Haku

VKL 391/15

Tulosta

Asianumero: VKL 391/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Näyttö. Johtuiko vahinko myrskystä? Aiheutuiko vahinko lumen painosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutetun konehallin katto oli romahtanut 7.3.2015. Rakennuksessa ollutta irtaimistoa oli vahingon johdosta vaurioitunut. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan lumet oli katolta poistettu 3-4 viikkoa ennen romahdusta.

Vakuutusyhtiö on 12.3.2015 antamallaan korvauspäätöksellä katsonut, ettei vahinko ole kotivakuutuksesta korvattava. Lumen painosta tai liikkumisesta aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei rajoitusehtojen mukaan korvata. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei myrskytuuli ole voinut rikkoa rakennusta Ilmatieteen laitokselta saatujen tietojen perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mielestä on varmaa, että myrsky on aiheuttanut kaaoksen. Hän vaatii korvausta rakennukselle ja irtaimistolle aiheutuneista vahingoista. Lumet oli poistettu katolta 3-4 viikkoa ennen romahdusta. Lunta oli ennen poistamista ollut yli metrin paksuudelta. Aikaisemmin katolta oli poistettu lumet vain kerran 10 vuoden kuluessa. Vahinkopaikka sijaitsee korkealla mäellä, aukealla paikalla, noin 60 metriä korkeammalla kuin Kuusamon lentokenttä, jonka myrskytuulen arvoihin vakuutusyhtiö perustaa kielteisen korvauksen.

Vakuutuksenottaja oli soittanut Ilmatieteen laitokselle, josta oli kerrottu, että myrskytuulen voimakkuus voi vaihdella rajusti kun noustaan ylemmäs ja puuskissa olla rajua, mikä on tavanomaista. Vakuutuksenottajan mielestä tämä tapaus selittyy juuri tällä tavalla.

Lisäselvityksessään vakuutuksenottaja on kertonut, että 7.-9.3.2015 välisenä aikana paikkakunnalla oli vallinnut epätavallisen ankara myrskytuuli, joka vakuutuksenottajan mielestä oli aiheuttanut kalustovajan katon sortumisen täydellisesti. Missään tapauksessa tapaus ei ole voinut johtua lumen painosta, koska se oli poistettu 3-4 viikkoa ennen sortumaa.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta antamassaan lisävastineessa vakuutuksenottaja kiistää, että hallissa olisi ollut rakennusteknisiä virheitä. Rakennus oli tehty 100 prosenttisesti paikkakunnan rakennustoimiston ohjeiden mukaan rakennustarkastajan valvonnassa. Siitä on olemassa lopputarkastustodistus. Kun vakuutuksenottaja oli lapioinut/kolannut katon puhtaaksi, tiivistä tuiskulunta oli ollut 1 – 1,2 metrin verran. 6. - 7.3.2015 satanut lumi oli lähtenyt kertalinkouksella teiltä pois. Lisäksi vakuutuksenottaja toteaa, että Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuliolosuhteet eivät 7. - 9.3.2015 poikenneet olennaisesti toisistaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan katsonut, että vahinko on ollut seurausta siitä, kun uutta märkää lunta oli satanut 6.-7.3.2015 välisenä aikana paljon, minkä johdosta lumen paino on aiheuttanut tapahtuneen vahingon.

Ilmatieteen laitoksen mukaan X:n lentokentällä on perjantaina 6.3.2015 ollut heikkoa tuulta n. 5 m/s ja lauantaina 7.3.2015 klo 15.00 on ollut kovin keskituuli 10,3 m/s ja puuskissa 13,9 m/s.

Myrsky-käsitettä tulkittaessa voidaan vakuutusyhtiön mukaan nojautua muun muassa siihen, mitä meteorologiassa myrskyllä tarkoitetaan. Meteorologiassa myrskyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa 10 minuutin keskituulen nopeudeksi mitataan vähintään 21 metriä sekunnissa, jolloin koviakaan tuulenpuuskia ei pidetä myrskynä, jos ne kestävät vain lyhyen aikaa. Myös Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että ainakaan alle 14 m/s vallitsevaa keskituulen nopeutta ei voida pitää yleisessä kielenkäytössä myrskynä.

Vahingosta ei voida maksaa korvausta, koska myrskyä ei ole osoitettu ja lumen painosta aiheutuneet vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

- kaksi valokuvaa vaurioituneesta rakennuksesta

- Ilmatieteen laitoksen 11.9.2015 päivätty lausunto tuuliolosuhteista vahinkopaikkakunnalla 9.3.2015.

- kartta, josta käy ilmi vahinkopaikan ja lentokentällä olevan havaintopisteen välimatka.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja osoittanut, että vahinkoajankohtana vallinnut myrsky on aiheuttanut vahingon. Jos kysymys on vakuutuksesta korvattavasta myrskyvahingosta, onko vakuutusyhtiö esittänyt näytön siitä, että lumen paino tai rakenne- taikka asennusvirhe on aiheuttanut rakennuksen romahtamisen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kodin vakuutuksen suppeasta turvasta korvataan kohdan 3.3.2 (Myrsky) mukaan myrskyn aiheuttama rikkoutumisvahinko rakennukselle. Rakennuksessa oleva irtaimisto korvataan, jos se vahingoittuu samanaikaisesti rakennuksen kanssa. Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle, piha-alueella oleville rakennelmille tai ulkokalusteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine.

Vakuutusehtojen kohdan 3.5 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sääolosuhteista tai luonnonilmiöistä, kuten

- vesi- tai lumisateesta, tulvasta tai aallokosta

- jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 11.1 (Korvausmenettely; Korvauksen hakijan velvollisuudet) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittaman korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, sen tulee vastaavasti osoittaa, että kyseessä on ollut rajoitusehdon mukainen tilanne.

Asiassa on riitaa konehallin katon romahtamisen syystä. Omaisuusvahinko – haltuunotto minimitiedoin –vahinkoilmoituksen tapahtumakuvauksessa mainitaan mm, että konehallin katto romahtanut ja että uutta märkää lunta on satanut.

Vahinkoajankohdan paikallisista sääoloista ei ole esitetty selvitystä. Vakuutuksenottaja on todennut, että tuolloin satanut lumi on ”lähtenyt kertalinkouksella teiltä pois”. Ilmatieteen laitoksen kirjallinen selvitys koskee 2 päivää myöhempää tilannetta kuin vahinkopäivä. Vakuutusyhtiö on esittänyt selvitystä vahinkoajankohdan tuulitiedoista, mutta ei ole esittänyt selvitystä vahinkoajankohtana sataneen lumen määrästä. Asiakirjoihin liitetyistä valokuvista on pääteltävissä, että rakennuksen katolla on vahingon jälkeen ollut ohut lumikerros.

Vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, mitä niissä tarkoitetaan myrskyllä.  Vakuutuslautakunta pitää myrskyn käsitettä ja tähän käsitteeseen perustuvia vakuutusehtoja siinä mielessä tulkinnanvaraisina, että meteorologiassa myrsky Ilmatieteen laitoksen internet-sivujen perusteella määritellään tuuleksi, jonka kymmenen minuutin keskinopeus on 21 m/s tai enemmän, kun taas yleisessä tai kansanomaisessa kielenkäytössä myrskyn voidaan usein mieltää tarkoittavan suunnilleen samaa asiaa kuin rajuilma. Käyttöyhteydestä riippuen myrskyn käsitteellä voi siis olla erilainen sisältö.

Vakuutusyhtiö on kertonut, että Ilmatieteen laitoksen mukaan X:n lentokentällä on perjantaina 6.3.2015 ollut heikkoa tuulta n. 5 m/s ja lauantaina 7.3.2015 klo 15.00 on ollut kovin keskituuli 10,3 m/s ja puuskissa 13,9 m/s. Ilmatieteen laitoksen lausunnon mukaan vahinkopaikan sijainnilla on merkitystä tuulen voimakkuudelle. Vahinkopaikan länsipuolella on lähes 5 km pitkä järvenselkä, joka on omiaan voimistamaan lännenpuoleisia tuulia, jotka vallitsivat vahinkopäivänä. Lausunnossa mainitaan myös, että X:n lentoasemalla oleva havaintoasema on selvästi matalammalla kuin vahinkopaikka, jonka korkeus merenpinnasta on runsaat 300 metriä. Tarkempaa selvitystä siitä, millainen tuuli vahinkopaikalla on vallinnut vahinkoajankohtana, ei ole esitetty.

Lopputulos

Esitetty selvitys huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty näyttöä siitä, että vahinkopaikalla olisi vahinkopäivänä vallinnut myrsky. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta