Haku

VKL 394/15

Tulosta

Asianumero: VKL 394/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Hemförsäkring. Byggnadens återanskaffningsvärde. Ersättning för kostnader för ersättande bostad.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagarens egnahemshus förstördes till 91 procent vid en eldsvåda år 2013. Försäkringsbolaget betalade 60 214,70 euro i ersättning enligt återanskaffningspriset 25.10.2013. Ersättning för avbrott i boendet betalades för åtta månader.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren yrkar på att ersättningen enligt återanskaffningsvärdet ska vara 103 361 euro plus dröjsmålsränta, på basis av de faktiska byggkostnaderna. Byggandet pågick i 16 månader, eftersom det var omöjligt att utföra grundarbeten vintertid utan förhöjda kostnader. Försäkringstagaren yrkar på att ersättning för ersättande bostad ska betalas enligt den maximala tid som nämns i försäkringsavtalet, dvs. nio månader.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget anför i sitt bemötande att det har fått två offerter på återuppbyggnad av egnahemshuset, 62 500 euro respektive 64 604 euro. I vartdera beloppet ingår mervärdesskatt och leverans av nyckelfärdiga hus. Offerterna visar att försäkringsbolagets uppskattning var riktig, med beaktande av att offerterna gavs år 2015 och försäkringsbolaget betalade ut ersättningen 60 214,70 euro år 2013. Försäkringstagaren har inte byggt ett hus som motsvarar det hus som skadades vid branden, i stället har han byggt ett 99 kvadratmeter stort hus. Den skadade byggnadens lägenhetsyta var 35 kvadratmeter. Ersättning kan därmed inte betalas på basis av de faktiska byggkostnaderna. Försäkringsbolaget konstaterar att kostnaderna för avbrott i boendet ersattes på basis av den tekniska återuppbyggnadstiden.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida försäkringstagaren har lagt fram utredning om att återanskaffningskostnaden för byggnaden överskred den på återanskaffningspriset baserade ersättningen 60 214,70 euro som försäkringsbolaget har betalat och huruvida försäkringsbolaget är skyldigt att betala ersättning för avbrott i boendet under den maximala tid (nio månader) som anges i försäkringsvillkoren.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

6.3.1 Skadebelopp enligt återanskaffningsvärde

Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärde fås då eventuellt restvärde dras av från egendomens återanskaffningsvärde. Om den skadade egendomen kan repareras utgörs skadebeloppet av reparationskostnader, dock högst egendomens återanskaffningsvärde minskat med restvärdet.

Bedömning

Försäkringsnämnden konstaterar att den som söker ersättning är skyldig att bevisa storleken på den skada som uppkommit i ett försäkringsfall.  Försäkringsnämnden anser utifrån de inlämnade anbuden om återuppbyggnad som motsvarar den skadade byggnaden att byggnadens återanskaffningsvärde inte överskred det ersättningsbelopp om 60 214,70 euro som försäkringsbolaget betalade år 2013. Eftersom en byggnad som är 99 kvadratmeter och därmed betydligt större haruppförts i stället för den skadade byggnaden är det inte heller möjligt att använda de faktiska byggkostnaderna som underlag för bedömning av den på återanskaffningsvärdet baserade ersättningen. Därmed anser nämnden att försäkringsbolaget inte är skyldigt att betala ytterligare ersättning.

Försäkringstagaren yrkar på ersättning för att ha använt en ersättande bostad i nio månader. Enligt den utredning som försäkringstagaren lagt fram pågick byggandet i 16 månader, eftersom det inte skulle ha kunnat utföras snabbare vintertid utan förhöjda kostnader. Försäkringsbolaget har betalat ersättning för ett åtta månader långt avbrott i boendet. Enligt försäkringsbolaget baserar sig ersättningstiden på den tekniska återuppbyggnadstiden. Med beaktande av att det egnahemshus som byggdes har en yta som är mer än dubbelt så stor som det skadade husets yta anser Försäkringsnämnden att den åtta månader långa tid under vilken försäkringsbolaget har betalat ersättning för avbrott i boendet är adekvat.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta