Haku

VKL 402/08

Tulosta

Asianumero: VKL 402/08 (2008)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.09.2008

Kuljetettavana olleelle omaisuudelle aiheutunut vahinko

Vakuutuksenottaja Asennuspalvelu TS:n vahinkoilmoituksen 23.4.2007 mukaan vakuutuksenottaja oli kuljettanut D Oy:n omistamaa kuljetinta asennuspaikalle, kun ketjut olivat irronneet ja kuljetin oli pudonnut alas. Tällöin kuljettimen rungon alapuolella ollut tukirulla oli vaurioitunut. Vaurioitunut tukirulla oli myöhemmin irronnut ja vaurioittanut kuljettimen hihnaa.

D Oy:n esittämän korvausvaatimuksen johdosta vakuutuksenottaja haki korvausta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 12.2.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottaja Asennuspalvelu TS:n vastuuvakuutuksen perusteella, johon sovelletaan toiminnan vastuuvakuutusehtoja. Kyseisten vakuutusehtojen kohdan 311.1 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutussopimukseen sisältyvät kuitenkin ehtojen kohdassa 311.3 mainitut rajoitukset, joiden mukaisia vahinkotapahtumia ei korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Toiminnan vastuuvakuutusta koskevien ehtojen kohdan 311.3.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli
        vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.
 
Kuljetin sekä vaurioitunut hihna ovat olleet kuljetustyötä tehtäessä vakuutuksenottajan käsiteltävänä vakuutusehtojen rajoituskohdan 311.3.10 tarkoittamalla tavalla. Koska vahinkoa tällaiselle omaisuudelle ei korvata vakuutuksesta, ei vakuutusyhtiö voi korvata aiheutunutta vahinkoa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Muutoksenhaussaan 22.4.2008 vakuutuksenottaja Asennuspalvelu TS ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää oikaisua siihen seuraavin perustein:
        Asennettavana on ollut iso kokonaisuus, ”ei pelkkä rikkoutunut hihna”.
        Asennustoiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen tulkinta ”huolehdittavana oleva omaisuus”.
        Missä menee raja käsiteltävänä olevalle omaisuudelle? Asennettavana on ollut iso tehdaslaitos.
 
Tapaus on ollut vakuutusyhtiön sisäisen oikaisumenettelyn käsittelyssä 2.5.2008. Oikaisumenettelystä annetussa kirjeessä 5.5.2008 käydään läpi tapahtumatiedot, korvausvaatimus, korvauspäätös perusteluineen sekä vakuutuksenottajan muutoksenhaku ja sen perustelut.
 
Oikaisumenettelyssä tehdyn päätökseen mukaan vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ei muuteta. Kuljetin sekä vaurioitunut hihna ovat kuljetustyötä tehtäessä olleet vakuutuksenottajan käsiteltävänä vakuutusehtojen rajoituskohdan 311.3.10 tarkoittamalla tavalla. Korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 19.5.2008 vakuutuksenottaja Asennuspalvelu TS ilmoittaa hakevansa muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen samoilla perusteilla, joilla se on hakenut muutosta aiemminkin.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 11.7.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutuksenottajan mukaan tukkirulla ja vaurioitunut hihna ovat olleet kiinni pudonneessa kuljetinrungossa.
 
Kuljetin sekä vaurioitunut hihna ovat kuljetustyötä tehtäessä olleet vakuutuksenottaja Asennuspalvelu TS:n käsiteltävänä ja huolehdittavana ollutta omaisuutta vakuutusehdon 311.3.10 tarkoittamalla tavalla. Vahinko ei siten kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.
 
Edellä mainitulla perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että sen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Toiminnan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.10.2001 alkaen
 
Kohta 311.1, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vakuutuksesta korvataan myös henkilörekisterilain 42 §:ssä tarkoitettu taloudellinen vahinko 16.900 euroon saakka.
 
Kohta 311 3, Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata…
10. vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli
-         vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä
-         vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kuljetettavana olleelle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.
 
Toimitetun selvityksen mukaan vakuutuksenottaja Asennuspalvelu TS on ollut 7.12.2006 kuljettamassa D Oy:n omistamaa kuljetinta asennuspaikalle. Tällöin ketjut ovat irronneet ja kuljetin on pudonnut alas. Kuljetinrungon alapuolella oleva tukirulla on vaurioitunut putoamisen seurauksena ja myöhemmin hitsauksista irrottuaan aiheuttanut kuljettimen hihnaan repeämän. Vakuutuksenottajan ilmoittaman mukaan tukirulla ja vaurioitunut hihna ovat olleet kiinni pudonneessa kuljetinrungossa.
 
Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Sen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahinko omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä.
 
Lautakunta toteaa, että käsiteltävänä olevan omaisuuden vahingoittumiseen liittyy tavanomaista korkeampi riski. Tämän vuoksi toiminnan vastuuvakuutuksen perusehtoihin on liitetty tätä riskiä koskeva rajoitusehto. Rajoitusehto edellyttää, että vahinko on aiheutettu omaisuudelle, joka on vahinkoa aiheuttaneen teon aikana ollut työn kohteena. Varsinainen vahinkotapahtuma on voinut sattua tämän jälkeenkin. Ehtona on, että vahingon syy eli vakuutuksenottajan teko on tapahtunut silloin, kun esine on ollut vakuutuksenottajan hallussa.
 
Tässä tapauksessa vahinko on kohdistunut kuljettimessa kiinni olleeseen tukirullaan ja edelleen hihnaan, jotka ovat olleet kiinni vakuutuksenottajan kuljetettavana olleessa kuljetinrungossa. Lautakunta katsoo kuljettimen kuljettamisen ehtojen tarkoittamaksi käsittelyksi ja vakuutusyhtiön epäyspäätöksen tämän perusteella ehtojen mukaiseksi.
 
Lautakunta toteaa erikseen vakuutuksenottajan ilmoittaneen asennettavana olleen ison tehdaslaitoksen ja kysyneen, missä menee käsiteltävänä olevan omaisuuden raja. Lautakunnan lausunto on kuljettimen osalta perustunut sen vahingonhetkiseen kuljettamiseen eikä olemiseen osana asennettavaa tehdaslaitosta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta