Haku

VKL 397/15

Tulosta

Asianumero: VKL 397/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Lakipykälät: 32, 61

Pelastamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa. Avainten varkaus ulkomaanmatkalla. Tuliko kodin ovilukon sarjoittamiskulut korvata?

Tapahtumatiedot

Asiakkaalta oli 13.12.2013 anastettu Espanjassa laukku, jossa olivat muun ohella hänen kotinsa perus- ja varmuuslukkoavaimet ja osoitetiedot.

Vakuutusyhtiö korvasi varmuuslukon sarjoittamiskulut kotivakuutuksesta 10.6.2014 antamallaan korvauspäätöksellä. Myöhemmin asiakas vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan myös peruslukon 11.11.2014 tehdystä sarjoittamisesta aiheutuneet kulut 400,00 euroa. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta näitä kuluja katsottuaan, että varmuuslukon sarjoittaminen oli riittänyt estämään luvattoman pääsyn asiakkaan asuntoon. Peruslukon osalta kyse ei siten enää ollut korvattavista vahingon­torjuntakuluista.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan varmuuslukko sarjoitettiin uudelleen heti vahingon jälkeen 15.12.2013. Peruslukkoa ei voitu sarjoittaa tuolloin uudelleen, sillä perusavain toimi kaikissa taloyhtiön yhteisissä tiloissa ja sisääntulossa käytävään. Olisi pitänyt sarjoittaa kaikkien muidenkin avaimet. Nyt peruslukon sarjoitus tuli mahdolliseksi taloyhtiössä tapahtuneiden muutoksien yhteydessä, ja asiakas teetti sarjoituksen heti.

Asiakas vaatii 400 euron korvausta. Hän on joutunut olemaan kotonaan ovi varmuuslukittuna lähes vuoden, mikä ei ole kohtuullista. Lisäksi varmuuslukon käyttämisessä ja toiminnassa on ollut ongelmia.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja katsoo, että lukkojen sarjoitus- ja uusintakulut eivät ole suoranaista varkaudesta johtuvaa esinevahinkoa. Näitä kuluja voidaan korvata vahingontorjuntakuluina silloin, jos on olemassa konkreettinen, välitön vaara siitä, että varastetuilla avaimilla mennään vakuutuskohteeseen.

Tässä tapauksessa on korvattu oven varmuuslukon uudelleensarjoittaminen, jolla on estetty luvaton pääsy asiakkaan asuntoon. Näin ollen ei ole ollut konkreettista, välitöntä vaaraa siitä, että asuntoon tunkeudutaan avaimilla.

Lisäksi lukon sarjoitukseen tulee ryhtyä kohtuullisen ajan kuluttua avainten menettämisestä. Tässä tapauksessa peruslukon sarjoitus oli tehty miltei vuoden kuluttua varkaudesta. Ei ole selvitetty, että käsillä olisi ollut välitön vahingonvaara. Lisäksi jos asiakkaan mainitsema ”taloyhtiössä tapahtunut muutos” on ollut esimerkiksi se, että kaikki lukot on sarjoitettu uudelleen taloyhtiön päätöksellä, kyseessä ei ole tästä vahingosta aiheutunut kulu.

Asiakkaan mukaan varmuuslukon käytössä ja toiminnassa on ollut ongelmia. Ehtojen mukaan vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole sitoutunut huolehtimaan korvaustilanteessa omaisuuden korjaamisesta tai korjaustyön laadusta vaan siitä, että se korvaa korjauskustannuksia.

Matkatavaravakuutuksen osalta yhtiö toteaa lisäksi, että asiakkaan Suomessa olevan asunnon lukot eivät ole matkatavaravakuutuksen ehtojen perusteella suojattuja matkatavaroita eli mukaan otettua tai matkalla hankittua omaisuutta. Lukkojen sarjoittamisesta aiheutuneet kustannukset eivät tule millään perusteella korvattavaksi matkatavaravakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutusyhtiö on korvannut asiakkaan asunnon turvalukon sarjoittamiskustannukset kotivakuutuksesta vahingontorjuntakuluina. Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan myös asunnon peruslukon sarjoittamiskustannukset kotivakuutuksen tai matkatavaravakuutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Lain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut ehdoissa tarkemmin määritellyistä vahinkotapahtumista.

Kotivakuutuksen korvaussääntöjen kohdan 5.1 mukaan vakuutusmäärästä riippumatta vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Tapaukseen sovellettavien matkatavaravakuutusehtojen kohtien 1 ja 3 mukaan vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien esinevahinkojen varalta. Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottamaa ja matkalla hankittua omaisuutta.

Matkatavaravakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

Ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaa­van, tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Asian arviointi

Kotivakuutus (VKL 131/15)

Lukon sarjoittamiskustannukset eivät ole Espanjassa sattuneesta varkaustapahtumasta aiheutunutta suoranaista esinevahinkoa. Ne voivat kuitenkin olla vakuutussopimuslain 61 §:n ja vakuutusehtojen mukaisia korvattavia pelastamis­kustannuksia.

Kotivakuutuksen osalta vakuutusyhtiö on hyväksynyt varmuuslukon sarjoittamisesta 15.12.2013 aiheutuneet kulut korvattaviksi pelastamiskustannuksiksi. Kun varmuuslukko on sarjoitettu uudelleen, anastetuilla avaimilla ei enää ole voinut päästä asiakkaan asuntoon. Tämän vuoksi peruslukkoa sarjoitettaessa noin 11 kuukautta myöhemmin 11.11.2014 ei ole ollut käsillä välittömästi uhkaavan varkausvahingon vaara, eivätkä peruslukon sarjoittamiskulut ole korvattavia pelastamiskustannuksia.

Asiakas on kiinnittänyt huomiota varmuuslukon käyttöön ja toimivuuteen. Siltä osin lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu lähtökohtaisesti kustannusten korvaamiseen. Asiakkaan vastuulla on huolehtia varmuuslukkonsa mahdollisesta korjauttamisesta tai huollattamisesta.

Matkatavaravakuutus (VKL 397/15)

Asiakkaan asunnon ovilukot eivät ole matkatavaravakuutuksen kohteena, eikä asuntoon tunkeutuminen olisi matkatavaravakuutuksesta korvattavaksi tuleva vahinkotapahtuma. Lukkojen sarjoittamisella ei siten ole torjuttu sellaista vahinkoa, joka voisi tulla korvattavaksi matkatavaravakuutuksesta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo matkatavaravakuutuksen osalta, että sarjoittamiskulut eivät ole vakuutussopimuslain 61 §:n mukaisia korvattavia pelastamiskustannuksia.

Lopputulos

Asiakkaan asunnon peruslukon sarjoittamiskulut eivät ole koti- tai matkatavaravakuutuksesta korvattavaa suoranaista esinevahinkoa eivätkä vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneita kustannuksia. Lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta