Haku

VKL 401/08

Tulosta

Asianumero: VKL 401/08 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2008

Lakipykälät: 2, 62

Takautumisvaatimus Vahingonaiheuttajaan kohdistetun regressivaatimuksen käsitteleminen Vakuutuslautakunnassa Vakuutuslautakunnan toimivalta

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena on osamaksulla ostettu henkilöauto, jonka omistaa rahoitusyhtiö ja jonka haltijana ja auto- ja liikennevakuutuksen vakuutuksen­ottajana on MY. Käräjäoikeuden tuomion mukaan MY:n poika VY oli 1.1.2006 syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen kuljetettuaan kyseistä autoa lumisella ja liukkaalla tiellä 60–80 km/h nopeudella kiihdyttäen, minkä johdosta hän oli menettänyt ajoneuvon hallinnan ja suistunut ulos tieltä kevyenliikenteen väylän yli miltei törmäten jalankulkijaan.

Vakuutusyhtiön päätökset ja regressivaatimus

Vakuutusyhtiö maksoi korvausta liikennevakuutuksen perusteella 1.024 euroa ja kaskovakuutukseen sisältyvän rahoitusturvan perusteella rahoitusyhtiölle 17.319 euroa. Yhtiö katsoo, että VY on aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta ja että vakuutusyhtiöllä on liikennevakuutuslain 20 §:n, vakuutussopimuslain 75 §:n ja vakuutusehtojen mukaan takautumisoikeus VY:tä kohtaan. Yhtiö on esittänyt VY:lle maksamiensa korvausten suuruisen regressivaatimuksen.

Lausuntopyyntö

VY pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiölle syntynyt regressioikeus. VY toteaa mm., että tuomiossa mainittu ajonopeus perustuu ainoastaan silminnäkijöiden kertomuksiin. Pelkästään se, että ulkopuolinen henkilö olisi voinut tilanteessa vammautua, ei osoita, että auton vauriot ovat seurausta törkeästä huolimattomuudesta. Joka tapauksessa korvausta tulisi sovitella siten, että maksettavan korvauksen yhteismäärä olisi enintään 10.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan yhtiö katsoo mm., ettei asiassa ole ilman uutta näyttöä perusteltua päätyä toiseen lopputulokseen kuin mihin käräjäoikeus on rikosasian osalta päätynyt. Yhtiö katsoo lisäksi, ettei korvausvastuun sovittelemiselle ole perusteita.

Vakuutuslautakunnan ratkaisu

Vakuutussopimuslain 2 §:n mukaan tässä laissa tarkoitetaan:

1)      henkilövakuutuksella vakuutusta, jonka kohteena on luonnollinen henkilö;
2)      vahinkovakuutuksella vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi;
3)      vakuutuksenantajalla sitä, joka myöntää vakuutuksia;
4)      vakuutuksenottajalla sitä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen; jos vakuutukseen perustuva oikeus luovutetaan, luovutuksensaajaan sovelletaan, mitä vakuutuksenottajasta säädetään;
5)      vakuutetulla sitä, joka on henkilövakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa; sekä
6)      ryhmävakuutuksella vakuutusta, jossa vakuutettuina ovat tai voivat olla vakuutuksen ottamista koskevassa sopimuksessa (ryhmävakuutussopimus) mainitun ryhmän jäsenet.

Lain 62 §:n mukaan jollei toisin ole sovittu, omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunnan tehtävänä on käsitellä vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä, jotka vakuutuksenottaja, vakuutettu, vahingonkärsinyt, edunsaaja tai asianomainen vakuutusyhtiö on sille esittänyt, ja antaa niistä perustellut lausuntonsa oikeuden ja kohtuuden mukaan.

Liikennevakuutusta koskevia asioita lautakunta käsittelee vain, milloin siihen on erityisiä syitä.

Tässä tapauksessa Vakuutuslautakunnan lausuntoa on pyytänyt isänsä osamaksulla ostamaa autoa kuljettanut VY. Vakuutukset on ottanut lausunnonpyytäjän isä MY. Lausunnonpyytäjä VY ei selvityksen mukaan ole osapuolena vakuutussopimuksessa, eikä hän ole auton omistaja taikka sen haltija/ osamaksuostaja.

Tämän perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, ettei lausunnonpyytäjä VY ole vakuutuksenottaja, vakuutettu eikä muukaan sellainen henkilö, jonka asiaa Vakuutuslautakunta ohjesääntönsä mukaan olisi toimivaltainen käsittelemään. Lautakunta katsoo, ettei se ole toimivaltainen antamaan tästä asiasta lausuntoa.

Lautakunta toteaa vielä, että jos neuvotteluratkaisua ei osapuolten välillä ole saatavissa, sovittelun edellytysten täyttymisen ja korvausvastuun laajuuden arvioiminen kuuluvat viime kädessä yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia