Haku

VKL 393/15

Tulosta

Asianumero: VKL 393/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskeva rajoitusehto. Liikennevakuuttamattomalla Avant 635 -moottorityökoneella aiheutettu vahinko. Oliko vahinko aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli 10.5.2015 tekemässä vapaa-ajan kiinteistöllään pihan muokkaustyötä Avant 635 -merkkisellä työkoneella. Hän koetti ottaa työkoneen kauhalla hiekkaa hiekkakasasta, jonka viereen oli pysäköity hänen isänsä omistama henkilöauto. Yrittäessään ottaa hiekkaa A ajoi liian lähelle henkilöautoa ja peruutti työkonetta äkkinäisesti, jolloin koneen vasen etupyörä osui auton takapuskurin vasempaan kulmaan ja auto vaurioitui. Korvausta auton vauriosta haettiin kotivakuutukseen liittyvästä yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, ettei vastuuvakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Vahinko oli tapahtunut piha-alueella, johon ihmisillä ja ajoneuvoilla on vapaa pääsy. Yhtiö katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain mukainen liikenteeseen käyttäminen, joten haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Työkone, jolla vahinko on aiheutettu, ei ole liikennevakuutuslain 1 §:ssä mainittu moottoriajoneuvo, minkä vuoksi tapauksessa ei voi olla kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta liikennevakuutuslaissa tarkoitetusta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. Liikennevakuutusasetuksen 1 §:ssä on moottoriajoneuvon käsitteen ulkopuolelle rajattu muun muassa traktorit ja työkoneet. A katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi laajentaa liikennevakuutuslain mukaisen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisen käsitettä lain tarkoittamaa laajemmalle. A katsoo myös, ettei työkone ole myöskään sellainen liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu moottoriajoneuvo, jonka aiheuttamat liikennevahingot korvataan valtion varoista. Työkoneella aiheutetuista vahingoista on pääsääntöisesti vastuussa työkoneen kuljettaja itse. Tällä perusteella vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että Avant 635 -työkone, jolla vahinko on aiheutettu, on yleiskielen tarkoittamassa merkityksessä moottoriajoneuvo. Tulkinnalle saa tukea myös ajoneuvolain 3 §:stä, jonka mukaan ajoneuvolla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta ja moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tarkoitetaan konevoimalla kulkevaa ajoneuvoa, muun muassa työkonetta. Liikennevakuutuslain 3 §:n mukaan moottoriajoneuvo on muun muassa maata kiskoitta kulkemaan tarkoitettu konevoimainen kulkuväline tai työkone. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskeva rajoitusehto ei koske pelkästään liikennevakuutuslain ja liikennevakuutusasetuksen perusteella vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla ajoneuvoilla aiheutettuja vahinkoja. Rajoitusehdon piiriin kuuluvat myös sellaiset vahingot, jotka on aiheutettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautetuilla ajoneuvoilla.

Moottoriajoneuvo on liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä myös silloin, kun sitä käytetään teiden ulkopuolella, kuten kiinteistöjen piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä. Liikennevakuutuslain 2 §:ssä on määritelty ne tilanteet, joissa moottoriajoneuvo ei ole lain tarkoittamassa liikenteessä. Nyt käsiteltävänä oleva tapaus ei kuulu näihin lain ulkopuolelle rajattuihin tilanteisiin. Moottorityökoneella aiheutettu vahinko on tapahtunut vapaa-ajan kiinteistöllä ja se on kohdistunut kiinteistöllä olleen vierailijan pysäköityyn autoon. Ulkopuolisella on siis ollut pääsy kiinteistölle. Vahinko on aiheutunut moottorityökoneen liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä eikä se siten kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutuslautakunnan käsiteltävänä olevan asian kannalta on sinänsä merkityksetöntä, onko työkone vakuuttamisvelvollisuuden piirissä. Liikennevakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet vahingot korvataan po. ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntitapauksissa vahinkojen käsittely kuuluu Liikennevakuutuskeskukselle. Kun moottoriajoneuvo on vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu, Valtiokonttori korvaa vahingot liikennevakuutuslain mukaisesti. Moottoriajoneuvolla aiheutettu vahinko voi tulla korvattavaksi vastuuvakuutuksesta vain siinä tapauksessa, ettei vahinkoa ole aiheutettu liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä. Joka tapauksessa erityislain, kuten tuotevastuulain, tiekuljetuslain tai liikennevakuutuslain taikka julkisista varoista, takuun tai vastaavan perusteella maksettava korvaus on ensisijainen vastuuvakuutuksesta maksettavaan korvaukseen nähden vakuutuksen yleisten sopimusehtojen perusteella. Yhtiö pitää kielteistä korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena ja katsoo, ettei päätöstä tule suosittaa muutettavaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vahinko aiheutunut liikennevakuutuslaissa tarkoitetusta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä.

Sovellettava lainsäädäntö ja vakuutusehdot

Liikennevakuutuslain (26.6.1959/279) 1.1 §:n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan. Valtion omistaman ajoneuvon aiheuttama liikennevahinko korvataan valtion varoista, niin kuin valtio olisi antanut vakuutuksen.

Lain 2 §:n mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä

1 kohta on kumottu L:lla 16.4.1993/361. (16.4.1993/361)

2) kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen; (5.12.1974/898)

3) kun se on säilytettävänä tai korjattavana autovajassa tai korjaamossa tahi muussa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa; eikä (5.12.1974/898)

4) kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. (5.12.1974/898)

Lain 3 §:n mukaan moottoriajoneuvo tämän lain mukaan on maata kiskoitta kulkemaan tarkoitettu konevoimainen kulkuväline tai työkone, niin myös kulkuneuvo, joka on rakennettu liikkumaan vain sellaiseen kulkuvälineeseen tai työkoneeseen kytkettynä. Asetuksella voidaan kuitenkin määrätä, ettei moottoriajoneuvona pidetä kulkuvälinettä tai työkonetta, jonka paino tai nopeus on vähäinen, eikä kevyttä hinattavaa kulkuneuvoa.

Lain 4 §:n mukaan liikennevahinko korvataan, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Lain 10a.1 §:n mukaan jos Suomessa sattuneen liikennevahingon on aiheuttanut moottoriajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa ja jota varten ei ole säädetty velvollisuutta ottaa liikennevakuutusta, valtio vastaa vahingosta niin kuin se olisi myöntänyt liikennevakuutuksen.

Liikennevakuutusasetuksen (17.7.1959/324) 1 §:n (30.12.1993/1626) mukaan moottoriajoneuvoksi, jota tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa (279/59), ei katsota:

1) sellaista moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä;

2) leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1703/92) mukaan rekisteröinnistä vapautettua maatilatalouden moottorityökonetta;

3) rekisteröinnistä vapautettua perävaunua, perärekeä tai hinattavaa laitetta; eikä

4) sellaista lapsen kuljetettavaksi tarkoitettua ajoneuvoa, joka on varustettu moottorilla ja joka rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan VA131 (Perusvastuu) mukaan henkilön perusvastuuvakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Ehtojen kohdan VA135 (Rajoitukset) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa,

(…)

- joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä

(…) 

Asian arviointi

Vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu liikennevakuutuslain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet vahingot. Liikennevakuutettavalla ajoneuvolla aiheutetut vahingot korvataan ajoneuvon liikennevakuutuksesta, vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntitapauksissa korvauskäsittelyn hoitaa Liikennevakuutuskeskus. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetun moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet vahingot korvataan liikennevakuutuslain 10 a §:n nojalla valtion varoista. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut moottoriajoneuvot on lueteltu liikennevakuutusasetuksen 1 §:ssä. Korvauskäsittelyn hoitaa Valtiokonttori.

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti huomattavasti laajempi kuin yleisellä tiellä tapahtuva liikenne. Liikennealueeksi katsotaan tien lisäksi muutkin alueet, joissa moottoriajoneuvoilla yleensä voidaan liikkua, muun muassa asunto-osakeyhtiöiden ja omakotitalojen piha-alueet. Liikenteeseen käyttämisen käsitettä on rajoitettu liikennevakuutuslain 2 §:ssä. Ajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen tiellä tai sen ulkopuolella tai se on muutoin liikenteessä, esimerkiksi pysäköitynä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt käsiteltävänä oleva vahinko on sattunut, kun vakuutettu A on vapaa-ajan kiinteistön piha-alueella työskennellessään peruuttanut Avant 635 -työkoneella pihalle pysäköidyn auton takapuskuriin. Viitaten edellä kerrottuun Vakuutuslautakunta katsoo, että työkone on vahingon tapahtuessa ollut liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä. Vastuuvakuutuksen rajoitusehdon soveltuvuuden kannalta ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole merkitystä sillä, onko kyseinen työkone liikennevakuutusasetuksen 1 §:n nojalla vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu vai ei, koska vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetulla ajoneuvolla aiheutetut liikennevahingot korvataan liikennevakuutuslain perusteella valtion varoista. Tällä perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Vahingon korvattavuutta voi selvittää Valtiokonttorista ja Liikennevakuutuskeskuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.  

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia