: Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa, 2008, s. 221).

Vakuutusyhtiö katsoo edellä esitetyn perusteella, että sen vakuutuksenottaja on osoittanut huolehtineensa asianmukaisesti liukkaudentorjunnasta kiinteistöllään. Koska vahingonkärsineelle A:lle aiheutunut vahinko ei näin ollen ole johtunut vakuutuksenottajan viaksi luettavasta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ei vakuutuksenottaja ole korvausvastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta eikä sitä voida myöskään korvata sen vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Kiinteistövakuutukseen sisältyvän kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.6.2005 alkaen

Kohta 1, Vastuuvakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat

Kohta 1.1

Vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Esillä olevassa tapauksessa on kyse asiakkaan liukastumisesta kaupan pihalla sekä kiinteistönomistajan vastuusta.

Lausunnonpyytäjä A on 12.2.2009 kello 11.30 liukastunut vakuutuksenottaja X Oy:n kiinteistössä toimivan Y-kaupan pihassa. Häneltä on kaatuessa murtunut oikea nilkka.

Korvausta lausunnonpyytäjän vahingosta on haettu X Oy:n kiinteistön vastuuvakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvien turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.

Esillä olevassa tapauksessa pihan liukkaudentorjunnasta on huolehtinut huoltoyhtiö. Sen antaman selvityksen mukaan huoltomies on joka arkiaamu käynyt pihalla arvioimassa hiekoitustarpeen. Piha on hiekoitettu 9.2.2009 300 litralla sepeliä ja 10.2.2009 100 litralla. 12.2.2009 aamulla huoltomies on käsin tehnyt 20 litran lisähiekoituksen tarvittaviin paikkoihin. Ilmatieteen laitoksen mukaan tapahtuma-aamupäivänä on ollut runsaan 6 asteen pakkanen. Kello 11.00 on alkanut vähäinen, iltapäivään jatkunut lumisade. Vuorokauden aikana on tullut lunta kaikkiaan 1 mm.

Lausunnonpyytäjän toimittaman silminnäkijälausunnon mukaan piha on ollut paikka paikoin jäinen ja liukas hiekoituksesta huolimatta.

Edellä olevan perusteella lautakunta toteaa, että pihan hiekoituksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Hiekoituksella ei voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, koska sepeli ei pakkaskelillä pureudu jäähän kiinni. Tällainen olosuhde ei lautakunnan mukaan osoita huolimattomuutta kiinteistönomistajassa. Hieman ennen kaatumista alkanut vähäinen lumisade ei ole edellyttänyt kunnossapitotoimenpiteitä. Lautakunta katsoo X Oy:n kiinteistön omistajana osoittaneen toimineensa kunnossapitovelvollisuutensa mukaisesti. Näin ollen X Oy ei ole vastuussa lausunnonpyytäjä A:n vahingosta ja vakuutusyhtiön epäyspäätös on ehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Savonen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta