Haku

VKL 385/14

Tulosta

Asianumero: VKL 385/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2014

Ajoneuvon käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ajoneuvo vaurioitui lunastuskuntoon peurakolarissa marraskuussa 2013. Vakuutusyhtiö arvioi ajoneuvon käyväksi arvoksi 2 700 euroa. Asiakas piti arviota selvästi liian alhaisena.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että yhtiö oli määritellyt käyvän arvon väärin perustein. Asiakkaan mukaan tarkastajan esittämät vertailuhinnat olivat vuosimallin 2002 hintoja, kun taas asiakkaan ajoneuvo oli vuosimallia 2003. Lisäksi sopimuksessa käyvästä arvosta ajoneuvon lisävarusteina mainitaan vain ilmastointi ja lohkolämmitin.

Asiakkaan mukaan tiedot autoliikkeiden ja yksityisten myyjien pyynti- ja myyntihinnoista tukevat hänen näkemystään siitä, että ajoneuvon käypä arvo on arvioitu liian alas. Hintatietoja toimittavan yrityksen mukaan pyynti- ja myyntihintojen välillä on noin 10–12 prosentin ero. Tarkastajan arvio ajoneuvon käyvästä arvosta oli todellisuudessa vuosimallin 2002 ajoneuvosta alin vuonna 2013 maksettu kauppahinta. Asiakas vaatii, että ajoneuvon käyväksi arvoksi katsottaisiin vuosimallien 2003 keskimääräinen myyntihinta, joka asiakkaan mukaan vuonna 2013 oli 5 800 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvon käypä arvo on määritelty asianmukaisesti. Käypää arvoa määriteltäessä voidaan hakea vertailutietoa myös vuosimalliltaan poikkeavien ajoneuvojen hinnoista, jos muuten riittävän vastaavaa vertailumateriaalia on vähän. Vuosimalliltaan poikkeavien ajoneuvojen käyttäminen vertailussa ei myöskään tarkoita, että ajoneuvon käypä arvo olisi määritelty toisen vuosimallin mukaisesti.

Ajoneuvon käypää arvo määritettäessä on huomioitu vuosimalli, varusteet, huoltohistoria ja kaikki muutkin käypään arvoon vaikuttavat tekijät. Tässä tapauksessa kyseessä on yli 10 vuotta vanha ajoneuvo, jolla on ajettu noin 300 000 kilometriä. Tästä johtuen ajoneuvon käyvän arvon kannalta olennaisempia seikkoja ovat ajoneuvon tosiasiallinen kunto ja sen ylläpidosta oleva dokumentaatio. Nyt kyseessä on ikäisekseen paljon ajettu ajoneuvon, jonka huoltokirjan merkinnät päättyvät vuoteen 2006 ja 116 500 kilometriin. Lisäksi ajoneuvon renkaat olivat sangen kuluneet. Myös ajoneuvon kaikki varusteet on huomioitu, vaikka sopimukseen vahingon määrästä ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa niistä tyhjentävää listaa.

Käypä arvo ei määräydy ajoneuvon vuosimallin mukaisen keskimääräisen pyynti- tai myyntihinnan mukaan, vaan käyvällä arvolla tarkoitetaan hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut valmis juuri kyseisestä ajoneuvosta todellisuudessa maksamaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään vahinkotarkastajan lausunto ajoneuvon käyvästä arvosta sekä valokuvia vaurioituneesta ajoneuvosta. Lisäksi asiakas on toimittanut valituksensa liitteenä useita myynti-ilmoituksia vuosimallin 2003 ajoneuvoista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, voidaanko ajoneuvon käyvän arvon katsoa olevan enemmän kuin 2 700 euroa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kaskovakuutusehtojen kohdan 6.5.3 mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon käypä arvo vakuutuksen kohteena olevin varustein.

Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta on yleisesti saatavissa tietyn päivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan.

Asian arviointi

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon merkin ja mallin markkinahinnat, vuosimalli, käyttöikä, ajetut kilometrit, varusteet, yksilöllinen kunto, aikaisempien omistajien lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut käypään arvoon vaikuttavat tekijät. Asiakkaan toimittamissa myynti-ilmoituksissa ajoneuvojen pyyntihinnat vaihtelevat 2 700 euron ja 9 900 euron välillä. Ilmoituksia tarkastellessa on selvästi havaittavissa, että yli 220 000 kilometriä ajettujen ajoneuvojen pyyntihinnat ovat keskimäärin selvästi alempia kuin niiden ajoneuvojen, joiden mittarilukema on alle 200 000 kilometriä. Nyt kyseessä olevalla ajoneuvolla on ajettu yli 300 000 kilometriä. Näin ollen on selvää, etteivät alle 200 000 kilometriä ajettujen ajoneuvot pyyntihinnat kerro nyt kyseessä olevan ajoneuvon käyvästä arvosta.

Myynti-ilmoitusten joukossa on 9 ajoneuvoa, joilla on ajettu yli 220 000 kilometriä. Kun näistä ilmoituksista poistetaan korkein ja alhaisin pyyntihinta, saadaan pyyntihintojen keksiarvoksi hieman yli 3 700 euroa. Jos myyntihintojen oletetaan olevan reilut 10 prosenttia pyyntihintoja vähemmän, voitaisiin näiden ajoneuvojen keskimääräisten myyntihintojen olettaa olevan noin 3 300 euron luokkaa. Näillä ajoneuvoilla on kuitenkin ajettu keskimäärin vain noin 265 000 kilometriä. Lisäksi osa ajoneuvoista oli kyseessä olevaa autoa selvästi parempaa varustelutasoa. Voidaan siis olettaa, että kyseessä olevan ajoneuvon käypä arvo on selvästi vähemmän kuin arvio vertailtujen ajoneuvojen arvosta. Asiakkaan ajoneuvoa kilometrimäärältään ja varustetasoaan lähinnä olevasta ajoneuvosta pyydetään myynti-ilmoituksessa 2 800 euroa.

Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan ajoneuvo on ikäänsä ja kilometreihinsä nähden tyydyttävässä kunnossa. Asiakaskaan ei ole esittänyt, että ajoneuvo olisi jollakin tapaa keskimääräistä paremmassa kunnossa tai arvokkaampi kuin ajoneuvon ikä ja ajetut kilometrimäärät osoittaisivat. Koska ajoneuvo on ikäisekseen poikkeuksellisen paljon ajettu ja ajetut kilometrit ovat tämän ikäisissä autoissa yksi suurimmista yksittäisistä hintaan vaikuttavista tekijöistä, on vakuutusyhtiön ollut perusteltua selvittää myös vuosimalliltaan poikkeavien ajoneuvojen arvoja saadakseen vertailutietoa yli 300 000 kilomeriä ajettujen ajoneuvojen arvoista. Näin ollen yhtiön arvio käyvästä arvosta on asianmukaisesti perusteltu.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että ajoneuvon käyvän arvon ei ole näytetty olevan enempää kuin 2 700 euroa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Järvelä, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia