Haku

VKL 394/05

Tulosta

Asianumero: VKL 394/05 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.09.2005

Toiminnanharjoittajan vastuu. Rajoitusehto. Huolehdittavana oleva omaisuus. Suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus. Betonilattian purkamisesta aiheutunut betonipöly levinnyt tuotantotiloihin, koska suojaseinä oli irronnut yläpään kiinnikkeistään.

Vakuutuksenottajayritys on ollut purkamassa betonilattiaa S Oy:n tiloissa 22.12.2004. Koska betonilattian purkamisesta aiheutui pölyä, vakuutuksenottaja kiinnitti suojaseinän estämään purkujätteen pölyn pääsemistä tuotantotiloihin. Suojaseinän kiinnikkeissä käytettiin liian pieniä kiinnikkeitä, minkä seurauksena suojaseinä irtosi ja pöly pääsi suojaustoimenpiteistä huolimatta leviämään myös tuotantotiloihin. Korvauksia tuotantotilojen puhdistuksesta aiheutuneista kustannuksista haettiin vakuutuksenottajayrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön saamien selvitysten perusteella S Oy:n tuotantotiloille pölyn leviämisestä aiheutunut vahinko oli johtunut urakkatyön aikana virheellisesti vakuutuksenottajayrityksen rakentamasta suojaseinästä, joka oli irronnut yläpään kiinnikkeistä ja tämän vuoksi purkujätteen pöly oli levinnyt tuotantotiloihin. Vakuutusyhtiö katsoi, että tuotantotilat olivat olleet purkutyön aikana suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina eikä tuotantotiloihin levinnyt pöly ollut johtunut äkillisesti esim. työntekijöiden purkutyön aikana tapahtuneesta satunnaisesta ja yksittäisestä virheestä tai laiminlyönnistä. Lisäksi vakuutusyhtiölle ei ollut toimitettu kirjallista korvausvaatimusta kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa päästön tai muun häiriön alkamisesta. Vakuutusyhtiö viittasi rajoitusehtojen kohtiin 3.3 ja 3.13 ja katsoi, ettei vahingosta voitu suorittaa korvausta vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Asia pyydetään ottamaan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi ja viitataan vakuutusehtojen kohtiin 3.13 ja 4.1.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on viitannut vastuuvakuutuksen ehtokohtaan 3.3.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuu­delle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuk­senottajan tai jonkun muun tämän lukuun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminta tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Ehtojen mukaisena suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevana omaisuutena pidetään paitsi itse työn kohteena olevaa omaisuutta myös sellaista omaisuutta, joka on työn kohteen välittömässä läheisyydessä ja joka tulee työn laadun vuoksi suojata.
 
Betonilattiaa purettaessa on työn laadun vuoksi selvää, että työssä syntyy purkupölyä. Koska purkutyö on tehty tuotantotilojen läheisyydessä, pölyn pääsyn estäminen tuotantotiloihin on ollut erittäin tärkeää. Vakuutuksenottajayritys onkin rakennuttanut suojaseinän estämään pölyn kulkeutumista. Suojasta huolimatta pöly on päässyt tuotantotiloihin, jotka on jouduttu siivoamaan. Koska pö­lyn pääsyn estäminen tuotantotiloihin on ollut vakuutusehtojen kohdassa 3.3 tarkoitetulla tavalla vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, eikä korvausta vastuuvakuu­tuksesta voida suorittaa.
 
Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että asiaan ei vaikuta se, että vakuutuksenottaja on yrittänyt suojata tuotantotiloja suojaseinällä, mutta suojaus on epäonnistunut. Tältä osin viitataan Vakuutuslautakunnan ratkaisuihin VKL 535/99 ja VKL 207/02.
 
Vakuutuksenottaja vetoaa valituksessaan Vakuutuslautakunnalle vastuuvakuutuksen ehtokohtiin 3.13 ja 4.1. Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vahingontorjuntakuluina korvataan ainoastaan sellaiset välttämättömät toimenpiteet, jotka on suoritettava välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tässä tapauksessa vahinko on sattunut, kun pölyä on päässyt tuotantotilaan. Tuotantotilojen puhdistamisessa on ollut kyse vahingosta, joka ei kuulu vakuutuksen korvauspiirin rajoitusehtokohdan 3.3 perusteella. Koska vahinko ei kuulu edellä mainituilla perusteilla vakuutuksen korvauspiiriin, vakuutuksesta ei voida korvata tuotantotilojen puhdistamista silläkään perusteella, että puhdistuksella on mahdollisesti estetty vielä suuremman vahingon syntyminen. Näin ollen vakuutusehtojen kohta 4.1 ei sovellu kyseiseen tapaukseen.
 
Koska vahinkoa ei voida korvata edellä mainitun rajoitusehtokohdan 3.3 perusteella, va­kuutusehtojen rajoitusehtokohdan 3.13 soveltuvuutta tapaukseen ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tarvitse ottaa tarkemmin kantaa.
 
Lausunnonpyytäjän lisävastine
 
Vastineessa halutaan tarkentaa vielä sitä, että vakuutusehtojen mukaan pölystä aiheutuva (siivous)kulu korvataan, mikäli sillä voidaan estää vielä isompi vahinko. Vakuutuksenottajayrityksen mielestä vahingossa on kysymys juuri tästä. Mikäli piikkausjätepöly olisi joutunut tuotantoon, olisivat vahingot olleet huomattavat.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata va­hinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuu­tuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen väli­tön vaikutuspiiri.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, savusta, noesta, pölystä, höyrystä tai kaasusta.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on ollut satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustuvasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamatta ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.
 
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle 30 vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vahingossa. Sovittuun vakuutusmäärään sisältyvät vahingonkorvaus, torjuntakustannukset sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikulut. Torjuntakuluina korvataan ainoastaan sellaiset välttämättömät toimenpiteet, jotka on suoritettava välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi.
 
Ratkaisusuositus
 
Vakuutuksenottajayrityksen tehtävänä on ollut betonilattian purkaminen S Oy:n tiloissa. Betonipölyn leviämisen estämiseksi vakuutuksenottajayritys on rakentanut suojaseinän. Suojaseinä on kiinnitetty liian pienillä kiinnikkeillä, jonka seurauksena suojaseinä on irronnut yläosastaan. Tämän seurauksena betonipölyä on päässyt leviämään tuotantotiloihin. S Oy:n tehtävänä on ollut suojata tuotantotilaa siten, ettei helposti leviävä purkupöly leviäisi sinne. Kun suojaus on epäonnistunut, on syntynyt pölyvahinko. Vahingon sattumishetkellä tuotantotila on ollut suojausvelvoitteen alainen, eikä korvausta tule tämän vuoksi suorittaa pölyvahingon osalta vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottajayritys on vaatinut korvauksia välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluista. Koska vahinko ei ole korvattava vastuuvakuutuksen perusteella, eivät välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakulutkaan ole korvattavia tästä vakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös on täten kaikilta osiltaan asianmukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta