Haku

VKL 391/13

Tulosta

Asianumero: VKL 391/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Hemförsäkring. Ersättningsbelopp. Hur mycket var en över 40 år gammal varmvattenberedare som ingick i ett vattenburet uppvärmningssystem värd? Översteg ersättningsbeloppet försäkringens självrisk?

Uppgifter om händelseförloppet

Hösten 2012 upptäcktes ett läckage i en varmvattenberedare som ingick i ett vattenburet uppvärmningssystem. Ersättning för skadan söktes från hemförsäkringen.

Försäkringsbolagets beslut

Enligt RT-kort LVI011024 är varmvattenberedares tekniska livslängd (dvs. tekniska användningstid) ca 30 år i normalt bruk. När försäkringstagarens 41 år gamla varmvattenberedare gick sönder hade den överskridit sin normala livslängd. Det var i detta fall fråga om normalt underhåll av husteknik, inte ett ersättningsgillt skadefall.

Besvär

Enligt en 15.8.2012 daterad konditionsgranskningsrapport för egnahemshus var den eldrivna beredaren i skick. Expansionskärlen hade bytts ut, och vattenmätaren snurrade inte omotiverat. Delar som hörde ihop med varmvattenberedaren hade förnyats ett par gånger; först för ca 10 år sedan och sedan ett år före skadan. Det var fråga om en med villkoren förenlig skada som hade inträffat plötsligt och oförutsett. Skadan hade inträffat under försäkringens giltighetstid, innan fastigheten 15.9.2012 överläts till nya ägare. Ersättning för skadan bör betalas från den försäkring som hade gällt.

Försäkringsbolagets bemötande

Från försäkringen ersätts den skadade egendomens värde på basis av vilket detta värde varit strax före skadan. Som sådant värde betraktas i allmänhet det pris som skulle ha erhållits för egendomen om den hade sålts omedelbart före skadan. Som kompensation får försäkringstagaren från försäkringen antingen egendom till ett värde som motsvarar den skadade egendomen eller ersättning i pengar. Enligt RT-kortet är varmvattenberedares tekniska livslängd ca 30 år vid normalt bruk. I det aktuella fallet hade beredaren överskridit sin normala livslängd med mer än 10 år och nått slutet av sin livslängd. Beredaren hade inte längre något ekonomiskt värde från försäkringssynpunkt. Skadebeloppet var så litet att ingen ersättningsgill skada längre återstod sedan självrisken hade dragits av. Försäkringsbolagets ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

Punkt 20.5.1

Grunden för värdering av egendom, skada och ersättningsbelopp är egendomens värde.

Egendomens värde är dess återanskaffningsvärde, såvida inte annat överenskommits och det antecknats i försäkringsbrevet. Om egendomens dagsvärde understiger 50 procent av återanskaffningsvärdet är egendomens värde dock dagsvärdet.

Punkt 20.5.2

När ett försäkringsfall inträffar fastställs egendomens värde och skadans belopp beräknas enligt prisnivån vid skadetidpunkten.

Punkt 20.7.4, Ersättning enligt dagsvärde

Skadebeloppet enligt dagsvärde får man genom att räkna ut en så stor del av skadan enligt återanskaffningsvärdet som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar.

Avgörande

I ett egnahemshus konstaterades hösten 2012 ett läckage i varmvattenberedaren, som var från år 1971. Beredaren har försetts med några nya komponenter under årens lopp. Den tekniska livslängden för beredare är i genomsnitt 30 år. Den som yrkar på ersättning ska visa hur stor den ersättningsgilla skadan är. Eftersom det har varit fråga om en över 40 år gammal varmvattenberedare anser Försäkringsnämnden att försäkringstagaren inte har visat att den skadade varmvattenberedarens värde vid skadetidpunkten år 2012 översteg försäkringens självrisk. Därför ska försäkringsbolagets ersättningsbeslut anses vara korrekt.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Melander samt ledamöterna Laapotti, Sario, Uimonen och Vaitomaa. Sekreterare var Snellman.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia