Haku

VKL 389/13

Tulosta

Asianumero: VKL 389/13 (2014)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2014

Vahingon syy. Veneen potkuri oli irronnut. Johtuiko vahinko veneen potkurin osumisesta poijukettinkiin? Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan potkuri oli irronnut 6.7.2012. Korvausta on haettu venevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.11.2012 ja 6.3.2013 päivätyissä korvauspäätöksissään, että minkään vakuutusehtojen tarkoittaman ennalta arvaamattoman, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavan tekijän ei ole todettu aiheuttaneen potkurin irtoamista, vaan kyseessä on ollut asennusvirhe.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 10.6.2013 päivätyssä valituksessaan, että potkurin vahinkoja ei luonnollisesti voitu havaita, koska potkuri oli pudonnut. Kölissä olleet vauriot osoittavat kuitenkin, että osuminen poijuun on tapahtunut, ja näin ollen kyseessä on ollut ehtojen mukainen ulkoisen tekijän aiheuttama vahinko.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.8.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että ulkopuolisen tarkastajan ja vahinkotarkastuksen perusteella vahinko ei ole aiheutunut ulkoisen tekijän vaikutuksesta ja korvauspäätös on näin ollen vakuutusehtojen mukainen.

Selvitykset

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 4.1.2013 päivätyn tarkastusmuistion mukaan kölin vauriota lukuun ottamatta veneessä ei ollut havaittavissa ulkoisen tekijän aiheuttamia vaurioita tai jälkiä. Sinkissä oli yhden kauden kulumaa vastaavat jäljet, joten huoltoliikkeen edustajan kertomus siitä, että potkuria ei irrotettu huollon yhteydessä, ei voi pitää paikkaansa, koska vetolaitteen sinkin vaihtaminen ei ole mahdollista, ellei potkuria ensin irroteta potkuriakselilta. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja katsoo, että näin ollen potkuri on irrotettu ja potkurin putoamisen syy on ilmeinen. Vahinkotarkastajan mukaan potkurin asennuksessa on täytynyt tapahtua virhe. Vetolaitteessa ei ollut vauriojälkiä, jotka olisivat syntyneet poijuketjusta.

Ulkopuolisen tarkastajan 21.2.2013 päivätyn lausunnon mukaan jos kettinki olisi osunut tai kiertynyt potkurin ympäri, vetolaitteessa olisi ollut suuret jäljet, mutta osuminen ei olisi aiheuttanut potkurin irtoamista vaan muita vahinkoja potkuriin ja vetolaitteeseen sekä akseliin. Potkurimutterin ja sen lukituksen tiukkuuksien ja lukituksen noudattamatta jättäminen aiheuttaa potkurin irtoamisen jossain vaiheessa käytön aikana. Potkuri ei koskaan irtoa, kun asennus on suoritettu oikein. Huoltoyrityksen mukaan kyseinen vahinko on sattunut asennustilanteessa, jossa ei ole noudatettu annettuja asennusohjeita, joku mutterista ja lukituksesta on jäänyt kiristämättä, minkä johdosta potkuri on irronnut S-vetolaitteen akselista.

Huoltoyrityksen 5.2.2013 päivätyn sähköpostin mukaan vene oli talvikaudella 2011–2012 laajemmassa entisöintityössä. Veneeseen tehtiin talven aikana myös normaali moottorin ja vetolaitteen talvihuolto, jossa tarkastetaan mm. sinkki­anodien kunto ja nämä vaihdetaan, jos tarvetta vaihtamiselle on. Potkuri tarkistetaan ja rasvataan, mutta sitä ei irroteta, jos tälle ei ole selkeää tarvetta, kuten esimerkiksi vetolaitesinkin vaihtaminen.

Huollon yhteydessä todettiin, että potkurisinkki oli kulunut ja se vaihdettiin, vetolaitesinkki oli edelleen hyvässä kunnossa, joten tarvetta vaihtamiseen ei ollut. Potkurin kunto ja kiinnitys tarkastettiin ja potkuri rasvattiin. Näin ollen potkuria ei irrotettu veneen ollessa huollossa. Huoltamo on toimittanut myös laskun, josta käy ilmi, että vetolaitesinkkiä ei ole laskutettu konehuollon yhteydessä, ja tämä tulee esiin myös huoltomuistiosta.

Vakuutuksenottajan 22.8.2012 päivätyn meriselityksen mukaan vakuutuksenottaja lähti seurueineen purjehtimaan Ådskäristä kohti Jurmoa 5.7.2012. Voimakas itätuuli vaikeutti rantautumista Jurmon satamaan. Tuuli painoi venettä viereistä poijua kohti ja vene jäi kiinni poijun kettinkiin niin, että venettä oli mahdoton ohjata eikä liikkuminen eteen- tai taaksepäin ollut mahdollista. Vene saatiin irti jollalla auttamaan tulleen henkilön avustuksella.

Perjantaina 6.7.2012 lähdettiin Jurmosta kohti Degerbytä kello 9.45. Jurmon satamasta poistuttaessa moottori toimi moitteettomasti eikä ongelmia ollut. Vakuutuksenottaja purjehti myötätuulessa väylää pitkin kohti Sottungaa. Tuuli laantui ja kello 15.30 laskettiin purjeet, ja vakuutuksenottaja käynnisti moottorin. Moottori käynnistyi normaalisti ja vaihde meni päälle, mutta vene ei liikkunut eteenpäin. Vakuutuksenottaja avasi moottorin suojakuoren ja totesi, että vaihde naksahti päälle sekä eteen‑ että taaksepäin. Ainoa mahdollisuus vetolaitteen toimimattomuudelle oli potkurin puuttuminen.

Vakuutuksenottaja sukelsi veneen alle 7.7.2012 ja huomasi potkurin puuttuvan. Vetolaite ja akseli olivat kunnossa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Ehtokohdan 41.1.1 mukaan laajan venevakuutuksen perusteella korvataan kohdassa 40.4 mainittujenkorvausperusteiden mukaan vakuutuksen kohteelle ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta, kuten karille ajosta, pohjakosketuksesta, yhteentörmäyksestä tai kaatumisesta aiheutuneet vahingot.

Ehtokohdan 41.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut veneelle tai sen osalle siinä olleesta rakenne-, valmistus-, asennus- tai materiaaliviasta, aineen kulumisesta tai muuttumisesta syöpymisen tai lahoamisen johdosta moottorille sen teknisestä viasta.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan potkuri oli irronnut 6.7.2012. Korvausta on haettu venevakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että kyseessä on ollut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa, että vahinko on johtunut rajoitusehdon mukaisesta seikasta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 4.1.2013 päivätyn neuvottelu- ja tarkastusmuistion mukaan kölin vauriojäljet viittaavat poijuketjuun. Vakuutusyhtiön mukaan potkurin irtoamisen on täytynyt johtua asennusvirheestä, sillä potkuri ei voi irrota itsestään eikä vetolaitteessa ollut havaittu vaurioita.

Meriselityksen mukaan poijuun kiinni jäämistä seuraavan päivän aamuna veneen moottori oli toiminut vielä satamasta lähdettäessä moitteettomasti, mikä ei viittaa siihen, että potkuri olisi irronnut poijuun osumisen vaikutuksesta. Vakuutuslautakunnan käsitys on, että jos potkurin osuminen esim. poijukettinkiin olisi ollut niin raju tapahtuma, että potkurin kiinnitysmutteri olisi tämän vuoksi rikkoutunut, irronnut tai ainakin löystynyt, olisi tämä osuminen todennäköisesti jättänyt vetolaitteeseen havaittavia vauriojälkiä. Kun potkuri jää kiinni poijuketjuun, syntyy tästä myös kova ääni, jollaista vakuutuksenottaja ei ole meriselityksessään kuvannut. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että poijuketju olisi aiheuttanut potkurin irtoamisen, eikä muunkaan ulkoisen tekijän ole näytetty aiheuttaneen potkurin irtoamista.

Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia