Haku

VKL 392/12

Tulosta

Asianumero: VKL 392/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Vesikaton vuoto Vahingon syy Tuhoeläimen aiheuttamia vahinkoja koskeva rajoitus

Tapahtumatiedot

A:n omakotitalossa ilmeni vesivahinko. A teki vakuutusyhtiöön puhelimitse vahinkoilmoituksen 25.10.2011. Sitä koskevan tietueen mukaan WC:n tuuletusputken läpiviennin tiiviste oli ilmeisesti vuotanut pidemmän aikaa. Ruodelaudoitus oli homeessa ja eristevilla kastunutta. Tietueen merkinnän mukaan A arveli rikkoutumisen syyksi hiirtä tai rottaa. Tiivisteen rikkoutumisesta ei tullut vahinkoilmoitustietueen mukaan täyttä selvyyttä. Vakuutusyhtiön toimihenkilö tilasi kohteeseen kartoituksen.

K Oy teki talossa 27.10.2011 kartoituksen. Kartoitusraportin mukaan kysymyksessä oli alun perin 1930-luvulla rakennettu talo, johon oli tehty laajennus vuonna 1999. Yläkerran asuintilat oli rakennettu 2002. Talossa oli harjakatto, joka oli katettu peltikatteella.

Kartoitusraportin mukaan vettä oli valunut yläkerran asuintiloihin pitempiä aikoja eikä syytä ollut löydetty. Rakenteisiin ja asuintiloihin oli ilmestynyt aika ajoin kosteutta tai vettä. Yläkerrassa WC:n ilmastointiputken läpivienti oli vesikatolla. Läpivientikappaleeseen oli tullut reikä harjan puolelle. Vesi oli raportin mukaan mahdollisesti päässyt sateella tästä rakenteisiin.

Raportin mukaan yläkerran asuintilojen kattorakenne oli lappeiden kohdalta tehty siten, että tuulensuojalevy ja eriste olivat suoraan kiinni aluskatteessa ilman tuuletusrakoa. Kartoituksessa mitattiin normaaleja kosteusarvoja paneelikatossa osoitetuista veden valumapisteistä. Kipsilevyseinä oli märkä yhdessä kohtaa. Yläpohjan villaeristeissä ja tuulensuojalevyissä havaittiin tasaisesti kosteutta.

Kartoitusraportin mukaan yläpohjan rakenteesta johtuen oli mahdotonta sanoa, miltä osin kosteus oli tullut rakenteisiin rikkoutuneesta läpivientikappaleesta ja miltä osin oli kysymys rakenteista johtuvasta kosteusrasituksesta. Toimenpide-ehdotuksena raportissa oli, että ilmanvaihtoputken läpivienti korjataan sekä lappeiden rakenne suunnitellaan ilman kierron mahdollistavalla tavalla.

A haki korvausta ottamastaan laajasta kotivakuutuksesta. Selvityksen mukaan A oli ilmoittanut kattovuodosta vakuutusyhtiöön kahdesti aiemmin ja vakuutusyhtiö oli puhelimitse ilmoittanut näissä tapauksissa kielteisestä korvauspäätöksestä.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittaa päätöksessään aikaisempiin vahinkoilmoituksiin. Nyt otettujen valokuvien perusteella läpiviennin ympärillä olevat puurakenteet ovat tummuneet ja vaurioituneet. A:n kertoman mukaan rakenteissa on ollut hometta. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Läpivientitiivisteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai sen syystä ei ole näyttöä. Rakenteiden vaurioituminen läpiviennin ympärillä viittaa pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen. Läpivienti on ajan myötä menettänyt lujuuttaan ja sen kestokyky on alentunut siinä määrin, että talvella ja keväällä esiintyvä jäätymis- ja sulamisilmiö on johtanut vedenpitävyyden pettämiseen. Lisäksi lappeiden osalta on kysymys rajoitusehdon mukaisesta rakennusvirheestä. Vahinkoa ei korvata.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan jyrsijä on purrut WC:n tuuletusputken läpiviennin tiivisteen rikki. Tämä ilmenee valitukseen liitetystä kuvasta. Putkiurakoitsija M:n selvityksen mukaan hän on vaihtanut tuuletusputken läpiviennin tiivisteen. M:n mukaan rikkinäinen tiiviste oli jyrsijän purema ja tapaus on hänen mukaansa verrattavissa tilanteeseen, jossa jyrsijä puree keittiön vesijohdon rikki.

A kertoo, että kovalla sateella elokuussa 2011, jolloin kolmen tunnin aikana satoi 40 mm, vettä tuli alakertaan saakka yläkerran huoneen lattian läpi. Yläkerran huoneen seinän gyproc-levy oli märkä ja kattorakenteissa tuuletusreiän lähellä oli hometta. Kondenssivesi aluskatteen ja tuulensuojalevyn välissä ei ole aiheuttanut näin suurta vesivuotoa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan A:n vahinkoilmoitukseen ja K Oy:n kartoitusraporttiin. Tapauksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että tiivisteen rikkoutumisen syynä olisi ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. A on ainoastaan päätellyt, että hiiri tai rotta olisi purrut tiivisteen rikki. Mikäli hiiri tai rotta on rikkonut tiivisteen, on kyseessä tuhoeläimen aiheuttama vahinko. Kaikki tuhoeläinten aiheuttamat vahingot on rajattu rajoitusehdolla korvauspiirin ulkopuolelle.

Kysymyksessä ei ole hiiren tai rotan aiheuttama äkillinen vahinko, vaan läpivienti on pettänyt pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena. Rakenteiden vaurioituminen läpiviennin ympärillä viittaa pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen. Läpivienti on ajan myötä menettänyt lujuuttaan ja rasituksen kestokyky on alentunut siinä määrin, että talvella ja keväällä jäätyminen ja sulaminen ovat aiheuttaneet vedenpitävyyden pettämisen. Sulamis- ja sadevedet ovat päässeet kulkeutumaan rakenteisiin. Vahinko on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista läpiviennin pettäessä vähitellen. Hitaasti kehittyvistä tapahtumista aiheutuneet vahingot on rajattu kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, joten vahinkoa ei korvata tälläkään perusteella. Lappeiden osalta kyse on rakennusvirheestä aiheutuneesta kosteudesta, joka rajautuu rajoitusehdon perusteella korvauspiirin ulkopuolelle.

A on ilmoittanut vakuutusyhtiöön 6.4.2010, että syksyllä 2009 sadevesiä on tullut yläkerran huonetiloihin. Hän on ilmoittanut 24.8.2011, että kovalla sateella vesi on tullut vesikaton läpi. Tiedossa ei ole, onko aikaisemmista kattovuodoista aiheutuneet kosteusvauriot korjattu ennen tätä kattovuotoa. Aikaisemmissa vahingoissa ei ole ollut kyse vahingosta, jonka syynä olisi ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. A on havainnut katon vuotavan ajoittain syksystä 2009 asti. Hän ei ole aikaisemmin maininnut siitä oletuksesta, että läpivienti olisi hiiren tai rotan syömä tai että kattovuoto ylipäätänsä johtuisi katon äkillisestä rikkoutumisesta. A:n olettama jyrsijöistä on jälkikäteistä päättelyä, joka ei osoita sitä, että tiiviste olisi nyt käsiteltävänä olevassa vahingossa vahingoittunut äkillisesti. Jyrsijöiden aiheuttamat vahingot on erikseen rajattu kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 Äkillisen ja ennalta arvaamattomantapahtuman turva mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusehtojen kohdan 4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

  1. omaisuudelle tai esineelle rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten, tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta kuten --
  • rakennusvirheestä --
  1. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten --
  • sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta
  • kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.
  1. hyönteisistä tai tuhoeläimistä

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko taloa kohdannut vesivahinko aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta syystä. Selvityksen perusteella ilmanvaihtoputken läpivienti on vuotanut ja vettä on päässyt rakenteisiin. Lisäksi on mahdollista, että lappeiden kohdalla kattorakenteiden toteuttamistapa on aiheuttanut kosteuden kerääntymistä rakenteisiin. Vakuutuslautakunta ottaa tällä ratkaisulla kantaa siihen, kuuluuko A:n 25.10.2011 ilmoittama vesivahinko kotivakuutuksen korvauspiiriin.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut korvattavaksi määritelty vakuutustapahtuma. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutusehtoihin on otettu muun muassa tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja koskeva rajoitus sekä vähitellen tapahtuviin ilmiöihin liittyvä rajoitus.

K Oy:n kartoitusraportin mukaan ilmanvaihtoputken läpiviennin tiiviste on rikkoutunut. Vakuutuslautakunnalle on toimitettu valokuva rikkoutuneesta kumitiivisteestä. Valokuvan perusteella tiiviste on rikkoutunut epätasaisesti. Rikkoutumispinnan perusteella jyrsijä on voinut pureksia tiivistettä. Selvityksestä ei toisaalta ilmene, että läpiviennin kohdalla tai muualla rakennuksessa olisi tavattu jyrsijöiden aiheuttamia vahinkoja tai esimerkiksi jyrsijöiden jätöksiä. Tällaiset ovat lautakunnan käsityksen mukaan tyypillisiä kohteille, joissa jyrsijät aiheuttavat vahinkoa.

Tiivisteen rikkoutumisen täsmällinen syy jää Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella epäselväksi. Esitetystä selvityksestä ilmenevät todennäköiset syyt rikkoutumiselle ovat vähitellen vuosien kuluessa tapahtunut rikkoutuminen tai jyrsijän aiheuttama rikkoutuminen. Vähitellen tapahtuvasta syystä aiheutuvat vahingot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunta katsoo, että tapauksessa rikkoutunutta tiivistettä pureksivaa jyrsijää, todennäköisimmin hiirtä tai rottaa, voidaan pitää vakuutusehtojen tarkoittamana tuhoeläimenä, jonka aiheuttamat vahingot rajautuvat myös vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Tuuletusputken läpiviennin rikkoutuminen ei selvityksen perusteella ole aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta syystä eikä rikkoutumisesta aiheutunut vesivahinko kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Koska ilmanvaihtoputken tiivisteen epätiiviydestä seurannut vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, lautakunta ei ota kantaa siihen, mikä osa rakenteiden vahingosta on aiheutunut läpiviennin vuodosta ja mikä osa mahdollisista muista syistä. Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Uimonen, Sario ja varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia