Haku

VKL 389/12

Tulosta

Asianumero: VKL 389/12 (2013)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Oliko kysymyksessä veneilyosasta korvattava vahinko? Polttoaineen seassa ollut vesi Vahingosta saatu selvitys

Tapahtumatiedot

A oli vakuuttanut perämoottoriveneen ja 150-hevosvoimaisen perämoottorin (molempien valmistusvuosi 2012) mm. ilkivalta- ja veneilyosat sisältävällä venevakuutuksella. Vahinkoilmoituksen mukaan A:n venekunta lähti ajoon 1.7.2012. Noin 10 minuutin ajon jälkeen moottori pysähtyi eikä käynnistynyt uudelleen. A:n venekunta hinattiin maihin.

Vahinkoilmoituksen mukaan veneen myyjä tutki vahinkoa ja ilmeni, että bensiinin joukossa oli runsaasti vettä. Huopasuodatin oli täyttynyt ja vettä oli päässyt moottoriin asti. Moottoria oli silloin käytetty vain noin seitsemän tuntia. Vahinkoilmoituksen mukaan kyseiseen venetyyppiin vesi voi joutua bensiinin joukkoon vain tankatessa bensiinin seassa. Tankkausten välillä bensiinitankki on ollut lukittu ja lukko oli koskematon. Uusi vene oli tankattu vain kahdesti, kerran maa-asemalla lähellä myyntipistettä ja toisen kerran miehittämättömällä asemalla.

A haki korvausta moottorin korjauskuluista (1 654,70 euroa) ja veneen hinauksen suorittaneelle kalastajalle maksetusta palkkiosta (100 euroa).

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka on aiheuttanut vesillä sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Vahingon syynä voi olla myrsky, keskituulen nopeus 15 m/s, törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen taikka muu äkillinen ja ennalta arvaamaton, edellä mainittujen kaltainen, ulkoinen tapahtuma. Korvausta ei makseta, koska ehtojen mukaisia ulkoisia syitä tapahtumaan ei ole.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan kysymyksessä on uusi vene eikä siinä ole voinut olla hänen menettelystään, kuten huollon laiminlyönneistä, aiheutuneita vikoja. Jos vene olisi esimerkiksi viisi vuotta vanha, sama vika voisi johtua esimerkiksi vedenerottimen huopapanoksen määräaikaisen vaihtamisen laiminlyönnistä. Kyseessä ei ole myöskään veneen vanhenemisesta johtuva sisäisen tekniikan tai rakenteiden kulumavika. Veneen polttoainejärjestelmään oli tullut polttoainetankkiin tankattaessa bensiinin mukana vettä.

A:n tiedossa olevista kahdesta tankkauksesta toisen suoritti veneen myyjä veneen ollessa trailerilla maahuoltoasemalla ja toisen suoritti A merihuoltoasemalla. Bensiini oli tankattu suoraan veneen tankkiin ulkoa normaaleilta huoltoasemilta juuri ennen käyttöä ja bensiinin laatuun on silloin oikeutettua luottaa. Tankkausprosessissa polttoainemittarista bensiinissä olevaa mahdollista vettä on mahdoton silmin havaita. Moottori käy järjestelmästä riippuen tämän jälkeen jopa tunteja ennen kuin bensiinin joukossa ollut vesi on kulkeutunut moottoriin asti suodattimien läpi. Viimeisestä tankkauksesta lukien veneellä oli ajettu noin puoli tankillista eli arviolta kolme ajotuntia. A korostaa, että hän ei ole tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahingon korvaaminen veneilyosasta ehtokohdan 3.1 perusteella edellyttäisi, että vahingon syynä olisi yksilöitävissä oleva äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Tässä tapauksessa ei ole kuitenkaan esitetty näyttöä tällaisesta tapahtumasta. Kun polttoainejärjestelmään pääsee vettä, järjestelmän vedenerotin suodattaa ensin veden pois, jolloin moottori toimii vielä normaalisti. Sitten kun suodatin täyttyy, vettä pääsee moottoriin asti, jolloin moottori lakkaa toimimasta.

Vastineen mukaan asiassa on riidatonta, että polttoainejärjestelmään on päässyt vettä jotakin kautta. A ei ole kuitenkaan pystynyt osoittamaan, mistä moottoria vaurioittanut vesi on ollut peräisin. Vettä on voinut päästä moottoriin useasta syystä. Ensinnäkin moottoria on tankattu kahdesti: jommankumman tai kummankin huoltoaseman polttoaine on voinut sisältää vettä. Lisäksi vettä kondensoituu polttoainetankkiin säilytyksen aikana, mikäli tankki ei ole täynnä. Vettä on siis voinut kerääntyä veneen polttoainetankkiin ennen veneen myyntiä.

On myös mahdollista, että vettä on päässyt kerääntymään polttoainejärjestelmään vähitellen kaikkien näiden syiden johdosta. Koska moottori ei suodattimen ansiosta lakkaa toimimasta heti veden päästyä järjestelmään, ei veden alkuperää voida yksilöidä.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa vakuutettu ei ole esittänyt näyttöä siitä, että moottorin rikkoutumisen syynä olisi äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Asiassa jää epäselväksi, miten ja milloin polttoainejärjestelmään on päässyt kertymään vettä ja onko vesi päässyt järjestelmään äkillisesti. Tällä perusteella vahinkoa ei korvata venevakuutuksesta. Lisäksi venevakuutuksessa on nimenomainen rajoitusehto koskien virheellisestä polttoaineseoksesta aiheutuneita vahinkoja. Asiassa on riidatonta, että moottori on vaurioitunut vettä sisältävän polttoaineen johdosta. Moottoriin päässyt polttoaine on siis ollut vääränlaista eli viallista. Koska vahingon syynä on virheellinen polttoaineseos, ei vahinkoa korvata venevakuutuksesta tälläkään perusteella.

 

Jatkokirjelmöinti

A:n kirjelmän mukaan kyseessä on äkillinen, ulkoisen, ennalta arvaamattoman syyn aiheuttama tapahtuma. Ei ole normaalisti oletettavissa, että ulkoa eli veneen ulkopuolella sijaitsevalta normaalilta huoltoasemalta tankattavassa bensiinissä on mukana vettä. Kun A tankkasi, ei satanut, eikä silloin lainehtinut. A huomauttaa selvittäneensä polttoaineen tankkaamisen aikaisemmin mahdollisimman tarkasti.

Kysymyksessä ei ole virheellisestä polttoaineseoksesta aiheutunut vahinko. Sellaisesta on kysymys esimerkiksi, jos kaksitahtimoottoria tankataan öljyttömällä polttoaineella tai bensiinimoottoria tankataan dieselillä. Veneen myyjä kertoi tarkastaneensa ja koekäyttäneensä tämän veneen edeltävän vuorokauden kuluessa ennen toimitusta. Huopasuodatin oli tietenkin myös aivan uusi eikä missään muualla erikseen etukäteen vedellä täytetty. Kysymys ei ajankohta huomioiden ole voinut olla veneessä tapahtuneesta kondenssista.

Vakuutusyhtiön lisävastineen mukaan virheellistä polttoaineseosta koskevassa ehtokohdassa ei oteta kantaa siihen, minkä vuoksi polttoaine on ollut virheellistä. Ehtokohtaa sovelletaankin riippumatta siitä, onko polttoaine ollut alun perin virheellistä jo tankkausvaiheessa vai onko koostumus muuttunut jollakin tavalla virheelliseksi myöhemmässä vaiheessa. Yhtiön mukaan veneen polttoaineessa on tietty sallittu vesipitoisuus. Kun tämä sallittu vesipitoisuus ylittyy, polttoaine on moottorin toiminnan kannalta virheellistä. Näin on käynyt tässä vahingossa.

A:n toisen lisäkirjelmän mukaan Suomessa myytävässä moottoribensiinissä ei ole tiettyä sallittua vettä lainkaan. A selvittää kirjelmässään polttoaine- ja moottorioppia. A huomauttaa, että rajoitusehdon soveltuminen ei voi perustua vakuutusyhtiön yksipuoliseen näkemykseen.

Kirjelmässä A korostaa, että hänellä ei ole ollut mitään tuottamusta vahingon aiheutumiseen. Bonuksia ei tule vähentää ja kustannukset tulee korvata täysimääräisesti. A:n mukaan vakuutusehtojen kohdassa 3.1, etenkin sen kolmannessa kohdassa, korostetaan vahingon tuottamuksellisuuden merkitystä eli tässä tietenkin juuri tuottamuksellisuuden puuttumista korvauksen edellytyksenä. Määritelmät äkillinen ja ennalta arvaamaton viittaavat tuottamukseen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1 Veneilyturva

Vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka on aiheuttanut vesillä sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Vahingon syynä voi olla

  • myrsky, keskituulen nopeus 15 m/s
  • törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen
  • muu äkillinen ja ennalta arvaamaton, edellä mainittujen kaltainen, ulkoinen tapahtuma. Tällaisena ei pidetä vahinkoa, joka on aiheutunut veneessä olevan henkilön tai eläimen liikkumisesta tai veneessä olevasta esineestä.

4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

12) öljystä, saastuneesta vedestä tai virheellisestä polttoaineseoksesta.

Ratkaisu

Tässä tapauksessa uuden veneen polttoaineen joukossa on ollut vettä. Veneen polttoainejärjestelmä on täytynyt puhdistaa. A:n mukaan vesi on joutunut veneen järjestelmään veneeseen tankatun polttoaineen mukana.

Vakuutusehtojen mukaan veneilyosasta korvataan välitön esinevahinko, jonka on aiheuttanut vesillä sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutuslautakunta pitää yleisesti tunnettuna, että moottoriveneen tankkiin voi kerääntyä vettä erityisesti talvisäilytyksen aikana. Vettä voi joutua tankkiin myös esimerkiksi veneen tankkaamisen tai käyttämisen yhteydessä. Lautakunta pitää mahdollisena, että vettä voi päätyä tankkiin myös polttoaineen joukossa.

A:n vene ja sen moottori olivat hiljattain ostetut. Vene oli A:n mukaan tankattu kerran maa-asemalla myyjäliikkeen toimesta ja toisen kerran A:n toimesta vesillä. Esitetyn selvityksen perusteella tankkausten yhteydessä ei ole ilmennyt mitään poikkeavaa. Selvityksestä ei ilmene, että kyseisillä jakeluasemilla olisi havaittu laajemmin polttoaineessa olevan veden aiheuttamia ongelmia.

Vaikka kysymyksessä oli uusi vene ja moottori, asiassa esitetty selvitys jättää epäselväksi, missä yhteydessä ja millä tavalla vettä on joutunut polttoaineen joukkoon. A:n näkemys veden joutumisesta tankkiin perustuu hänen jälkikäteiseen päättelyynsä. Vesi on voinut kuitenkin joutua tankkiin muulla tavalla. Vakuutuslautakunta katsoo jäävän osoittamatta, että vesi olisi joutunut veneen tankkiin A:n vesillä tankkaaman polttoaineen joukossa. Asiassa jää selvittämättä, että veden joutumisen polttoaineen joukkoon olisi aiheuttanut vesillä sattunut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma. Lautakunta ei tämän takia suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia