Haku

VKL 398/13

Tulosta

Asianumero: VKL 398/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Lakipykälät: 5, 6, 7, 9, 26, 27

Matkailuperävaunun lämminvesivaraajan rikkoutuminen. Vesivahinko. Äkillinen ja ulkopäin vahingoittanut syy. Vakuutuskirjan merkinnät. Kotivakuutus.

Tapahtumatiedot

A:n vahinkoilmoituksen mukaan matkailuperävaunussa (kv 2003) sattui vesivahinko helmikuussa 2013, kun lämminvesivaraaja halkesi. Tämä johtui vahinko­ilmoituksen mukaan siitä, että A otti lämpöä säätäessään vahingossa lämmön kokonaan pois päältä. A:n mukaan vaunussa on koko ajan lämmitys päällä, mutta siellä käydään yleensä vain kerran viikossa. A oli vakuuttanut matkailuperävaunun laajalla kolarointiosan sisältävällä autovakuutuksella, josta korvausta haettiin. Lisäksi A:lla oli mm. laaja kotivakuutus omakotitalorakennukselle.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön autovakuutusta koskevan päätöksen mukaan kolarointiosasta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Kolarointiosasta ei rajoitusehdon mukaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut puutteellisesta kunnossapidosta, taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä. Sattunut vesivahinko ei ole kolarointiosasta korvattava. Vahinko on aiheutunut puutteellisesta kunnossapidosta, taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Valitus

A:n valituksen mukaan hän on vakuuttanut matkailuperävaunun laajimmalla mahdollisella tavalla. Nyt sattunut vahinko on ensimmäinen 12 vuoden aikana. Vakuutusta koskevassa laskussa lukee, että kysymyksessä on kaikenvaravakuutus. Myös kiinteistö [kaupungissa sijaitseva asuinrakennus], jonka pihassa matkailuperävaunu pidetään, on vakuutettu laajimmalla mahdollisella vakuutuksella. Vahinko tulee korvata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan A:n matkailuperävaunussa on autovakuutus, joka sisältää kolarointi-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuutuksen. Kolarointivakuutuksesta korvataan esineva­hinko, joka on välittömästi aiheutunut iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Lämminvesivaraajan halkeaminen jäätymisen seurauksena ja siitä johtunut vesivahin­ko ei ole sellainen esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Ajoneuvot eivät ole kotivakuutuksen kohteena.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 5.1 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.--

Vakuutussopimuslain 6.1 §:n (Eräiden asiakirjojen antaminen) mukaan vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 7 §:n (Tiedot vakuutuksen voimassaoloaikana) mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle vuosittain tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. Vuositiedotteessa mainittavista tiedoista säädetään lisäksi 26 ja 27 §:ssä. Vakuutustapahtuman jälkeen vakuutuksenantajan on annettava tarpeellisia tietoja sille, jolla on oikeus vaatia suoritusta vakuutuksenantajalta.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehdot

Autovakuutus

3.1 Kolarointivakuutus

Kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta,

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä tai

[3. kohta koskee kuorma-autoja]

Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

16. puutteellisesta kunnossapidosta, taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Kotivakuutus

3. Vakuutettava omaisuus

Esinevakuutuksella vakuutetaan vakuutuskirjassa merkityssä paikassa olevaa omaisuutta.--

3.2.1 Rakennuksen vakuutuksen kohteena ole­va omaisuus

Vakuutuksen kohteena on rakennus ja raken­nuksessa tai sen kanssa samalla kiinteistöllä sijaitseva kiinteästi asennettu, rakennuksen käyttöä palveleva seuraava omaisuus:

- tavanomaiset koneet ja laitteet, kuten LVISA-laitteet

- tuuligeneraattorit ja aurinkopaneelit yh­teensä enintään 10 000 euroon asti

- antennit

- sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot, kuitenkin enintään kunnalli­seen tai muuhun yleiseen liittymään asti

- sähköjohdot ja -mittarit sekä sähköpääkeskus

- rakennuksen perustuksen perusanturat

- kiinteät sisustukset.

3.2.1.1 Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksen vakuutuksen kohteena oleva omaisuus

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksen va­kuutukseen kuuluu kohdassa 3.2.1 mainitun omaisuuden lisäksi myös seuraava omaisuus:

- piha ja piharakennelmat enintään 4 000 euroon asti, ellei muuta ole sovit­tu eikä pihaa ja piharakennelmia ole jo vakuutettu irtaimiston vakuutuksella. Pi­halla tarkoitetaan vakuutettuun raken­nukseen välittömästi kuuluvaa hoidettua piha-aluetta kasvustoineen. Hoidetuksi piha-alueeksi ei katsota tonttimetsää eikä luonnonvaraisia alueita.

Piharakennelmia ovat piha-alueella ole­vat kiinteät tavanomaiset rakenteet, kuten esimerkiksi aita, lipputanko, komposto­ri, pihavalaisimet ja antennit sekä piha-alueella sijaitsevat enintään 6 m² kokoiset tavanomaiset rakennelmat, kuten esimer­kiksi leikkimökki, grillikatos, kasvihuone ja koirankoppi tai niitä vastaava kevytra­kenteinen rakennus. Piharakennelmia ovat myös kylpytynnyrit, uima- ja porealtaat sekä muut vastaavat erikoisrakennelmat, jotka ovat kooltaan enintään 6 m².

- rakennuksen ja kiinteistön hoitoon liit­tyvät lämmitysaineet (esimerkiksi läm­mitysöljy ja polttopuut) ja muut kuin moottoroidut työkalut.

3.2.2 Rakennuksen vakuutukseen kuulumaton omaisuus

Vakuutuksen kohteena ei ole seuraava omaisuus:

- moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset kulkuvälineet, niiden osat ja varusteet.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko matkailuperävaunulle aiheutunut vesivahinko korvattavaksi A:n auto- tai kotivakuutuksesta.

A on vedonnut asiassa siihen, että hän on vakuuttanut omaisuutensa laajimmalla mahdollisella tavalla. Hän kiinnittää huomiota siihen, että autovakuutuksen laskussa on maininta kaikenvaravakuutuksesta. A:n mukaan matkailuperävaunu on myös sijainnut sellaisen kiinteistön pihassa, joka on vakuutettu laajimmalla mahdollisella vakuutuksella.

Vakuutusyhtiön korvausvastuu perustuu vakuutussopimukseen. Vakuutussopimuksen sisältö ilmenee lähtökohtaisesti vakuutuskirjan ja vakiovakuutusehtojen muodostamasta kokonaisuudesta. Jos vakuutusyhtiö on antanut vakuutussopimuksen sisällöstä puutteellisia tai virheellisiä tietoja, voi vakuutussopimuksen sisältö muodostua vakuutuskirjasta ja vakiovakuutusehdoista poikkeavaksi.

Tässä tapauksessa A on viitannut autovakuutuksen vakuutuskirjassa tai maksulipussa olevaan merkintään siitä, että kysymyksessä on kaikenvara[vakuutus]. Vakuutuslautakunnalle toimitetun matkailuperävaunun ajoneuvovakuutuksia koskevan vakuutuskirjan (14.7.2012) perusteella kysymyksessä on tämän vakuutusyhtiön laajasta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta käyttämä tuotenimi. Tuotenimen jälkeen vakuutuskirjassa on lueteltu vakuutukseen kuuluvat osat, kuten kolarointi- ja hirvivahinko-osa. Erillisessä kohdassa on lueteltu vakuutukseen liittyvät lisäturvat (osamaksu-, leasing- ja autokiinnitysvakuutus).

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiön tulee vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen antaa vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö, eli vakuutuskirja sekä vakuutusehdot. Mikäli vakuutusyhtiö tässä yhteydessä antaa vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn, on vakuutus voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

A:n vakuutuskirjassa on kaikenvara-tuotenimen jälkeen mainittu vakuutukseen liittyvät osat, kuten kolarointivakuutus, sekä vakuutuksen lisäosat. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuskirjan kokonaisuuteen tutustumalla A ei ole pelkästään tuotenimen nojalla voinut perustellusti jäädä siihen käsitykseen, että vakuutus kattaa kaikenlaiset vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta kohdanneet vahingot.

A on kertonut lisäksi vakuuttaneensa omaisuutensa laajimmalla mahdollisella tavalla. Vakuutuslautakunta ei ole voinut tästä seikasta tai muusta A:n asiassa esittämästä päätellä, että A katsoisi saaneensa ennen vakuutussopimuksen tekemistä autovakuutuksesta virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Tämä ja edellä vakuutuskirjan merkinnöistä todettu huomioiden Vakuutuslautakunnalla ei ole perusteita arvioida vakuutusyhtiön autovakuutussopimuksen mukaista korvausvastuuta poiketen vakuutuskirjasta ja vakiovakuutusehdoista ilmenevästä vakuutussopimuksen laajuudesta ja sisällöstä.

Vakuutusehtojen mukaan kolarointiosasta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta taikka iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Nyt sattunut vahinko on aiheutunut, kun A on epähuomiossa katkaissut lämmityksen matkailuperävaunusta. Tämän seurauksena lämminvesivaraaja on rikkoutunut ja vettä on vuotanut vaunun rakenteisiin. Vesivahinko on tässä seurannut A:n menettelystä, kun lämpö on myöhemmin laskenut ja vesi jäätynyt. Kysymyksessä ei ole A:n toiminnasta välittömästi aiheutunut äkillinen vahinko, vaan menettelystä myöhemmin seurannut rikkoutuminen, joka ei kuulu kolarointivakuutuksen korvauspiiriin. Vahinko ei voi tulla vakuutusehtojen perusteella korvattavaksi muustakaan autovakuutuksen osasta.

Vakuutuskirjan (3.4.2012) mukaan kaupungissa sijaitseva asuinrakennus ja talousrakennus on vakuutettu laajalla kotivakuutuksella. Rakennuksen vakuutuksen kohteena oleva omaisuus on määritelty kotivakuutuksen vakuutusehdoissa. Matkailuperävaunu ei ole vakuutusehdoissa tarkoitettu rakennus tai sen osa eikä myöskään vakuutusehdoissa tarkoitettu piharakennelma. Koska matkailuperävaunu ei ole kotivakuutuksen kohteena, rajautuu sen vahinko kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle kotivakuutuksen laajuudesta riippumatta.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta matkailuperävaunun vesivahingosta A:n ottamasta autovakuutuksesta eikä kotivakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta