Haku

VKL 396/13

Tulosta

Asianumero: VKL 396/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Kiinteistönomistajan vastuu. Kaatuminen pihatiellä olleeseen kuoppaan.

Tapahtumatiedot

A (s. 1944) kompastui 12.9.2012 asuintalonsa pihatiellä olleeseen kuoppaan saaden oikean olkaluun yläosan murtuman.

Korvausta vahingosta haettiin asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Korvauspäätöksessään 26.3.2013 vakuutusyhtiö totesi, että A on kiinteistön asukas ja asunto-osakeyhtiön osakas. Vahingon tapahtuessa A oli kävelemässä taloyhtiön parkkipaikalle, kun hänen jalkansa osui hiekkatiellä olevaan monttuun ja siitä keskelle hiekkatietä kasvaneeseen ruohomättääseen. A menetti tasapainonsa ja kaatui loukaten oikean olkaluunsa.

Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan kyseessä on ns. normaali hiekkakäytävä, jossa kesän jäljeltä oli joitakin epätasaisuuksia. Vakuutuksenottajan kiinteistö on rivitalo, jossa osakkaiden kesken on sovittu, että kulkuväylien tasoitustyöt tehdään ns. talkootyönä. Tapana on ollut, että tilataan kivituhkaa, jolla asunto-osakeyhtiön osakkaat ja asukkaat tasoittavat pahimmat kuopat. Ennen vahinkotapausta, syksyllä 2012 asukkaat eivät olleet ottaneet puheeksi kulkuväylien uusimista tai poikkeuksellisen huonoa kuntoa. Isännöitsijän mukaan kuntokartoituksessa vuonna 2009 suositeltiin nurmialueiden ja hiekka-alueiden uusimista, mutta osakkaat päättivät, että kunnostusta ei suoriteta toistaiseksi.

A:n selvityksen mukaan kaatumiskohdalla on pieni ylämäki, johon sateisen kesän jäljiltä oli muotoutunut uria ja uran reunalle kasvanut kasa ruohoa. Kaatumisen aiheuttanut ura oli noin pari senttiä syvä ja noin 25 senttiä pitkä. A on asunut talossa yli 10 vuotta. Tänä aikana hiekkatiet on kunnostettu kaksi kertaa vuodessa talkoilla, jolloin hiekkamontut täytetään. Talkoot pidetään keväällä ja myöhään syksyllä. Syksyllä 2012 talkoita ei kuitenkaan jostain syystä pidetty.

Vakuutusyhtiö katsoi, että sään aiheuttamat urat hiekkateillä ovat tavanomainen ilmiö, eikä pelkästään se, että kulkuväylällä on kuoppa tai muu epätasaisuus, vielä osoita kiinteistönomistajan toimineen huolimattomasti kiinteistön kunnossapidossa. Tässä tapauksessa kunnossapitotyöt, kuten kulkuväylien epätasaisuuksien tasoitus tehdään osakkaiden toimesta ns. talkootyönä tavanomaisesti kaksi kertaa vuodessa. Asunto-osakeyhtiö ei vastaa kulkuväylien kunnossapidon laiminlyönnistä osakkaille aiheutuneista vahingoista, jos osakkaat ovat päättäneet, että kunnossapito toteutetaan talkoina. A on osakas ja ollut tietoinen talkookäytännöstä. Näin ollen asunto-osakeyhtiö ei ole vastuussa A:n henkilövahingosta.

A:n tekemän oikaisupyynnön johdosta vakuutusyhtiö antoi asiassa vielä uuden korvauspäätöksen 22.5.2013. Yhtiö viittasi Korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen KKO 1995:169 ja totesi, ettei asunto-osakeyhtiö vastaa kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnistä osakkaille aiheutuneista vahingoista, mikäli osakkaiden kesken on sovittu kyseisten laiminlyötyjen kunnossapitotoimien suorittamisesta talkootyönä. Kiinteistönomistajan selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiössä on ollut tapana, että vuosittain tilataan ja toimitetaan kivituhkaa osakkaiden käytettäväksi pihan hiekkateiden kuoppien ym. kunnostukseen. Näin oli tapahtunut myös syksyllä 2012. Se, ettei syksyllä 2012 pidetty talkoita, ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan osoita, että hiekkateiden kunnostus ja kuoppien täyttäminen olisi jäänyt yhtiössä kokonaan hoitamatta. Talkoissa muiden tehtävien ohella on voitu hiekkateitä kunnostaa, mutta muutoin tätä työtä on tehty talkoiden ulkopuolellakin. Lisäksi syystalkoot olisivat joka tapauksessa ajoittuneet myöhäiseen loppusyksyyn, joten niiden pitämättä jättämisellä ei ole ollut vaikutusta 12.9.2012 tapahtuneeseen vahinkoon.

Valitus

Valituksessaan A vaatii vahingon korvaamista. A toteaa, että jokainen asunto-osakeyhtiön osakas hoitaa kesäaikaan asuntonsa edessä ja takana olevat piha-alueet ja pihan edessä olevan pihatien. Laiminlyönnistä ei kuitenkaan ole mitään seurauksia. Isännöitsijä ja hallitus kutsuvat kaksi kertaa vuodessa kokoon talkoot, joissa kunnostetaan niitä alueita, jotka muuten jäävät kunnostamatta tai ovat kunnostuksen tarpeessa. Jostain syystä syksyllä 2012 ei talkoita kutsuttu kokoon, jonka takia kuoppa, johon A kaatui, jäi korjaamatta. Mitään tiedotusta talkoiden perumisesta ei tullut, joten osakkaan oli mahdotonta tietää, pitäisikö asiaa tiedustella tai tehdä jotain. A kiistää tienneensä hiekkatien korjausta varten tuodusta tuhkahiekasta. A katsoo, että asunto-osakeyhtiö on hänen kaatumisestaan vastuussa, koska talkoita ei pidetty eikä tästä tiedotettu osakkaille.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että asunto-osakeyhtiön korvausvastuu pihateiden kunnosta on oikeuskirjallisuuden ja -käytännön mukaan ankaroitunutta. Pihateiden tasaisuudesta ei yhtiön käsityksen mukaan ole olemassa velvoittavia ohjeita. Tielainsäädännössä noudatettavan periaatteen mukaan voidaan katsoa, että pihatiet on pidettävä käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Kun ehdotonta tasaisuutta ei voida vaatia, on mahdollista, että vahinkoja sattuu ilman, että asunto-osakeyhtiö on laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuuttaan tien kunnossapidosta. Vastuun ei voida katsoa olevan yhtä ankaraa kuin liukastumisvahinkojen osalta. Kuoppa on A:n kertoman mukaan ollut pieni, noin pari senttiä syvä. Yhtiö katsoo, ettei asunto-osakeyhtiön voida katsoa laiminlyöneen kunnossapitovelvollisuuttaan. Asunto-osakeyhtiön alueelle on 9.8.2012 toimitettu kivituhkaa teiden korjaamiseksi tarvittaessa. Asunto-osakeyhtiön on siten täyttänyt velvollisuutensa sen suhteen, että yhteinen kunnossapito on ollut mahdollista. Syystalkoiden järjestämättömyydellä ei ole asiassa merkitystä, koska talkoita järjestetään vasta lehtien pudottua puista.

Vakuutusyhtiö viittaa Korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen KKO 1995:169 ja Vakuutuslautakunnan aiempiin ratkaisusuosituksiin VKL 138/95, VKL 614/97 ja VKL 319/99. Yhtiö katsoo edelleen, että koska kunnossapito on järjestetty talkoilla, ei asunto-osakeyhtiö ole mahdollisesta kunnossapidon laiminlyönnistä osakkaalle aiheutuneista vahingoista korvausvastuussa.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle asunto-osakeyhtiölle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko A:n kaatuminen kulkuväylällä olleeseen kuoppaan seurausta asunto-osakeyhtiön puolella olevasta laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön kulkuväylät ovat turvallisia niillä liikkujille. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Kiinteistönomistaja vapautuu vastuusta osoittamalla, että on huolehtinut kiinteistön turvallisuudesta riittävällä tavalla.

Vakiintuneen oikeus- ja lautakuntakäytännön mukaan asunto-osakeyhtiö ei vastaa osakkaalle kunnossapidon laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, mikäli osakkaat ovat sopineet kunnossapitotöiden jättämisestä osakkaiden itsensä suoritettavaksi. Vahinkoriski näin toteutetusta ja mahdollisesti riittämättömästä kiinteistönhoidosta kuuluu tällöin osakkaille itselleen.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän sähköpostitse 1.2.2013 vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan kiinteistön huoltotyöt talvikunnossapitoa lukuun ottamatta hoidetaan talkoilla. A:n yhtiölle 8.2.2013 antaman selvityksen mukaan A on asunut taloyhtiössä yli 10 vuotta, minä aikana hiekkatiet on kunnostettu kaksi kertaa vuodessa talkoilla, keväällä ja myöhään syksyllä. Uudelleenkäsittelypyynnössään 2.4.2013 A on katsonut, että hän ei osakkaana ole vastuussa pihateiden hoidosta, koska taloyhtiön asioita hoitavat isännöitsijä ja hallitus. Talkoita ei syksyllä 2012 ole pidetty eikä mitään ainesta tien paikkaamista varten toimitettu. Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen 15.5.2013 antaman selvityksen mukaan kiinteistölle oli 9.8.2012 toimitettu kivituhkaa tien korjausta varten. Vahinkoasiakirjoissa on tätä toimitusta koskeva lasku. Hallituksen jäsenen selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiön kunnossapidosta vastaavat osakkaat yhteisvastuullisesti. Vastuuta ei ole jaettu osakkaiden kesken, vaan kukin osakas on huolehtinut kunnossapidosta kykynsä ja tarpeen mukaan. Syystalkoita ei yleensä pidetä kovin aikaisin, koska jos puista ja pensaista eivät ole vielä lehdet pudonneet, haravoinnille ei ole tarvetta. A:n Vakuutuslautakunnalle toimittaman valituksen mukaan asunto-osakeyhtiössä on kesäaikaan tapana, että jokainen osakas hoitaa asuntonsa edessä ja takana olevat piha-alueet ja pihan edessä olevan pihatien. Asiaa ei ole missään kirjattu, suurin osa ihmisistä tekee näin, mutta laiminlyönnistä ei seuraa mitään. Talkoissa kahdesti vuodessa kunnostetaan niitä alueita, jotka jäävät muuten kunnostamatta tai ovat kunnostuksen tarpeessa. A kiistää tienneensä, että kiinteistölle oli elokuussa 2012 toimitettu tuhkahiekkaa tien kunnostusta varten. Se paikka, jossa hiekkaa pitäisi olla, on piilossa varastorakennuksen takana, eikä sitä välttämättä kulkiessaan huomaa.

Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että vakuutuksenottajana olevassa asunto-osakeyhtiössä on osakkaiden kesken sovittuna käytäntönä ollut muiden kuin talvikunnossapitotöiden suorittaminen talkoovoimin. Niin ikään lautakunta katsoo, että A on ollut tästä käytännöstä tietoinen (”kesäaikaan jokainen osakas hoitaa…”). Tällaisessa tilanteessa kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraava vahinkoriski kuuluu osakkaille itselleen. Lautakunta pitää tilannetta vastaavana kuin Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 1995:169. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599) ei ole tuonut muutosta oikeustilaan. Lautakunta toteaa vielä käsityksenään, ettei syystalkoiden pitämättä jättämisellä syksyllä 2012 ole syy-yhteyttä A:n kaatumiseen, koska talkoot on A:n omankin selvityksen mukaan ollut tapana pitää myöhään syksyllä ja A:n kaatuminen on tapahtunut 12.9.2012. Lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö ole korvausvastuussa A:n henkilövahingosta.

Edellä kerrotuin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta