Haku

VKL 393/12

Tulosta

Asianumero: VKL 393/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Asumisen keskeytymisestä suoritettava korvaus Vakinainen asunto

Tapahtumatiedot

K:n kunnassa sijaitsevassa A:n rivitalo-osakkeessa sattui 31.10.2011 vesivahinko. A muutti K:n kunnan naapurissa sijaitsevaan L:n kuntaan ja kävi sieltä töissä K:n kunnassa sijaitsevassa työpaikassa. A haki asumisen keskeytymisestä aiheutuneista kuluista korvausta kotivakuutuksestaan. Vuokra- ja työmatkakuluista A haki korvausta ajalta 23.12.2011–10.5.2012.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö suoritti A:lle korvausta muuttoautosta ja omasta työstä. Se korvasi vuokra- ja työmatkakuluja ajalta 23.12.2011–31.3.2012. Yhtiö ei korvannut näitä kuluja ajalta 1.4.2012–10.5.2012.

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan A:n antamasta selvityksestä ilmenee, että hän on muuttanut maaliskuun 2012 aikana pysyvästi L:n kuntaan ja siirtänyt kaiken irtaimistonsa sinne. A on laittanut K:n kunnassa sijaitsevan asunnon myyntiin. Asumisen keskeytymisenä korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset, ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaavat kustannukset, joita vakuutetulle aiheutuu vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta korvattavasta vahingosta, jonka vuoksi vakuutettu joutuu tilapäisesti muuttamaan vakinaisesta asunnosta muualle. Vakuutusyhtiön mukaan K:n kunnassa sijaitsevaa huoneistoa ei voida enää pitää A:n vakinaisena asuntona eikä hänen asumistaan L:n kunnassa vakuutusehdoissa mainittuna tilapäisenä asumisena. Kuluja ei korvata ajalta 1.4.2012–10.5.2012.

 

Valitus

A kertoo valituksessaan suunnitelleensa, että jää vuorotteluvapaalle 1.6.2012, myy sen jälkeen K:n kunnassa sijaitsevan asuntonsa ja muuttaa sen jälkeen L:n kuntaan. A:n mukaan hän laittoi K:n kunnassa sijaitsevan asunnon myyntiin 8.5.2012 ja jäi vuorotteluvapaalle 1.6.2012. Helmikuussa 2012 varmistui, että vesivahinkokorjaus kestää toukokuulle 2012 saakka.

A:n mukaan hän teki maaliskuussa muuttoilmoituksen, koska korjaustyöt näyttivät venyvän lähelle vuorotteluvapaan alkamista, eikä muuttaminen kahdeksi viikoksi takaisin vakituiseen asuntoon ollut enää järkevää. Vakuutuskorvauksen ei tule katketa muuttoilmoitukseen. A kertoo, että ei olisi tehnyt muuttoilmoitusta, mikäli olisi tiennyt sen vaikutuksesta korvaukseen. Hän huomauttaa, että Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan muutto­ilmoitus tulee lain mukaan tehdä aina, kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää. Sen tulee kuitenkin olla maistraatissa viimeistään viikon kuluttua muutosta. Asiassa on A:n mukaan kiistatonta, että hänelle on aiheutunut ylimääräisiä asumis- ja työmatkakuluja 1.4.2012–10.5.2012.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan A on tehnyt omakotitalosta vuokrasopimuksen L-nimisen henkilön kanssa. A:n koko irtaimisto on siirretty L:n kuntaan ja hän on käynyt päivittäin työssä K:n kunnassa. Vastineen mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus kärsimänsä vahingon määrästä. Vahinkoa kärsineen on rajoitettava vahinkoa. Hänen on toimittava samalla tavalla riippumatta vakuutuksesta ja sen korvauksista. Vahingosta ei saa hyötyä.

Vakuutusyhtiölle toimitetun kartoitusraportin [27.12.2011] mukaan kohteessa on tehty kartoitus asuntokauppaa varten. A on maaliskuussa 2012 muuttanut pysyvästi asumaan L:n kuntaan eikä K:n kunnassa sijaitsevaa huoneistoa voida enää tämän jälkeen pitää hänen vakinaisena asuntonaan eikä asumista L:n kunnassa tilapäisenä. Tämän vuoksi vuokra- ja työmatkakustannuksia ei ole korvattu ajalta 1.4.–10.5.2012. Koska kysymyksessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava keskeytysvahinko, vakuutusyhtiö ei vastineensa mukaan ole velvollinen maksamaan korvauksia enemmälti.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

6.4.3 Asumisen keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan 85 % vakuutuksenantajan etukäteen hyväksymistä kohtuullisista ja välttämättömistä lisäkustannuksista, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevaa vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai vakuutettuun irtaimistoon vakuutuksen voimassaoloaikana kohdistuneen, rakennukselle otetun kiinteistövakuutuksen tai rakennukselle ja irtaimistolle otetun tämän kotivakuutuksen perusteella korvattavissa olevan esinevahingon johdosta.

Asumisen keskeytymiskulut korvataan vain, jos vakinaisen asunnon käyttäminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta haittaa asumiselle. Korvattavia lisäkustannuksia ovat kohtuulliset ja välttämättömät:

  • tilapäishuoneiston vuokra
  • varastointikustannukset
  • muutossa käytettävän ajoneuvon käytöstä aiheutuvat kustannukset
  • työ- ja koulumatkakulut ja niitä vastaavat kulut samoilla kulkuvälineillä kuin ennen vahinkoa vähennettynä kustannuksilla, jotka olisivat aiheutuneet ilman vakuutustapahtumaa.

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet kustannukset. Lisäkustannuksina ei korvata ruokailukuluja.

Asumisen keskeytymisestä aiheutuvien lisäkustannusten korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on 3 000 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään yhdeksän kuukauden ajalta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys asumisen keskeytymisestä aiheutuvien kulujen korvaamisesta. Asiassa on riidatonta, että K:n kunnassa sijaitseva vakuutuspaikka on ollut A:n vakituinen asunto, kun vesivahinko on havaittu ja A:n asuminen on keskeytynyt. Riitaa on siitä, ulottuuko vakuutusehdoissa tarkoitettu asumisen keskeytyminen K:n kunnassa sijaitsevan huoneiston korjaustöiden valmistumishetkeen 10.5.2012 saakka.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan lisäkustannuksia, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevaa vakinaista asuntoa ei voida käyttää. Ehtojen mukaan korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet kustannukset.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun vuokrasopimuksen mukaan A on vuokrannut L-nimiseltä henkilöltä osan omakotitalosta. Sopimuksen päättymispäiväksi on merkitty se hetki, jolloin A:n K:n kunnassa sijaitseva asunto on muuttokunnossa. LKV K:n lähettämän sähköpostiviestin mukaan K:n kunnassa sijaitseva asunto on laitettu myyntiin 8.5.2012.

A:n valituksen mukaan hän on tehnyt maaliskuussa 2012 muuttoilmoituksen. Vakuutuslautakunta käsittää A:n ilmoittaneen tuolloin viranomaisille, että hän on muuttanut pysyvästi L:n kuntaan, eikä kysymys ole tilanteesta, jossa väestötietojärjestelmään olisi merkitty A:lle tilapäinen asuinpaikka L:n kuntaan. Lautakunta käsittää A:n jääneen asumaan pysyvästi samaan asuntoon, jota koskevan vuokrasopimuksen hän oli aikaisemmin tehnyt L-nimisen henkilön kanssa korjaustöiden ajaksi. A:n K:n kunnassa sijaitseva asunto on laitettu myyntiin kaksi päivää ennen kuin korjaustyöt ovat käytettävissä olevan selvityksen perusteella valmistuneet.

Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n asuminen L:n kunnassa on muodostunut vakituiseksi maalikuussa 2012 ja hänen asumisensa K:n kunnassa sijaitsevassa asunnossa on päättynyt. A:lle ei ole 1.4.2012 lukien voinut tämän vahingon perusteella aiheutua vakuutusehtojen mukaisia asumisen keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia