Haku

VKL 39/13

Tulosta

Asianumero: VKL 39/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Kahden vuoden sääntö. Riidan peruste. Asiassa on kysymys siitä, perustuiko riita ennen vakuutuksen voimaantuloa tapahtuneisiin asiamiehen toimiin.

Tapahtumatiedot

Tmi N:n ja sen palkkaaman lainoppineen asiamiehen välille oli syntynyt toimeksiantosopimus vuonna 2007. Toiminimen oikeusturvavakuutus tuli voimaan 1.2.2008. Sittemmin Tmi N:ää vastaan nostettiin oikeudenkäyntikuluja koskeva velkomusjuttu, joka koski mainittua toimeksiantosopimusta ja jossa kantajana oli Lakiasiaintoimisto E Oy. Tmi N haki tähän asiaan oikeusturva­etua 18.5.2011 ja 24.7.2012 päivätyillä oikeusturvailmoituksilla.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 13.6.2011 sekä 15.10.2012 päiväämissään päätöksissä todennut, että riita liittyi Lakiasiaintoimisto E Oy:n lähettämiin asianajolaskuihin. Haastehakemuksen mukaan riita koski erästä laskua nro 1245. Tmi N oli hakenut myös vuosina 2008 ja 2011 oikeusturvaa, jolloin kysymys oli ollut samasta laskusta nro 1245. Kyse oli siten samasta laskuriidasta kuin aikaisemmin. Vuonna 2008 oli tehty päätös, ettei oikeusturvaa voitu myöntää, koska riidan peruste ei ollut syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Asia oli Vakuutuslautakunnassa 6.4.2009 ja tuolloin vakuutusyhtiön korvauspäätöstä pidettiin ehtojen mukaisena. Asiassa ei siten voitu myöntää oikeusturvaetua.

Valitus

Valituksessa on muun ohella esitetty, että kysymys oli asiamiehen alkuperäiseen toimeksiantoon kuulumattomista toimenpiteistä, joiden osalta riita oli alkanut 22.4.2008 eli oikeusturvavakuutuksen voimassa ollessa. Oikeusturvaetu tuli sen vuoksi myöntää.

Vakuutuksenottaja on lisäksi väittänyt, että vakuutusyhtiön kielteinen kanta oli ristiriidassa erään vakuutusyhtiön aikaisemmin 28.2.2011 tekemän kor­vauspäätöksen kanssa.

Vakuutusyhtiön vastine

Ensimmäisen kerran asiaan oli haettu oikeusturvaa 13.5.2008. Vakuutus oli alkanut 1.2.2008 eikä vakuutuksenottajalla ollut aiempaa oikeusturvavakuutusta. Koska vakuutus oli ollut riidan syntyessä voimassa alle kaksi vuotta, tuli myös riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaisesti. Oikeusturvaa ei myönnetty, sillä riidan perusteena ollut asianajotoimeksianto oli alkanut ennen oikeusturvavakuutuksen voimaantuloa. Asia käsiteltiin Vakuutuslautakunnassa diaarinumerolla VKL 658/08 ja Vakuutuslautakunta katsoi vakuutusyhtiön ratkaisun olleen ehtojen mukainen. Seuraavan kerran asiaan haettiin oikeusturvaetua 18.5.2011 eikä asiaan myönnetty oikeusturvaa, sillä sen katsottiin olleen sama asia kuin aiemmin puheena ollut. Kolmannen kerran haettiin oikeusturvaetua 24.7.2012 eikä tuolloinkaan asiaan myönnetty oikeusturvaa, koska kyse oli samasta riita-asiasta.

Valituksessa oli viitattu toiseen oikeusturva-asiaan, jossa on ollut kysymys osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevasta valituksesta. Kyseessä oli vakuutusyhtiön mukaan kaksi erillistä riita-asiaa. Asia, johon oli myönnetty oikeusturvaetu, ei liittynyt asianajolaskun reklamointiin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Ratkaisu

Tmi N on riitauttanut E Oy:n laskusaatavavaateen. E Oy on toiminut Tmi N:n asiamiehenä U Oy:n varsinaista yhtiökokousta 5.5.2004 sekä ylimääräisiä yhtiökokouksia 25.4. ja 26.5.2007 sekä näiden kokousten päätöksien moittimista koskevassa asiassa. Asiassa on riitaisuutta siitä, onko E Oy:n toimeksianto käsittänyt kyseessä olevien yhtiökokousten päätösten moittimisen ja kuinka laajasti.

Tmi N on katsonut, että E Oy on laskuttanut sitä laajemmin kuin mitä toimeksianto on ollut. Riita on täten perustunut Tmi N:n ja E Oy:n toimeksiantosopimukseen ja sen laajuuteen. Tämä toimeksiantosopimus on tehty ennen Tmi N:n oikeusturvavakuutuksen voimaantuloa 1.2.2008. Nyt kyseessä oleva lasku on päivätty 22.4.2008 ja Tmi N on reklamoinut laskusta 29.4.2008 päivätyllä kirjeellä. Se on itse todennut riitaisuuden E Oy:n laskutuksesta alkaneen keväällä 2008. Riitaisuus on täten alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta oli kulunut kaksi vuotta. Jotta oikeudenkäyntikulut korvattaisiin tällaisessa riita-asiassa, tulee myös riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassa ollessa. Kun riidan peruste eli toimeksiantosopimus Tmi N:n ja E Oy:n välillä on tehty ennen oikeusturvavakuutuksen voimaantuloa, ei Tmi N:lle tule myöntää oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiön päätöksiä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisina.

Lisäksi Vakuutuslautakunta toteaa lyhyesti, ettei Tmi N:n vetoama toinen riita-asia, jossa vakuutusyhtiö oli myöntänyt oikeusturvaedun, ole oikeudellisesti samanlainen kuin nyt kysymyksessä oleva asia. Vakuutusyhtiön tuossa toisessa asiassa tekemällä ratkaisulla ei ole merkitystä tämän asian kannalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia