Haku

VKL 388/15

Tulosta

Asianumero: VKL 388/15 (2016)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Lakipykälät: 32

Veneen uppoamisvahingon korvaaminen. Selvitys vahingon syystä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli lähtenyt 15.6.2013 kello 7.45 ajamaan Wellcraft 2800 Martinique-merkkistä venettään Porvoosta kohti Savonlinnaa. Vene pysäytettiin laivaväylällä polttoaineen suodattimen tukkeutumisen vuoksi, jolloin havaittiin vuoto veneen vasemmassa takanurkassa. Vene saatiin pidettyä pinnalla äyskäröimällä meripelastushenkilökunnan saapumiseen saakka. Pelastushenkilökunta ei onnistunut pelastamaan venettä, vaan se upposi 15.6.2013 kello 12.44. Korvausta veneen nostamisesta ja sille aiheutuneista vahingoista, vakuutuksenottajan matkatavaroista sekä matkakuluista vahinkopaikalta Savonlinnaan oli haettu venevakuutuksesta.

Korvausta oli alun perin haettu myrskyvahingon perusteella. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska tuulen nopeus vahinkoajankohtana ei ollut ylittänyt myrskynopeutta.

Vakuutusyhtiö on lausunut 5.7.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että veneen uppoamisen oli aiheuttanut vesi, joka oli päässyt veneeseen peräosasta, vasemmasta takanurkasta, uimatason ja veneen rungon välisestä auenneesta tai revenneestä saumasta. Asiakirjoista ei ilmene mitään tapahtumaa, joka olisi voinut aiheuttaa sauman aukeamisen. Sitä, että vene uppoaa sauman aukeamisen takia, ei voida pitää ennalta arvaamattomana vahinkona. Ottaen huomioon, että sauman irtoamiskohta oli veneen perässä uimatason ja rungon saumassa, ei voida pitää mahdollisena, että vene olisi kuljettajan tai kenenkään kyydissä olleen huomaamatta törmännyt kariin, laituriin, kelluvaan esineeseen tai toiseen veneeseen. Uppoamisen aiheuttama venevahinko korvataan vain, jos se johtuu törmäyksestä, myrskystä tai ilkivallasta, eikä mistään edellä mainituista vahinkotapahtumista ollut esitetty selvitystä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja oli vaatinut korvausta 4.6.2015 päivätyllä valituksella veneen nostokuluista pelastamiskuluina. Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan vakuutusyhtiön olevan velvollinen suorittamaan korvauksen myös veneelle aiheutuneista vahingoista, vakuutuksenottajan matkatavaroista sekä matkakuluista. Vakuutuksenottaja on esittänyt vaihtoehtoisina vahingon syinä veneen laskussa tapahtuneen törmäyksen, veneen laiturissa ollessa saaman osuman, törmäyksen huoltoaseman laituriin ajettaessa, uppotukkiin osumisen matkan aikana tai ilkivallanteon. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä korvaamasta vahinkoa sillä perusteella, ettei omistaja ollut tietoinen vahingon syystä. Veneen todettiin olleen ostettaessa moitteettomassa kunnossa, joten vuodon aiheuttaneen vahingon oli täytynyt tapahtua vakuutuksen voimassa ollessa.

Vakuutuksenottaja on kertonut 28.10.2015 päivätyssä lisävastineessaan saaneensa tietää keskusteltuaan erään veneharrastajan kanssa vuonna 2015, että laituriin osuminen voi vahingoittaa venettä. Vakuutuksenottaja on lisäksi kertonut, että törmäyksellä oli useita todistajia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 3.9.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei vakuutuksenottajan selvitystä laituriin osumisesta voida pitää uskottavana vahingon syynä ottaen huomioon, että törmäyksestä kerrottiin vasta kahden vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta. Vakuutusyhtiö on pitänyt erikoisena, ettei törmäystä mainittu aikaisemmin, ottaen huomioon, että törmäystä koskeva ehtokohta oli kirjoitettu ensimmäisiin korvauspäätöksiin ja vakuutuksenottajalle oli kerrottu, että törmäyksen aiheuttama uppoaminen on korvattava vakuutustapahtuma.

Irtaimiston vahinko korvataan vain jos sen syynä on ollut jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Irtaimiston kastumisen ei voida katsoa aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, koska vakuutuksenottaja ei ollut pystynyt näyttämään ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Vesi on voinut päästä veneeseen rakennusehdon tarkoittamalla tavalla valmistus-, rakenne-, asennus- tai käyttövirheen seurauksena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko veneen uppoaminen seurausta vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä tapahtumasta. Lisäksi asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko irtaimistolle aiheutunut vahinko seurausta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Vakuutussopimuslain 32 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutusehtojen kohdan VE140 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusturva on valittavissa seuraavien riskien varalta

- tulipalo

- sähköilmiö

- rikos

- luonnonilmiö

- törmäys

- rikkoutuminen.

Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutus ei korvaa

- vahinkoa, joka aiheutuu veneen uppoamisesta tai kaatumisesta, ellei vahinko ole aiheutunut kohdissa ”Ilkivalta”, ”Luonnonilmiö” tai ”Törmäys” mainitusta syystä.

Vakuutusehtojen VE150 kohdan 1.2 (Venematkan keskeytys) mukaan vakuutus korvaa korvattavan vakuutustapahtuman seurauksena veneessä mukana olleille henkilöille matkan keskeytymisestä aiheutuneet kotimatka-, majoitus- ja muut sellaiset välttämättömät kohtuulliset kustannukset enintään vakuutuskirjassa mainittuun määrään asti. Korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutustapahtuma on sattunut yli 25 meripeninkulman päässä kotisatamasta ja että veneelle aiheutuneen korvattavan vahingon määrä on omavastuuta suurempi.

Kotivakuutusehtojen kohdan KO140 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusturva on valittavissa seuraavien riskien varalta

- tulipalo

- sähköilmiö

- rikos

- putkivuoto

- luonnonilmiö

- jyrsijä

- hyönteinen

- rikkoutuminen

- katoaminen.

Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai kohteen suunnittelu-, valmistus-, rakenne-, perustamis-, tai asennusvirheellä, työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Vakuutusehtojen kohdan KO148 (Rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Vakuutus ei korvaa omaisuutta, joka unohtamisen, katoamisen tai putoamisen vuoksi on joutunut pois vakuutetun hallusta, eikä siksi ole toimitettavissa vakuutusyhtiöön arvioitavaksi.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vahingosta. Jos vahinko täyttää vakuutusehtojen korvattavalle vahingolle asettamat tunnusmerkit, on vakuutusyhtiön puolestaan pystyttävä osoittamaan, että vahingon on aiheuttanut jokin rajoitusehdoissa mainittu syy. Veneen uppoaminen ja siitä aiheutunut vahinko korvataan vain, jos uppoamisen syy on ollut ilkivalta, törmäys tai myrsky.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista teknistä aineistoa, jonka perusteella lautakunta voisi luotettavasti arvioida vahingon syytä. Kirjallisessa menettelyssä Vakuutuslautakunta ei voi myöskään ottaa vastaan todistajien lausuntoja. Vakuutuslautakunta ei näin ollen anna ratkaisusuositusta veneen uppoamisen aiheuttamasta vahingosta. Matkan keskeytymiskulut korvataan vain, jos niiden syynä on korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta myöskään matkan keskeytymisestä aiheutuneista kuluista.

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta kotivakuutuksen perusteella. Kotivakuutusehtojen kohdan KO140 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutus ei rajoitusehdon perusteella korvaa omaisuutta, joka unohtamisen, katoamisen tai putoamisen vuoksi on joutunut pois vakuutetun hallusta, eikä siksi ole toimitettavissa vakuutusyhtiöön arvioitavaksi. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei irtaimisto ollut joutunut pois vakuutetun hallusta unohtamisen tai putoamisen vuoksi, vaan kyse oli veneen uppoamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka asiassa ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että uppoaminen olisi seurausta törmäyksestä, myrskystä tai ilkivallasta, oli irtaimiston vahingossa kuitenkin kyse veneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta uppoamisesta aiheutuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt selvitystä siitä, että vahingolla olisi syy-yhteys rajoitusehdon tarkoittamaan suunnittelu-, valmistus-, rakenne-, perustamis-, tai asennusvirheeseen, työvirheeseen, käyttövirheeseen tai ikääntymiseen. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on velvollisuus suorittaa korvaus irtaimistolle veneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta uppoamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuksenottaja oli vaatinut korvausta veneen nostokuluista pelastamiskuluina. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei veneen nostokuluissa ole kyse uhkaavan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta korvata veneen nostokuluja vakuutussopimuslain 32 §:n perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen veneen mukana uponneesta irtaimistosta. Veneen nostokulujen osalta Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena. Vakuutuslautakunta ei anna asiassa ratkaisusuositusta muilta osin.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia