Haku

VKL 398/06

Tulosta

Asianumero: VKL 398/06 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.02.2007

Varallisuusvastuuvakuutus Vakuutettu toimiala Tili- ja kirjanpitotoimisto

Tilitoimisto on ottanut tehtäväkseen kerätä ja täyttää kirjanpidon tositteita asiakkaan TE-keskukselle tehtävään avustushakemukseen. Tilitoimiston työntekijä ei ole kerännyt eikä täyttänyt hakemusta eikä toimittanut sitä määräajassa eteenpäin TE-keskukselle. Koska hakemus on myöhästynyt, on avustushakemus hylätty. Asiakas on tällöin menettänyt tuet. Korvauksia vahingosta on haettu tilitoimiston varallisuusvastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön käsittelyssä olleiden selvitysten mukaan on tilitoimiston toimialaksi merkitty tili- ja kirjanpitotoiminta. Toimintaa vakuutettaessa on ohjenuorana käytetty Kirjanpitotoimistojen Liitto ry:n laatimia yleisiä sopimusehtoja KL2004. Tilitoimistojen palvelualueet on jaoteltu em. ehtojen mukaan seuraavasti.
-         kirjanpito-, laskenta-, verotus- ja yhtiöoikeudelliset palvelut
-         palkanlaskenta
-         pankkiyhteyspalvelut.
 
Em. jaottelun mukaisiin yhtiöoikeudellisiin palveluihin on katsottu kuuluvaksi mm. hallituksen pöytäkirjojen laatiminen sekä yhtiökokouspöytäkirjojen laatiminen. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on tilitoimiston työntekijä ottanut toimeksiantona vastaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston organisoiman alueelliseen maaseutuohjelmaan kuuluvan hankkeen hakulomakkeiden täytön sekä muut siihen liittyvät työt. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä ei ole KL2004 ehtojen piiriin kuuluva tili- ja kirjanpitotoimistojen toiminta. Tällä perusteella vakuutusyhtiö on katsonut, että em. vahinkotapahtuma on sattunut muussa kuin tilitoimiston varallisuusvastuuvakuutuksella vakuutetussa tili- ja kirjanpitotoiminnassa.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä on todettu, että tilitoimisto on ottanut toimeksiannokseen täyttää ja kerätä kirjanpidon tositteista TE-keskuksen avustushakemukseen. Kirjanpitäjä on unohtanut tehdä työn määräajassa ja hakemus on myöhästynyt. Vakuutusyhtiön mielestä ko. tehtävä ei ole tilitoimistotyötä. Vakuutuksenottajan eli tilitoimiston mielestä kyseessä on perinteinen tilitoimistotyö, koska kukaan muu kuin kirjanpitäjä ei voi kerätä kirjanpidon tositteista oikein ko. lukuja. Vain kirjanpitäjä voi löytää oikeat tositteet, koska hän ymmärtää, mitä niistä on kirjattu siten, että ne oikeuttavat tukeen. Esimerkiksi asianajaja ei voi sellaista tehdä. Kyseessä on tilitoimiston vastuuvakuutuksen piirin kuuluva työ. Laiminlyönnistä aiheutunut vahinko tulee korvata asiakkaalle vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön Työvoima- ja elinkeinokeskukselta saaman tiedon mukaan viljelijät / maatalousyrittäjät käyttävät toisinaan ulkopuolista palvelua hakeutuessaan avustushankkeiden piiriin. Paikalliset maaseutukeskukset opastavat avustushankkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Pääsääntöisesti avustushankkeisiin liittyvät kirjalliset työt ovat laadultaan sellaisia, että viljelijä / maatalousyrittäjä kykenee selviämään niistä itse. Hankkeeseen hakeutuvan tulee toimittaa varsinaisen hakulomakkeen lisäksi hankkeesta riippuen tositteet esim. hankituista maatalouskoneista sekä otteen työpäiväkirjasta. Toimitettavilta asiakirjoilta ei edellytetä, että ne olisi viety kirjanpitoon.
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan tilitoimisto on ottanut asiakkaan pyynnöstä toimeksiannokseen ”Rautarakenne ja teollisuuden kunnossapito ja korjaustyöt” –nimiseen hankkeeseen liittyvät kirjalliset työt. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseiseen hankkeeseen tarvittavien tositteiden poimimista asiakkaan elinkeinotoimintaan liittyvän kirjanpitoaineiston joukosta voidaan pitää tili- ja kirjanpitotoimintaan sovellettavien Kirjanpitotoimistojen liiton laatimien KL2400 ehtojen mukaisena tili- ja kirjanpitotoimistotyönä. Sen sijaan huolehtimista siitä, että vaaditut asiakirjat tulee jätetyksi asetettuna määräaikana, ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan voida pitää KL2400 tili- ja kirjanpitotoimiston työnä. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että tili- ja kirjanpitotoimistot ottavat toimeksiannokseen myös tehtäviä, joita ei voida pitää varsinaisena KL2400 mukaisena tili- ja kirjanpitotoimiston työnä.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu ja vakuutuskirjaan on merkitty. Vakuutuksenottajan vakuutuskirjaan on toimialaksi merkitty tili- ja kirjanpitotoiminta. Termiä tili- ja kirjanpitotoiminta on käytetty siinä merkityksessä, mikä sille voidaan antaa Kirjanpitotoimistojen liiton laatimien sopimusehtojen mukaan. Vakuutetun toimialan ulkopuolelle on näin ollen rajattu kaikki muut sinänsä tili- ja kirjanpitotoimistojen käytännössä mahdollisesti hoitamat tehtävät, jotka eivät voimassa olevien KL-ehtojen mukaan kuulu tili- ja kirjanpitotoimintaan.
 
Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ko. vakuutushankkeeseen hakeutumista mukaan lukien vaadittavien asiakirjojen toimittamista niille varatussa ajassa ei voida pitää tili- ja kirjanpitotoimistojen KL2400 ehtojen mukaisena työnä. Koska vakuutusta laadittaessa on vakuutettavana olevan toimialan katsottu muodostuvan em. KL-ehtojen asettamissa rajoissa, ei sen ulkopuolelle rajautuvan toiminnan voida katsoa olevan yrityksen varallisuusvakuutuksella vakuutettua.
 
Lausunnonpyytäjän lisävastine
 
Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että ko. tietojen keruuta voidaan pitää tili- ja kirjanpitotoimintaan sovellettavana vakuutusehtojen mukaisena työnä. Kun työ unohdetaan tehdä asetettuun määräaikaan mennessä, ei tämä unohdus olisi enää kirjanpitotyötä. Mikäli tilitoimisto ei tee arvonlisäveron kuukausi-ilmoituksia sovittuun määräaikaan ja veroilmoituksia sovittuun määräaikaan mennessä, tämän tulkinnan mukaan sekään ei olisi kirjanpitotyötä. Aina kun tehdään kirjanpitotyötä, joka on vakuutuksen piiriin kuuluvaa työtä, pitää se myös tehdä määräaikaan mennessä. Ellei tilitoimisto muista tehdä työtään määräaikaan mennessä, on se toiminut niin, että asiakas on oikeutettu saamaan vastuuvakuutuksesta korvausta.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
 
Tilitoimiston edustaja on ymmärtänyt vakuutusyhtiön vastineen sisällön virheellisesti. Vakuutusyhtiö on ottanut vastineessaan kantaa siihen, mitä tässä tapauksessa voidaan pitää tili- ja kirjanpitotoimiston vakuutettuun toimintaan kuuluvana. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan hankkeeseen hakeutumiseksi vaadittavien tositteiden poimintaa asiakkaan elinkeinotoimintaan liittyvän kirjanpitoaineiston joukosta voidaan pitää tili- ja kirjanpitopalveluiden tarjoajan vakuutettuun toimintaan kuuluvana.
 
Asiassa ei ole kyse siitä, että kirjanpitoaineistosta poimittujen tositteiden tiedot olisi ilmoitettu virheellisesti tai annettu muuten virheellistä tietoja kirjanpidosta, josta syystä vahinko olisi aiheutunut. Tilitoimisto on ottanut hoitaakseen asiakkaan hakemuksen alueelliseen maaseutuohjelmaan hakeutumiseksi kaikkine siihen liittyvine töineen ja ylittänyt hakemuksen jätölle asetetun määräajan, josta syystä vahinko on aiheutunut. Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että kyseistä maaseutuohjelmaan hakeutumista kaikkine siihen liittyvine töineen ei voida pitää KL2400 ehtojen mukaisena tili- ja kirjanpitotoimistotyönä. Koska yrityksen varallisuusvastuuvakuutus kattaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevien tilitoimistopalvelujen yleisten sopimusehtojen mukaiset palvelut eikä tukien hakeminen ole tällaista toimintaa, kyseessä ei ole vakuutetussa toiminnassa aiheutunut vahinko. Näin ollen korvausta vastuuvakuutuksen perusteella ei voida suorittaa.
 
Lausunnonpyytäjän lisävastine
 
Lausunnonpyytäjä haluaa vielä korostaa, että tietojen kerääminen on vakuutuksen piiriin kuuluva työ. Tietoja ei ole kerätty määräaikaan mennessä eikä niitä ole luovutettu asiakkaalle määräaikaan mennessä. Asiakas ei ole täyttänyt hakemustaan, koska osa tiedoista on puuttunut. Tilitoimisto katsoo tällaisen työn kuuluvan vastuuvakuutuksen piiriin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen varallisuusvastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu varallisuusvahinko, kun
-         vahinko on seurausta vakuutuskauden aikana tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä,
-         vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa,
-         vahinko ilmenee vakuutuksen voimassaoloalueella.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muunlaisesta toiminnasta, kun vakuutusta haettaessa on ilmoitettu ja vakuutuskirjaan on merkitty.
 
Asiakkaan erityisehdon 7807 mukaan vakuutuksesta korvataan varallisuusvastuuvahingot ainoastaan siinä laajuudessa ja määrin kuin vakuutuksenottaja olisi niistä korvausvastuussa kulloinkin voimassa olevien tilitoimistopalveluiden yleisten sopimusehtojen (KL) mukaisesti, vaikka näitä sopimusehtoja ei olisi käytettykään.
 
Ratkaisusuositus
 
Tilitoimisto on kerännyt asiakkaan kirjanpitoaineistosta tositteita, joita on tarvittu tukihakemuksen tekemiseksi TE-keskukselle. Tilitoimiston työnä on selvitysten mukaan ollut myös itse hakemuksen täyttäminen ja sen jättäminen ajoissa TE-keskukselle. Työ on tehty liian myöhään, minkä seurauksena hakemus on myöhästynyt ja tuet evätty.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan varallisuusvahingot siinä laajuudessa kuin vakuutuksenottaja olisi niistä vastuussa tilitoimistopalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, että tili- ja kirjanpitotoimistotyönä voidaan pitää tilitositteiden keräämistä kirjanpitoaineistosta sekä hakemuksen täyttämistä tältä osin. Sen sijaan tukihakemuksen täyttämistä muilta osin tai tukihakemuksen ajoissa jättämisestä huolehtiminen ei ole tili- tai kirjanpitotoimistotyötä. Koska asiakirjoista ei ilmene, miltä osin vahinko on aiheutunut liian myöhään tehtynä kirjanpitoaineiston tositteiden etsimisenä tai hakemuksen täyttämisenä tai miltä osin hakemuksen muusta myöhässä täyttämisestä tai liian myöhään TE-keskukseen toimittamisesta, katsoo Vakuutuslautakunta, että vakuutusyhtiön tulee korvata lautakunnan kohtuulliseksi arvioimaksi osuudeksi puolet siitä määrästä, mitä vahinkoa osoitetaan tosiasiallisesti aiheutuneen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Meinche, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta