Haku

VKL 399/13

Tulosta

Asianumero: VKL 399/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2014

Vakuutustapahtuman syntyhetki. Vakuutusehdon kohtuuttomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja P.M. oli osallisena työntekijänsä työsuhteen purkamista koskevassa riidassa. Työsuhde oli purettu syyskuussa 2010. P.M.:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 31.7.2012. Työntekijä oli esittänyt vaatimuksia työsuhteen purkamisen johdosta käräjäoikeudelle 12.9.2012 toimittamassaan haastehakemuksessa. P.M. oli kiistänyt esitetyt vaatimukset 24.10.2012.

P.M. on hakenut asiaansa oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 19.11.2012

Vakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessä, että vakuutustapahtuma eli riita oli syntynyt 12.9.2012, jolloin työntekijä oli riitauttanut työsuhteensa purkamisen laillisuuden ja vaatinut sen johdosta erinäisiä korvauksia. Kun oikeusturvavakuutuksen sisältänyt vakuutussopimus oli päättynyt jo 31.7.2012 eli ennen vakuutustapahtumaa, oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Valitus

Vakuutuksenottaja P.M. on lausunut, että riita oli syntynyt aikana, jolloin vakuutus oli ollut voimassa eli viimeistään 16.9.2010. P.M. on kertonut, että työntekijä oli laittanut kanteen vireille ottamatta ensin yhteyttä häneen, mikä osoitti sitä, että asia oli ollut riitainen jo haastehakemuksen toimittamishetkellä. Osapuolet olivat P.M.:n mukaan riitautuneet 15.9.2010, jolloin työntekijä oli poistunut työpaikalta ilmoittaen, ettei hän enää palannut töihin. P.M. on katsonut työsuhteen purkautuneen kyseisenä hetkenä. Työntekijä oli esittänyt työsuhteen purkautuneen P.M.:n toimesta 16.9.2010, jolloin työnantaja oli ilmoittanut purkamisesta. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön soveltaman vakuutusehdon noudattaminen johti tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahinkopäivänä ei voitu pitää työsuhteen purkamisen päivää, koska työntekijän esittämät korvausvaatimukset perustuivat purkamisen yhteydessä sattuneisiin tapahtumiin ja lopulta työsuhteen purkamiseen. Koska työntekijä ei ollut ennen kanteen nostamista yhteydessä vakuutuksenottajaan eikä esittänyt korvausvaatimuksia, ei vakuutustapahtuma ollut voinut sattua aiemmin kuin 12.9.2012.

Valituksen täydennys

P.M. on täydentänyt valitustaan ja lausunut, että vakuutus oli irtisanottu elinkeinotoiminnan päättymisen vuoksi. Sillä sattumanvaraisella seikalla, koska vastapuoli oli päättänyt esittää määrältään yksilöidyt vaatimukset, ei tullut olla merkitystä oikeusturva-asiassa. Vakuutus oli ollut voimassa työsuhteen päättymisen aikaan asian riitautuessa 15.-17.9.2010. P.M. on edelleen katsonut, että vakuutusyhtiön tulkinta johti kohtuuttomuuteen ja oli vakuutuksen tarkoituksen vastainen.

Vakuutusyhtiön vastaus

Vakuutusyhtiö on viitannut antamaansa vastineeseen ja lausunut, että ehtokohta ei ole kohtuuton ja että vastaava ehto löytyy Finanssialan Keskusliiton yksityistalouksille suunnatuista malliehdoista. Koska ehto oli harkittu kohtuulliseksi yksityishenkilöiden vakuutuksissa, ei sitä voitu pitää kohtuuttomana myöskään yrityksille suunnatuissa vakuutuksissa. Asiassa ei voitu ottaa huomioon tapauksen yksilöllisiä olosuhteita. Se, että vastapuoli oli riitauttanut työsuhteen päättämisen vasta vakuutuksen päätyttyä, ei tehnyt ehtotulkinnasta kohtuutonta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty perusteeltaan ja määrältään. Ehtokohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Oikeustoimilain 36 §:n mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioonottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Asian arviointi

Tapauksessa on kysymys siitä, onko riita syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Lisäksi kysymys on siitä, johtaako asiassa sovellettu vakuutusehto kohtuuttomuuteen.

Lautakunnalla käytössä olevasta selvityksestä ilmenee, että riidan kohteena oleva työsuhde on purettu syyskuussa 2010. Työntekijä oli tämän jälkeen 12.9.2012 vireille tulleessa haastehakemuksessaan riitauttanut työsuhteen purkamisen laillisuuden ja vaatinut vakuutuksenottajalta sen johdosta erinäisiä korvauksia. Vakuutuksenottaja on käräjäoikeudelle toimittamassaan 24.10.2012 päivätyssä vastauksessa kiistänyt kannevaatimukset. Vakuutuslautakunta katsoo, toisin kuin vakuutusyhtiö, että vakuutusehdoissa tarkoitettuna vakuutustapahtumana ei voida pitää työntekijän suorittamaa työsuhteen purkamisen laillisuuden riitautusta ja siihen perustettujen vaatimusten esittämistä, vaan vakuutuksenottajan suorittamaa sanottujen vaatimusten kiistämistä. Kun kiistämisen ajankohdasta ei ole esitetty luotettavampaa selitystä, Vakuutuslautakunta katsoo kiistämisen tapahtuneen edellä mainitussa vastauksessa eli 24.10.2012. Vakuutustapahtuma on siten sattunut vasta sen jälkeen, kun oikeusturvavakuutus oli 31.7.2012 päättynyt.

Oikeusturvavakuutuksen ehdot, joissa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on määritelty edellä kerrotuin tavoin, ovat yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturvavakuutuksissa. Kyseessä olevat ehdot eivät ole siten vakiintuneesta vakuutuskäytännöstä poikkeavia ja yllätyksellisiä. Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2001:135 mukaan vakuutusturvan laajuus on yleensä sopimuksenvarainen asia, ja vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu. Sellaiseen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee sanotun ratkaisun mukaan suhtautua varsin pidättyvästi.

Lautakunta katsoo, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä olevan vakuutusehdon soveltaminen johtaisi P.M.:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia