Haku

VKL 388/14

Tulosta

Asianumero: VKL 388/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Kuljetussopimuslain mukainen määräaika reklamaatiolle. Näyttö tavaran vastaanottamisesta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoa kärsinyt A Oy oli reklamoinut kuljetusyritystä savunpoistoluukussa havaitusta kolhusta 2.10.2013. Kuljetusyritys oli hakenut korvausta kuljetusvastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 30.12.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä koska reklamaatiota ei yhtiön mukaan ollut tehty tiekuljetussopimuslain 40 a §:n mukaisessa seitsemän päivän määräajassa, vaan kahdeksan päivää kuljetuksen vastaanottamisen jälkeen, kun sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei oteta lukuun. Kuljetusyrityksen antaman selvityksen mukaan tavara jätettiin A Oy:n työmaalle 23.9.2013. A Oy ei kuitannut rahtikirjaa, sillä kuljetusyrityksen kertomuksen mukaan kuljettaja sopi puhelimitse tavaran jättämisestä määräpaikkaan.

29.4.2014 tehdyssä korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö on kiistänyt vahingon määrän ja katsonut, ettei sillä ole korvausvelvollisuutta, sillä vahingoittuneeksi ilmoitettu savunpoistoluukku oli yhtiön saamien tietojen mukaan ollut A Oy:n käytössä vahingon havaitsemisen jälkeen, eikä A Oy:lle näin ollen ollut syntynyt vahinkoa luukun vaurioitumisesta.

Asiakkaan valitus

Vahinkoa kärsinyt A Oy on lausunut 6.6.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei A Oy:n edustaja ollut tavattavissa 23.9.2013, joten korvauspäätöksessä mainittua puhelinkeskustelua ei ole voitu käydä. A Oy on vastaanottanut lähetyksen 30.9.2013, kun työntekijät palasivat työmaalle. Kuljetusyrityksen olisi ollut mahdollista näyttää esimerkiksi teleoperaattorien puhelinerittelyn avulla, että puhelinkeskustelu, jossa lähetyksen jättämisestä tyhjälle työmaalle sovittiin, oli käyty, mutta näin ei ollut kuitenkaan tehty.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut 9.2.2015 annetussa vastineessaan korvauspäätösten perusteluihin.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja ei ole antanut lausumaa asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahinkoa kärsinyt A Oy tehnyt reklamaation tiekuljetussopimuslain mukaisessa seitsemän päivän määräajassa tavaran vastaanottamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tiekuljetussopimuslain 40 a §:n 1 momentin mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon. Tavaran luovutuksen viivästymisestä on tehtävä kirjallinen muistutus kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa siitä päivästä, jona tavara asetettiin vastaanottajan käytettäväksi.

Jos vastaanottajana on kuluttajansuojalain (38/78) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kuluttaja, muistutus on tehtävä kohtuullisessa ajassa tavaran vastaanottamisesta.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Määräaikojen laskemisen ja tarpeellisten tutkimusten toimittamisen osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 40 §:n 4 ja 5 momentissa on säädetty.

Asian arviointi

Tiekuljetussopimuslain mukaan reklamaatio on tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Vahinkoa kärsineen A Oy:n mukaan tavara on vastaanotettu vasta 30.9.2013, jolloin vauriot myös huomattiin. A Oy:n mukaan reklamaatio kuljetusliikkeelle 2.10.2013 oli näin ollen tehty tiekuljetussopimuslain 40 a §:n mukaisessa määräajassa.

Asiassa on riidatonta, että lähetys, joka sisälsi vahingoittuneen savunpoistoluukun, oli saapunut työmaalle 23.9.2013. Kuljetusyrityksen mukaan A Oy:n kanssa oli sovittu, että kuljetuksen voi jättää työmaalle, vaikka työmaalla ei 23.9.2013 ollut työntekijöitä, jotka olisivat voineet kuitata lähetyksen saapuneeksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että koska kuljetusyhtiö on väittänyt, että kuljetus olisi vastaanotettu 23.9.2013, tulee sen esittää näyttö väitteensä tueksi. Kuittauksen puuttuessa ja koska kuljetusyritys ei ole esittänyt selvitystä siitä, että kuittaamisesta olisi sovittu puhelimitse, katsoo lautakunta, että lähetys on vastaanotettu 30.9.2013 ja vahingonkärsinyt A Oy on näin ollen tehnyt reklamaation tiekuljetussopimuslain 40 a §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka vahingon määrästä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä savunpoistoluukun korjauskustannuksista tai uuden luukun hankintahinnasta. Vahinkoa kärsinyt A Oy on arvioinut vahingoksi 1240 euroa. Vakuutusyhtiö on kiistänyt korvausvaatimuksen, koska yhtiön saamien tietojen mukaan vahingoittunutta savunpoistoluukkua on käytetty vahingon jälkeen. Koska vahinkoa kärsinyt A Oy ei ole esittänyt näyttöä vahingon määrästä, ei lautakunta anna ratkaisusuositusta tältä osin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään korvausvaatimuksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia