Haku

VKL 394/06

Tulosta

Asianumero: VKL 394/06 (2006)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.10.2006

Lakipykälät: 5, 9

Auto- ja liikennevakuutuksen maksuerien suuruus Vakuutuksesta annetut tiedot Moottoripyörien liikennevakuutusmaksujen painottaminen vakioajokaudelle

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottaja on saanut 4.5.2006 vakuutusyhtiön palvelutoimistosta vakuutustarjouksen moottoripyörälleen liikenne- sekä hirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutuksista. Vakuutustarjouksen mukaan bonuksellisen liikennevakuutuksen vakuutusmaksu ajalta 4.5.2006–3.5.2007 olisi 660,50 euroa, josta vähennettäisiin 70 %:n bonus, 5 %:n omistaja-alennus sekä 2,5 %:n maksutapa-alennus. Liikennevakuutuksen vakuutusmaksuksi tuli 183,55 euroa. Tarjouksen mukaan vakuutusmaksu perustui tarjouksentekohetkellä voimassa oleviin vakuutusyhtiön liikennevakuutusmaksuihin. Vastaavasti osakaskovakuutuksen perusmaksu olisi 106,92 euroa, josta vähennettäisiin 9 %:n jäsenalennus, 5 %:n omistaja-alennus sekä 2,5 %:n maksutapa-alennus. Vakuutuskauden maksu olisi tämän vakuutuksen osalta 90,12 euroa. Tämäkin vakuutusmaksu perustuu tarjouksentekohetkellä voimassa oleviin vakuutusyhtiön autovakuutusmaksuihin. Tarjouksessa kehotettiin tutustumaan myös huolellisesti tarjouksen liitteenä olevaan tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin. Tarjouksen mukana on liiteluettelossa mainittu tuoteseloste, liikenne- ja autovakuutusehdot, hyväksymisilmoitus ja palautuskuori.
 
Vakuutuksenottaja hyväksyi vakuutustarjouksen 9.5.2006, jolloin hänelle lähetettiin vakuutuskirja, vakuutusehdot ja lasku.
 
Vakuutuksenottaja ilmoitti 17.5.2006 haluavansa muuttaa vakuutuksen maksutavan alkuperäisestä yhdestä erästä neljään erään. Tämä muutos tehtiin 17.5.2006 ja laitettiin voimaan 5.5.2006 alkaen. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle uuden 17.5.2006 päivätyn vakuutuskirjan, jonka mukaan liikennevakuutuksen ja osakaskon perusvuosimaksu oli sama kuin tarjouksessakin eli 106,91 euroa. Vakuutusmaksu nousi kuitenkin poistunutta maksutapa-alennusta vastaavasti. Samana päivänä päivätyn laskun mukaan liikennevakuutuksen maksu erääntyisi neljä kertaa vuodessa ja ensimmäisen erän suuruus ajalta 5.5.2006 – 31.7.2006 olisi 69,80 euroa. Osakaskovakuutuksen vakuutusmaksu ajalta 5.5.2006 – 30.11.2006 oli laskun mukaan 62,37 euroa.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että hän hyväksyi 4.5.2006 saamansa hyvältä kuulostavan tarjouksen. Tuolloin hän kysyi moneen kertaan, olivatko tässä nyt kaikki asiaan liittyvät tiedot vakuutuksesta. Hänelle vastattiin niin olevan. Mitään tuoteselostetta tai vakuutusehtoja hän ei saanut sopimuksentekohetkellä tai tarjouksen yhteydessä. Hänen seuranaan ollut henkilö T.K. voi tämän todistaa. Myöhemmin hän sai laskun, joka oli jotakin aivan muuta kuin mitä oli sovittu. Hän meni vakuutusyhtiön toimistoon pyytämään selvitystä, mutta hänelle sanottiin vain, että hekään eivät vielä silloin tienneet, että vakuutusmaksu onkin kesällä moninkertainen talveen verrattuna. Hänestä niin olennainen asia olisi pitänyt kertoa sopimuksentekohetkellä. Hän sai myöhemmin vakuutusehdot laskun yhteydessä, mutta niissäkään ei ole mainintaa kyseisestä laskutustavasta, jossa maksut painottuvat kesäkauteen. Hän vaatii maksettujen maksujen palautusta ja hinnanalennusta sopimuksen mukaiseksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Asiakaspalvelutilanteessa on käytäntönä kertoa moottoripyöräasiakkaille, että moottoripyörän liikennevakuutuksen vakuutusmaksu painottuu tässä yhtiössä vakioajokaudelle 5.4. – 31.10. Tällä tavoin vakuutusmaksutulot ja vahingonkorvausmenot vastaavat ajanjaksollisesti paremmin toisiaan ja moottoripyörän liikennevakuutuksen maksu on kesäkaudella korkeampi kuin talvikaudella, jos maksu maksetaan neljässä erässä. Vakuutuksenottaja kokee, että on saanut puutteellisia tietoja maksuerien muodostumisesta maksutapamuutosta tehdessään.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että tämän tiedon ei voida katsoa vaikuttaneen hänen menettelyynsä vakuutuksen hyväksymisessä, koska vakuutuksenottaja hyväksyi alkuperäisen tarjouksen, missä vakuutusmaksut maksettiin yhdessä, huomattavasti suuremmassa erässä (183,55 euroa). Muutoksen jälkeen suoritinerä on oleellisesti alkuperäistä kokonaissummaa pienempi (suurin erä 73,04 euroa ja pienin 10,69 euroa). Moottoripyörän vakuutusmaksut ovat alkuperäisen tarjouksen mukaisia lukuun ottamatta vakuutusmaksutapa-alennuksen poistumista, jonka kuuluukin poistua vakuutuksenottajan tekemän maksutapamuutoksen jälkeen.
 
Vastineessaan vakuutusyhtiö esittää laskelman liikenne- ja osakaskovakuutuksen maksuista. Liikennevakuutuksen maksu laskutetaan neljässä erässä seuraavasti:
I erä               5.5. – 31.7.2006                  69,80 euroa
II erä              1.8. – 31.10.2006                73,04 euroa
III erä             1.11.2006 – 31.1.2007       10,69 euroa ja
IV erä             1.2. – 30.4.2007                  31,46 euroa.
 
Osakaskovakuutuksen maksu jakautuu neljään tasaerään. Vakuutuksen hinta ei poikkea tarjouksessa ilmoitetusta hinnasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Säännökset
 
Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.
Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.
 
Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
 
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.
 
Vakuutussopimuslain perustelujen (HE 114/1993) mukaan 5 §:n 1 momentissa asetetaan vakuutuksenantajalle velvollisuus antaa vakuutuksen hakijalle ennen sopimuksen päättämistä vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tarpeellisia ovat esimerkiksi tiedot vakuutuksen antajalla tarjolla olevista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Vakuutuksen ottamista harkitsevalle henkilölle on annettava riittävästi tietoja, että hän voi arvioida vakuutuksen tarkoituksenmukaisuutta, vertailla tarjolla olevia vaihtoehtoja ja saada oikean käsityksen vakuutusturvan kattavuudesta. Tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö yksittäistapauksessa ovat näin ollen riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Vakuutuksen hakijalle on lisäksi annettava vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tältä osin selvitettävä vakuutuksenantajalla tarjolla olevia vakuutusmuotoja, niiden maksuja ja ehtoja. Vakuutusmaksujen osalta voi olla tarpeen esimerkiksi sen selvittäminen, miten valinnaiset omavastuumäärät tai korvauspiirit vaikuttavat vakuutusmaksuun.
 
Ratkaisusuositus
 
Lautakunnan käytettävissä olleen selvityksen valossa liikenne- ja osakaskovakuutuksen perusmaksuja ei ole tarjouksen jälkeen korotettu ja myös alennukset ovat samat kuin tarjouksessa ilmoitetut lukuun ottamatta maksutapa-alennuksen poistumista sen jälkeen, kun vakuutuksenottaja on ilmoittanut haluavansa maksaa vakuutusmaksun yhden erän sijasta neljässä erässä. Erimielisyys koskee lautakunnan käsityksen mukaan lähinnä sitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut peruste painottaa moottoripyörän liikennevakuutuksen vakuutusmaksuja ajalle 1.4. – 31.10., kun vakuutuskauden maksu maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä.
 
Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiö ei ole voinut osoittaa, että vakuutuksenottajalle olisi kummankaan vakuutustarjouksen yhteydessä annettu tieto siitä, että jos hän maksaa vakuutusmaksun useammassa kuin yhdessä erässä liikennevakuutuksen ”kesäkauden” vakuutusmaksuerä on suurempi kuin talvikauden erät. Vaikka tällä ei olekaan vaikutusta koko vakuutuskauden maksun suuruuteen, lautakunta katsoo, että tämä seikka on ollut sellainen vakuutussopimuslain 5 §:ssä mainittu tieto, joka vakuutuksenottajalle olisi pitänyt ilmoittaa ennen sopimuksen päättämistä. Vakuutuksenottajalla on ollut aihetta käsittää, että useammassa erässä maksettavan vakuutuksen maksuerät ovat tasasuuruiset. Näin ollen sopimuksen voidaan katsoa syntyneen sen sisältöisenä, että kukin liikennevakuutuksen neljännesvuosittainen maksuerä olisi yhtä suuri eli 47,06 euroa. - Muilta osin lautakunta ei ole voinut todeta, että vakuutusyhtiön perimät maksut olisivat ristiriidassa vakuutuksenottajan saamien tietojen kanssa.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Mikkola.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia