Haku

VKL 393/14

Tulosta

Asianumero: VKL 393/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Työsopimusta koskeva riita-asia. Kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä. Tuntivelotuksen määrä.

Tapahtumatiedot

U.H. on ollut kantajana työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, joka on tullut vireille 1.7.2013. U.H. on vakuutettuna ammattiliiton jäsenilleen ottaman oikeusturvavakuutuksen perusteella. Asia on päättynyt osapuolten tekemään sopimukseen.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on korvannut asiamiehen lähettämän laskun. Vakuutusyhtiö on katsonut kohtuulliseksi tuntiveloitukseksi 220 euroa lisättynä arvonlisäverolla laskutetun 250 euron sijaan.

Valitus

U.H:n asiamies M.P. pitää veloitustaan 250 euroa tunnissa kohtuullisena. Hän on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi 1988, saanut varatuomarin arvon vuonna 1993 ja Suomen Asianajajaliiton jäsenyyden samana vuonna. Valmistumisestaan lähtien hän on hoitanut asianajotoimeksiantoja omassa toimistossaan, jossa on tällä hetkellä seitsemän lakimiestä ja kahdeksan oikeustieteen opiskelijaa. Toimiston laskutuksesta on 80 prosenttia työoikeutta.

M.P. on asianajouransa aikana hoitanut yli 3 000 työsuhdeasiaa yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa, työtuomioistuimessa ja virkamieslautakunnassa ja hän on esiintynyt myös asianajajana Euroopan unionin tuomioistuimessa Luxemburgissa, sielläkin työsuhdejutussa. Asiamiehen mukaan hän on yksi Suomen kokeneimmista asianajoalalla toimivista työoikeuslakimiehistä. Hänellä on työoikeudesta sellainen kokemus ja ammattitaito, joka tulee voida ottaa huomioon laskutuksessa.

M.P. pitää velottamaansa 250 euron tuntipalkkiota normaalina ja oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaisena. M.P. pyytää vakuutuslautakuntaa antamaan suosituksen, jonka mukaan vakuutusyhtiön tulee korvata lasku kokonaisuudessaan ja maksaa maksamatta olevalle osuudelle korkolain 4 §:n 1 mom. mukaista viivästyskorkoa 13.6.2014 lukien.

Vakuutusyhtiön vastine

Asiamies M.P. on kokenut asianajaja, joka on hoitanut tämän toimeksiannon hyvin. Tarkoitus ei ole kyseenalaistaa hänen työkokemustaan tai ammattitaitoaan. Tässä tapauksessa kyse on ollut työsuhdetta koskevasta riita-asiasta, johon on sovellettu työsopimuslakia. Tapauksessa ei ole ollut mitään lain soveltamisen kannalta erityistä tavanomaiseen työsopimusriitaan verrattuna.

Suomen asianajajaliiton vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan asianajajien tuntihintojen mediaani on 200 euroa. Mediaani on sama sekä tuomioistuinasioissa että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavien asianajajien tuntihintojen mediaani pääkaupunkiseudulla on tuomioistuinasioissa 250 euroa ja tuomioistuinasioiden ulkopuolella 280 euroa.

Tässä tapauksessa kyse ei ole ollut liikejuridisesta toimeksiannosta. 220 euron tuntiveloitus on yllä mainittuun tutkimukseen viitaten kohtuullinen korvaus normaalin työoikeusriidan hoitamisesta. Koko laskun summa on ollut 14.722,33 euroa, joten ei voida katsoa, että suuresta tuntiveloituksesta huolimatta laskun kokonaissumma olisi kovinkaan pieni.

Palkkioon lisätään arvonlisävero, jolloin asiakkaalle tulee yhden tunnin työstä maksettavaa 272,80 euroa. Vaikka tässä tapauksessa vakuutusyhtiö vastaa valtaosasta laskusta, on toimeksianto kuitenkin yksityishenkilön ja asiamiehen välinen. Viime kädessä asiakas siis itse vastaa laskun maksusta. Etenkin yksityishenkilön näkökulmasta 272,80 euroa on suuri summa maksettavaksi yhden tunnin työstä. Vakuutus on korvannut kohtuullisen palkkion asiamiehen tekemästä työstä.

Vakuutusyhtiö pyytää, että lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys asiamiehen käyttämän tuntivelotuksen kohtuullisuudesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on pitänyt asiamiehen toimenpiteitä asian hoidossa sinänsä tarpeellisina, mutta se on pitänyt käytettyä tuntivelotusta kohtuuttomana.

Vakuutusyhtiö on vedonnut Suomen asianajajaliiton vuonna 2012 tekemään tutkimukseen, jonka mukaan asianajajien tuntihintojen mediaani on 200 euroa. Mediaani on sama sekä tuomioistuinasioissa että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Lautakunta toteaa, että saman tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla sijaitsevien toimistojen tuntihinnan mediaani on 220 euroa tuomioistuinasioissa.

Lautakunta toteaa, että asianajotoimistojen käyttämä tuntiveloitus riippuu toimistosta ja asiamiehestä. Se, että mediaanilaskutus on 220 euroa tunnissa tuomioistuinasioissa, tarkoittaa sitä, että osa laskutuksesta on tämän määrän yläpuolella ja osa alapuolella. Tässä tapauksessa asiamiehen esittämä lasku ei poikkea niin paljon mainitusta mediaanista, että sitä voitaisiin sen vuoksi pitää kohtuuttomana. Asiassa ei ole myöskään esitetty sellaisia seikkoja, joiden nojalla 250 euron tuntiveloituksen soveltaminen asian laatu ja laajuus huomioon ottaen johtaisi kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomuuteen.

Näillä perusteilla lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa asiamiehen käytöstä aiheutuneet kulut asiamiehen velottaman tuntilaskutuksen mukaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia