Haku

VKL 395/13

Tulosta

Asianumero: VKL 395/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2014

Vakuutuksenottajan hallussa olleen yleisavaimen katoaminen. Lukkojen sarjoituskulujen korvattavuus. Pelastamiskustannukset. Kysymys avaimen katoamisen aiheuttaman vahingonvaaran välittömyydestä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja L Oy oli tekemässä yhteisten saunatilojen kunnostusta vahingonkärsijän toimeksiannosta tämän omistamassa vuokratalossa. L Oy:n asentaja oli hakenut työtä varten 2.1.2013 huoltoyhtiöltä rakennuksen yleisavaimen. Asentaja oli työskennellyt talossa kello 16 saakka, jonka jälkeen hän oli tuonut tavaraa autolle ja kävellyt paikoitusalueen läpi toisen rakennuksen pihaan auttamaan toista asentajaa. Tämän jälkeen asentaja oli kävellyt takaisin autolle. Seuraavana aamuna kello 8.00 asentaja oli havainnut yleisavaimen kadonneen ilmoituksensa mukaan rakennusten piha-alueelle. L Oy:n toimesta avainta etsittiin metallinpaljastimella ja sulattamalla piha kuumalla vedellä, mutta avainta ei löytynyt.

Taloihin järjestettiin vartiointi ja avainta etsittiin asentajan kulkureittien perusteella ja rakennusten väliseltä alueelta. Vahingonkärsijän isännöitsijä tilasi ensimmäiseksi ulko-ovien uudelleen sarjoituksen. Aiemmin kello 7 ja 20 välisenä aikana auki pidetyt ulko-ovet suljettiin tapahtuneen jälkeen. Alaovien lukkojen 7.1.2013 tehdyn uudelleen sarjoituksen jälkeen vartiointi lopetettiin. Vahingonkärsijä ei kuitenkaan hyväksynyt yleisavaimen katoamisesta aiheutuvaa riskiä, vaan 23.1.2013 alkaen myös asuntojen ovien lukot sarjoitettiin uudelleen. Sarjoittamisesta aiheutui yhteensä 36.082,11 euron kustannukset. L Oy haki korvausta avaimen katoamisen aiheuttamista kustannuksista vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätökset 28.2.2013 ja 13.3.2013

Vakuutusyhtiö on korvannut L Oy:n vastuuvakuutuksesta välittömänä tarpeellisena vahingontorjuntakuluna vartioinnin kustannuksia 3.485,90 euroa sekä ulko-ovien lukkojen väliaikaisen sarjoituksen ja uusien avainten kustannuksina 4.696,67 euroa. Muilta osin korvausta ei maksettu, vaan vakuutusyhtiö on vedonnut vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.2 avaimen katoamisen aiheuttamaa vahinkoa koskevaan rajoitukseen.

Ehtokohdan mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu toisen käytössä oleviin tiloihin pääsyn mahdollistavan avaimen tai muun vastaavan välineen katoamisen seurauksena syntyneistä lukkojen tai järjestelmien sarjoitus- tai uusimiskustannuksista. Vakuutusturvasta korvataan kuitenkin sellaiset sarjoitus- tai uusimistoimenpiteiden kustannukset, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen tai välineen väärinkäyttämisen estämiseksi edellyttäen, että seuraavat kohdat täyttyvät yhtäaikaisesti

1. avaimen tai välineen katoamisen on aiheuttanut virheellään tai laiminlyönnillään vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö tai hänen hallintoelimiinsä kuuluva henkilö,

2. on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esim. väliaikainen sarjoitus, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai sen koko sarjan uudistaminen.

Valitus

L Oy:n käsityksen mukaan lukkojen uudelleensarjoituskulut tuli korvata vastuuvakuutuksesta vahingon torjuntakuluina. Avaimen oli kadottanut virheellään tai laiminlyönnillään sen työntekijä, ja oli ollut ilmeistä, että avain oli sellaisen hallussa, jolla ei ole ollut siihen oikeutta, ja tämän seurauksena rakennuksissa olevaa toisen omaisuutta uhkasi välitön vaara.

Vasta vahingon jälkeen selvisi, että yleisavain toimi kaikkiin vahingonkärsijän taloihin kyseisellä kadulla eli osoitteissa 2, 6, 10 ja 14 oleviin rakennuksiin. L Oy oli hakenut yleisavaimen mielestään vain numeroon 14. Toisin kuin vakuutusyhtiö oli väittänyt, lukkoja ei ollut uusittu eikä avaimen tyyppiä muutettu vaan vain sarjoitus oli muutettu.

L Oy on vedonnut laajoihin ja kattaviin etsintöihin, joista huolimatta avainta ei löytynyt. Tämän perusteella oli hyvin ilmeistä, että avain oli sellaisen hallussa, jolla ei ollut siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkasi välitön vaara. Kaupunginosa huomioon ottaen välittömän vaaran uhka oli ollut hyvin todennäköinen.

Avain oli ollut helposti yhdistettävissä käyttökohteeseensa, koska se oli käynyt kaikkiin vieressä oleviin taloihin, yhteensä seitsemään taloon. Pelkästään väliaikainen sarjoitus ei olisi ollut riittävä toimenpide välittömän vaaran uhan torjumiseksi. Asuntoihin tunkeutumisvaara oli ollut asia kokonaisuutena arvioiden merkittävä. Taloja vartioitiin, kunnes alaovien lukot saatiin sarjoitettua uudelleen, jolloin minimoitiin väärinkäytöksen vaaraa.

Kaikkien lukkojen uudelleen sarjoitus oli ollut välittömästi tarpeellinen toimenpide välittömän vaaran uhan torjumiseksi. Tästä syystä kiinteistöjen omistaja oli vaatinut lukot sarjoitettavaksi uudelleen asuntoihin murtautumisen estämiseksi. Pelkästään alaovien uudelleen sarjoitus ei olisi ollut riittävä toimenpide, koska yleisavaimella olisi edelleen päässyt kaikkiin asuntoihin.

Lukkotehtaan sarjasuunnittelija oli antanut asiasta 12.3.2013 lausunnon, jonka mukaan, kun kiinteistön yleisavain on kadonnut, kiinteistön lukitusturvallisuus on menetetty. Kun kyseessä on mekaaninen avainsarjoitus, suositellaan koko kiinteistön uudelleen sarjoittamista. Kadonnut yleisavain on mahdollista poistaa ainoastaan kiinteistön asunnoista. Lukkoliikkeen lausunnossa 12.3.2013 on viitattu tehtaan selvitykseen. Kun yleisavain katoaa, joudutaan yleensä aina avaimet uusimaan ja kaikki kiinteistön lukot sarjoittamaan uudelleen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on edelleen vedonnut vastuuvakuutuksen ehtojen avaimen katoamista koskevaan kohtaan, jonka mukaan avaimen katoamisen seurauksena syntyneistä lukkojen sarjoitus- ja uusimiskustannuksista ei makseta korvausta. Tämä on siis lähtökohta. Ehdoissa on kuitenkin määritelty poikkeustilanteet, joissa tällaiset kustannukset voivat olla korvattavia.

Vahinkoasiassa oli ratkaistava, oliko ilmeistä, että avain oli sellaisen hallussa, jolla ei ollut siihen oikeutta, ja uhkasiko tämän seurauksena tiloissa olevaa omaisuutta välitön vaara. Lisäksi oli ratkaistava, olivatko asuntojen lukkotyöt välittömästi tarpeelliset avaimen väärinkäyttämisen estämiseksi vai oliko ulko-ovien sarjoitus riittävä toimenpide.

Vahinko oli katsottu korvattavaksi, mutta ratkaisua voitiin jälkikäteen arvioida toisinkin. Ensinnäkin työntekijä havaitsi yleisavaimen katoamisen työkohteessa käyntiä seuranneena päivänä. Sitä, missä katoaminen tapahtui, ei tiedetty. Työntekijä vain oletti, että katoaminen tapahtui työkohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Mitkään selvitykset eivät tukeneet tätä olettamaa. Toiseksi avaimessa ei ollut sellaista tunnistetta, joka olisi auttanut löytäjää yhdistämään avaimen kyseisiin taloihin. Kolmanneksi ei ollut esitetty viitteitä siitä, että avain olisi sellaisen hallussa, jolla olisi aikeita käyttää sitä väärin. Tällaisesta hallussa olosta oli oltava pelkkää vaaran mahdollisuutta tarkempi selvitys. Neljänneksi asuntojen sarjamuutoksia alettiin toteuttaa vasta kolmen viikon kuluttua avaimen katoamisesta. Toimenpidettä ei siten tehty välittömästi. Oli myös todettava, että kyseisen rajoitusehdon tarkoituksena - siinäkään tapauksessa, että korvattavan vahingon edellytykset täyttyivät - ei ollut saattaa vakuutuksenottajaa tai vahingonkärsinyttä siihen asemaan, jossa he olivat ennen vahinkoa.

Vakuutuksenottajan velvollisuus on osoittaa, että korvattavan vahingon edellytykset täyttyvät. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei yleisavaimen katoamisesta aiheutunut tässä tapauksessa sellaista konkreettista vahingonvaaraa, jonka vuoksi oli tarpeellista ryhtyä vaihtamaan lukkojen sarjoja. Asuntojen sarjoitustyö ei tämän vuoksi ollut vakuutusehtojen mukainen välittömästi tarpeellinen toimenpide. Tämä oli erikseen ja vahinkotapahtuman erityispiirteistä riippumattomana seikkana todettu myös vakuutusehdoissa.

Asuntojen lukkojen sarjoituskustannukset eivät ole korvattavia myöskään vakuutussopimuslain 61 §:n mukaisina pelastamiskustannuksina, koska kustannukset eivät ole vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon torjuntakustannuksia.

Vakuutuksenottajan lisäkirjelmä 17.9.2013

Lisäkirjelmässään lautakunnalle L Oy on huomauttanut vakuutusyhtiön tulkinneen lukkotehtaan lausuntoa virheellisesti. Tehtaan sarjasuunnittelija oli kirjoittanut olevan mahdollista poistaa yleisavain ainoastaan kiinteistön asunnoista, jolla oli tarkoitettu, että asunnot oli sarjoitettava uusiksi, jotta yleisavain poistuisi käytöstä. Kohteessa ulko-ovet olivat päivisin auki ja menivät kellolla yöksi lukkoon, joten päivisin avaimella olisi voinut kulkea esteettä.

L Oy on kertonut työntekijöidensä tulevan aamuisin hallille, jossa he laittavat pukuhuoneessa haalarit päälle. Avaimen katoaminen muualle kuin talon pihalle oli erittäin epätodennäköistä. Kyseisenä päivänä asentaja ajoi yrityksen autolla kohteesta hallille päivän päätteeksi ja vaihtoi haalarit pois. Seuraavana aamuna hän laittoi samat haalarit ja lähti samalla autolla työkohteeseen, joten avain ei voi olla kuin tippunut kohteeseen. L Oy:n parkkipaikalta on pukuhuoneeseen noin 20 metriä, jolta matkalta avain olisi kyllä löydetty.

Selvitykset

Lukkotehtaan sarjasuunnittelijan 12.3.2013 antaman lausunnon mukaan kohteen lukosto oli valmistunut vuonna 2010. Kun kiinteistön yleisavain on kadonnut, on kiinteistön lukitusturvallisuus menetetty. Kun kyseessä on mekaaninen avainsarjoitus, suositellaan koko kiinteistön uudelleen sarjoittamista. Kadonnut yleisavain oli mahdollista poistaa ainoastaan kiinteistön asunnoista.

Lukkoliikkeen 12.3.2013 antaman lausunnon mukaan kadonnut yleisavain oli mahdollista poistaa ainoastaan kiinteistön asunnoista siitä syystä, että lukkoon kävi vain kaksi erilaista avainta. Jos kadonnut yleisavain korvattiin uudella asuntojen osalta, pääsi vanhalla yleisavaimella vielä kaikista muista lukoista. Yleisavainta (tai mitään muutakaan avainta) ei voitu poistaa yleisten tilojen lukoista. Jos avain haluttiin pois esimerkiksi porrashuoneen ulko-ovesta, johon kävivät lähes kaikki taloyhtiön avaimet, aiheutti avaimen poistaminen sen, että useita eri avaimia poistui lukosta. Tämä tarkoitti, että joudutaan vaihtamaan useiden eri asuntojen avaimet ja lukot sarjoittamaan uudelleen. Yleisavaimen kadotessa joudutaan yleensä aina avaimet uusimaan ja kaikki kiinteistön lukot sarjoittamaan uudelleen.

Lautakunnalle on annettu vielä vakuutusyhtiön edustajan pyytämä lukkoliikkeen 19.9.2013 päivätty lisäselvitys siitä, mitä yleisavaimen poistaminen asuntojen lukoista olisi maksanut.

Lukkoliikkeen mukaan yleisavaimen poisto asunnoista oli mahdollista vaihtamalla 4 – 5 haittalevyä avainpesästä. Toimenpide oli kuitenkin hitaampi kuin pelkkä sarjanvaihto, jossa vaihdetaan sarjatäyte ja sylinteri. Asennusaikaa kuluisi arviolta kaksinkertainen määrä. Lisäksi veloitetaan vaihdettavat haittalevyt n. 950 kpl, sekä tehtaalta tilattavat sarjatiedot 219 kpl.

Tämä ei riittänyt, vaan myös yleisten tilojen lukot oli sarjoitettava uudelleen, jotta kadonnut yleisavain saataisiin poistettua. Koska yleis- ja huoneistojen avaimia ei voitu poistaa yleisten tilojen lukoista, aiheutti tämä sen, että kaikki avaimet olisi joka tapauksessa vaihdettava.

Nyt vain ulkokuoren lukot oli sarjoitettu väliaikaiseen sarjaan, ei muita yleisten tilojen lukkoja. Kaikkia yleisten tilojen lukkoja ei voitu sarjoittaa samalle väliaikaiselle avaimelle, koska asukkaat eivät saaneet päästä avaimellaan sähkökomeroihin, sähköpääkeskukseen, lämmönjakohuoneeseen tai muihin teknisiin tiloihin. Samoin toisinpäin esimerkiksi lehdenjakaja tai reittiavaimilla ei saanut päästä asukasvarastoihin, kerhohuoneisiin, pesulaan, kuivaushuoneeseen tai muihin asukkaiden käytössä oleviin tiloihin.

Jos asukkaille jäisi käyttöön ulkokuoreen vaihdettu avain ja asuntoihin entinen avain, seuraisi tästä lukkoliikkeen mukaan, että huoltomies tarvitsisi neljä erilaista avainta, asukkaat kolme erilaista avainta ja entiset asunnon avaimet, lehdenjakaja yhden avaimen ja energialaitos sekä puhelinyhtiö kolme erilaista avainta. Lisäksi, jos asuntojen lukoista poistettiin yleisavain, isännöitsijä / huoltomies ei päässyt hätätilanteessa huoneistoon.

Lukkoliikkeen mukaan kustannukset olisivat olleet:

Väliaikainen lukitus ulkokuori                          4758,17

Yleisavaimen poisto asuntojen lukoista          10898,29

Yleisten tilojen lukkojen uudelleen sarjoitus     5524,43

Avaimet + leimaukset                                  12280,78

Yhteensä alv 0 %                                         33461,67

Tässä hinnassa ei ole huomioitu edellisen kohdan mahdollisia avainmääriä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Kysymyksessä olevan toiminnanvastuuvakuutuksen 1.1.2012 lukien voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 201.2 rajoitusten alakohdan ”Avaimen katoaminen” mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu toisen käytössä oleviin tiloihin pääsyn mahdollistavan avaimen tai muun vastaavan välineen katoamisen seurauksena syntyneistä lukkojen tai järjestelmien sarjoitus- tai uusimiskustannuksista.

Vakuutusturvasta korvataan kuitenkin sellaiset sarjoitus- tai uusimistoimenpiteiden kustannukset, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen tai välineen väärinkäyttämisen estämiseksi edellyttäen, että seuraavat kohdat täyttyvät yhtäaikaisesti

1. avaimen tai välineen katoamisen on aiheuttanut virheellään tai laiminlyönnillään vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö tai hänen hallintoelimiinsä kuuluva henkilö,

2. on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esim. väliaikainen sarjoitus, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai sen koko sarjan uudistaminen.

Asian arviointi

Asia koskee asuinrakennusten lukkoihin sopivan yleisavaimen katoamisen vuoksi tehdyn lukkojen uudelleensarjoituksen kustannusten korvattavuutta L Oy:n vastuuvakuutuksesta. Saadun selvityksen mukaan avain oli luovutettu L Oy:n palveluksessa olleelle asentajalle 2.1.2013 vahingonkärsijän omistamassa vuokratalossa tehtävää saunan kunnostusta varten.

Asiassa on ilmeistä, että avaimet ovat kadonneet L Oy:n asentajan huolimattoman menettelyn seurauksena. Suoranaisena esinevahinkona korvattavaa on tällöin kadonneiden avainten arvo. Vahingosta aiheutuvina muina vahingonkorvauslain mukaisina kuluina korvattavaksi voivat tulla vahingonkärsijän omistamien vuokratalojen lukkojen uudelleensarjoituskustannukset edellyttäen, että toimenpide on aiheellinen välittömästi uhkaavan kadonnutta avainta käyttämällä tapahtuvan rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi.

Kysymyksessä on ollut vastuuvakuutusehtojen kohdassa 201.2 mainittu avaimen katoamisvahinko. Vahinko oikeuttaa ehtokohdan mukaan korvaukseen vain, mikäli sen on aiheuttanut vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö ja on ilmeistä, että avain on joutunut sellaisen haltuun, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara. Lukkojen sarjoituskustannusten korvattavuudelle ehtokohdassa asetetut kriteerit vastaavat yleisiä vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksiä ja vakuutussopimuslain vaatimusta pelastamisvelvollisuuden noudattamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

L Oy:n asentaja on havainnut avaimen katoamisen 3.1.2013 aamulla. Asentaja oli avaimen 2.1.2013 saatuaan työskennellyt ensin kohderakennuksessa ja käynyt sen jälkeen jalan paikoitusalueen läpi kävellen toisen rakennuksen pihassa auttamassa toista asentajaa, minkä jälkeen asentaja oli palannut autolleen. L Oy:n lautakunnalle myöhemmin antaman selvityksen mukaan asentaja on ajanut yrityksen autolla kohteesta hallille ja vaihtanut haalarit pois. Asentaja on pukenut seuraavana aamuna samat haalarit ja ajanut samalla autolla työkohteeseen. Matka L Oy:n parkkipaikalta pukuhuoneeseen on lyhyt, joten sinne pudotettu avain olisi löydetty.

Saadun selvityksen perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että L Oy:n asentaja on kadottanut yleisavaimen vahingonkärsijän rakennusten alueelle. Tällöin on olemassa ilmeinen vaara siitä, että avain on tunnistettavissa juuri kyseisiin rakennuksiin sopivaksi ja avaimen sopivuus rakennusten lukkoihin on sen haltuunsa saavan henkilön helposti kokeiltavissa. Tässä tapauksessa avainta ei ole löydetty, vaikka sen mahdollinen katoamisalue on ollut kohtalaisen rajallinen ja avainta on voimaperäisesti etsitty metallinpaljastimella sekä sulattamalla piha. Tämä viittaa siihen, että vaikka saadun selvityksen perusteella avaimen joutumista ulkopuolisen henkilön haltuun ei olekaan voitu varmuudella vahvistaa, on riski siitä ollut tässä tapauksessa ilmeisen suuri ja sen vuoksi on ollut syytä ryhtyä välittömästi vahingontorjuntatoimenpiteisiin.

Välittöminä toimenpiteinä on järjestetty vahingonkärsijän rakennusten vartiointi ja rakennusten ulko-ovien lukkojen uudelleen sarjoitus, mistä aiheutuneet kustannukset vakuutusyhtiö on korvannut. Lautakunta katsoo, että näistä toimenpiteistä huomatta yleisavain on edelleen mahdollistanut oikeudettoman pääsyn rakennuksissa oleviin asuntoihin, mitä mahdollisuutta pelkkä ulko-ovien lukkojen uudelleen sarjoitus ja niiden jatkuvakaan lukittuna pitäminen ei kiinteistöllä tapahtuvan normaalin liikkumisen vuoksi voi riittävästi estää.

Selostetuilla perusteilla lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa yleisavaimen katoamisen aiheuttamana välittömästi tarpeellisena toimenpiteenä on ollut pidettävä myös rakennuksissa olevien asuntojen ovien sekä muiden tilojen lukkojen sarjoittamista uudelleen niin, että kadonnut yleisavain käy niihin sopimattomaksi. Tätä varten tarvittavien toimenpiteiden kustannuksista käytettävissä olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata jo maksamiensa sarjoituskustannusten lisäksi myös loppuosa lukkoliikkeen 28.1.2013 päiväämän laskun 36.082,11 euron loppusummasta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä ja Pesonen. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia